İzmir Büyükşehir Belediyesinde,

25 Ocak 2021 Pazartesi , 22:10
Okunma: 1117
0 Yorum

Askıda olan plan,

 

“Narlıdere ilçesi, 6413 ada, 1 ve 37 ada, 2 parsellere yönelik hazırlanan, NİP_ 35845496 Plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği"
 
Askıya Çıkış Tarihi: 25.01.2021
 
İniş Tarihi: 23.02.2021
 
Plan açılama raporunda yer alan unsurları incelediğimizde,
 
Plan tadilatı gerektirecek bir Kamu Yararı söz konusu değildir.
 
Kişisel menfaat söz konusudur.
 
Alt yapıya ve kamu kullanımına ayrılmış park ve açık alanda küçülme söz konusudur.
 
Yüzlerce kişiyi bulacak bir nüfus yoğunluğu öngörülmektedir,
 
Mahkeme tapunun iptaline karar vermişken, yapılan tadilat yanlış bizce,
 
Bu planın askıya çıkmasıyla, Mahkeme Kararını uygulamamış demektir,
 
İcradan feragat ederek anlaşma yapmışlar ancak tapu iptalinin iptali yapılmadan şahsa özel tadilat yapılmış olması hangi yasa ve yönetmelikte var?
 
 
 
 
 
 
Plan Açıklama Raporunun ayrıntılarının bir kısmı;
 
İzmir İli, Narlıdere İlçesi 6413 Ada 1 Parsel ile “Belediye Hizmet Alanı"na Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu 6413 Ada 1 Parsel Burhan Maner Parkı'nın Özel Sosyal Tesis Olarak, Eski 37 Ada 2 Parseldeki (Yeni 8237 Ada í Parsel) Belediye Hizmet Alanının Bir Kısmının Park Alanı Olarak Belirlenmesine Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve 25/05/1989 tarihinde onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarımızda "B.H.Z Alanı" olarak belirlenen 6413 ada 1 parselin maliki dilekçe ile parseli “Burhan Maner Parkı" olarak düzenlenmesi şartıyla Narlıdere Belediyesi’ne hibe etmek istediğini
belirtmiştir.
 
Söz konusu dilekçe üzerine 6413 ada 1 parsel Narlıdere Belediye Meclisi'nin 30/04/2001 tarih ve 25 sayılı Kararıyla "Yeşil Alan"a dönüştürülmüş ve fiili olarak Burhan Maner Parkı yapılmıştır.
 
Parselin 1454/1577 hissesine sahip olan arsa malikinin varisleri tarafından İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/252 Esas sayılı dosyasında Belediye aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davası sonucunda, 29/03/2018 gün 2018/174 K. sayılı Karar ile; 2.069.042,00 TL kamulaştırmasız el atma tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya verilmesine, dava konusu taşınmazdaki davacı adına olan 1454/1577 hissenin tapusunun iptali ile Belediye adına "Yeşil Alan ve Park" olarak tesciline karar verilmiştir.
 
Belediye tarafından yapılan istinaf başvurusu incelemesi neticesinde, Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'nin 2018/1582 20834 Sayılı Kararı ile ilk derece Mahkemesinin Kararı onanmıştır. Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'nin işbu Kararına karşı 04/07/2019 tarihli Belediye dilekçesi ile Yargıtay’ın 5. Hukuk Dairesi'nin 2019/10037 E. sayılı dosyası ile temyiz başvurusu yapılmıştır.
 
Arsa sahibi tarafından ise İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/252 Esas 2018/174 K.Sayılı ilamının icrası için İzmir 21. İcra Dairesi'nin 2018/14431 E. Sayılı dosyasında 2.664.995,74- TL toplam alacağın tahsili amacı ile icra takibi başlatılmıştır.
 
Ancak Belediyemizin bütçe durumu söz konusu kamulaştırmasız el atma bedelini ödeyecek durumda olmadığından, arsa malikleri ile mutabakata varılarak 6413 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarındaki kullanım kararının "Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak değiştirilmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde imar planında kaldırılan yeşil alana eşdeğer yeni alanın ise 6413 ada 1 parselin
güneyinde yer alan ve 37 ada 2 parselin içerisine isabet eden Belediye Hizmet Alanının bir kısmında önerilmesi uygun görülmüştür.
 
Arsanın 1454/1577 hissesine sahip olan Elhan Özgener Tarım Ürünleri Besicilik Tic. Ve San. A.Ş. ile Belediyemiz arasında imza altına alınan 25/11/2019 tarihli protokol ile mutabakata varılarak, 6413 ada 1 parselin “Özel Sosyal Tesis Alanı" olarak belirlenmesi durumunda arsa sahiplerinin mahkeme dosyasından ve icra dosyasından feragat edeceği belirtilmiştir.

Plan değişikliği dosyası, 14/01/2020 tarih ve 591 sayılı yazımız ile onaylanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmiştir. Ancak eski 37 ada 2 parselin bulunduğu alanda yapılan imar uygulaması İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inceleme aşamasında olduğundan, plan değişikliğinin uygun görüldüğü 02/12/2019 tarih ve 2019-97 sayılı kararın iptal edilmesi ve imar uygulamasının tamamlanmasından sonra değerlendirilmek üzere plan değişikliği dosyasının iade alınması Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarih ve 2020-34 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 

 

 


Kaynak: