Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

İtirazlar çığ gibi..,

BÜYÜMEKTE!!!


Çöp Tesisine karşı gelen,

Menderesliler için dilekçe örneğini sizlerle paylaşıyoruz,

Çöp Tesisinin neden olamayacağı hakkında,

Ayrıca bir yazı paylaşacağız.

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

 

 

İTİRAZ EDEN            :

                                T.C:

                                ADRES:

 

TEBLİĞ TARİHİ         : …/…/…

 

ASKIDAN İNDİRİLİŞ

TARİHİ                    : …/…/…

 

İTİRAZIN KONUSU   : İZMİR İLİ ENTEGRE ATIK YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA, GÜNEY 2 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM TESİSİ KURULMASI AMACIYLA KOORDİNATLARI BELİRLENEN ALANDA BELEDİYE HİZMET ALANI (KATI ATIK BERTARAF VE DEPOLAMA TESİSLERİ ALANI- BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM VE İLETİM TESİSİ ALANI) AMAÇLI HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI’NA İLİŞKİN BELEDİYENİZ MECLİSİNİN 16/04/2021 TARİHLİ VE 05.466 SAYILI KARARINA İLİŞKİN İTİRAZIMDIR.

 

AÇIKLAMALAR          :

 

                                …………………………………………………………................

Adresinde ikamet etmekteyim. İkamet ettiğim adresi de kapsayan alanda, idarenizce İZMİR İLİ ENTEGRE ATIK YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA, GÜNEY 2 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM TESİSİ KURULMASI AMACIYLA KOORDİNATLARI BELİRLENEN ALANDA BELEDİYE HİZMET ALANI (KATI ATIK BERTARAF VE DEPOLAMA TESİSLERİ ALANI- BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM VE İLETİM TESİSİ ALANI) AMAÇLI HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI BELEDİYENİZ MECLİSİNİN 16/04/2021 TARİHLİ VE 05.466 SAYILI KARARI ile onanmıştır. Semt sakini olmam nedeniyle; ihlal edilen menfaatlerim konusunda imar planına ilişkin itiraz ve dava açma hakkımın bulunduğu Danıştay Kararlarında tespit edilmiştir. (Danıştay 6. Diaresi’nin 09/07/2003 tarihli E:2003/1712 K:2003/4221, yine Danıştay 6. Dairesi’nin 09/02/20074 tarihli E:2006/3763, K:2007/702)

 

                                Söz konusu imar planları/imar planı değişiklikleri …………………… tarihinde askıya çıkarılmıştır.

 

                                Söz konusu imar planları/imar planı değişiklikleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu’na, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne ve bu konudaki Danıştay İçtihatlarına aykırıdır. Şöyle ki;

 

        - Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu görüşte “CED sürecine ilişkin herhangi bir bilgi/ belge bulunmamıştır. Esas görüşümüz CED sürecinin sonunda oluşturulacaktır” diye belirtilmesine rağmen; ÇED olumlu görüşü alınmadan, Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görüşü tamamlanmadan söz konusu planların onaylanmasının tek başına planın hatalı olduğunu ortaya koymaktadır. ,

 

- Plan dosyasında tesisin yerleşim yerlerine uzaklığı 2 km gösterilmiş olmasına rağmen bu mesafe merkeze uzaklık olup, somut durumda Çakaltepe'de konut imarlı olan bir bölgeye, yani yerleşim yerine uzaklığı yaklaşık 1.200 m civarındadır. Dolayısıyla bu tesisten asıl etkilenecek ve mücadele edecek olan Çakaltepe, Gölova, Yoncakoy, Ahmetbeyli, Özdere bölgesindeki vatandaşların tesisten etkilenme derecesi, bölgenin turizm yönünden yüksek ilgi görmesi hususları değerlendirmeye alınmaksızın, yerleşim yerlerine bu denli yakın bir tesis kurulması büyük olumsuzluklar doğuracaktır.  Diğer yandan bölge halkının tavrı ve tesise ilişkin nabzı kontrol edilmemiş, adeta yok sayılmıştır. Bölgede ikamet eden bir vatandaş olarak, İmar planları ve kurulması planlanan atık tesisinin etkileri göz önüne alındığında, vatandaşların fikirlerine yer verilmesi, şeffaf anketler yapılarak bu hususta çoğunluk görüşünün de tespit edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

 

-Ulaşım yönünden bakıldığında ise; ulaşım güzergahı her ne kadar çevre yolundan yapılacaktır denilmekte ise de; plan dosyasında bu ulaşım güzergahı ile ilgili hiçbir ifade yoktur. Söz konusu çöplerin taşınması aşamasında çöp sıvısının yola karışması ile trafikte aksamalar yaşanabileceği, bununla bilikte çöp sıvısının suya ve toprağa karışması halinde bütün İzmir’in, Ege bölgesinin ve özellikle Ege Denizi’nin tehdit altında olacağı değerlendirilmemiş, bu hususta ayrıntılı inceleme ve çözüm odaklı çalışmalar yapılmamıştır. Günümüzde yaşanan iklimsel krizler ve Marmara Denizinin müsilaj sorunu ile boğuştuğu dikkate alınarak, bölgenin kalkınmasında ve deniz turizminde büyük etkisi olan EGE denizinin, söz konusu projeden etkilenme ihtimali dahi değerlendirilmeksizin böyle bir tesisi kurulması hatalıdır. Bu güzergah ile ilgili Karayollarından, Trafik Denetleme Müdürlüğünden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, İl Sağlık Müdürlüğünden, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden, Ege denizine ilişkin etkileri açısından gerekirse sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili diğer kurumlardan gerekli görüşler alınmalıdır. Bu haliyle yapılan çalışmanın ve dosyanın eksik olduğu ortadadır.

 

-Bölgenin iklimsel özellikleri, çevrenin ekolojik yapısı, denizlerdeki ve doğal hayatta mevcut canlıların ve özellikle endemik bitkilerin varlığı dikkate alınmaksızın, bu hususta tesisin bölgeye etkileri yeterli şekilde araştırılmaksızın ve değerlendirilmeksizin tesis kurulumuna karar verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğünden, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden, doğal hayata etkileri açısından gerekirse yine sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili diğer kurumlardan gerekli görüşler alınmalıdır.

 

-Yine yörenin dönemsel olarak yoğun yağışlara ve bazen sele maruz kaldığı sabit olup, altyapı ve kanalizasyon durumu ayrıntılı araştırılıp tespit edilerek, tesis için gerekli güçlendirmeler dahi belirlenmemiştir. Bu halde tesis kurulması, olası bir yoğun yağış yahut sel felaketi durumunda bölge halkının ve özellikle doğal yapının felaketine sebebiyet verecektir. Bu konuda ayrıntılı bir çalışma yapılması gerektiği, ihtimaller değerlendirilerek yağış yahut herhangi bir doğal afet esnasında müdahale planı oluşturulması gerekmekte iken, bu husus da dikkate alınmamıştır. Bu konuda yine İl Sağlık Müdürlüğünden ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından görüş alınması ve koordineli bir plan oluşturulması gerekmektedir.

 

- Söz konusu tesise çevre yolundan bağlantı yol yapılmasının zorluğu ortada olup ve her gün 2500 ton çöpün Menderes merkezinden yani havzadan geçerek tesise ulaşması söz konusu olabilecektir. Bu halde çöp sıvısının suya, toprağa ve havaya karışması ile bölge halkının sağlığının geri dönülemez şekilde olumsuz etkileneceği, yine çevre kirliliği açısından bir felakete yol açılabileceği değerlendirilmemiştir.

 

 - Ayrıca söz konusu tesisin havaalanına yakın olması sebebiyle ve bu tesisin uçakların uçuş güzergahında olmasına rağmen Sivil Havacılık, Devlet Hava Meydanları, Genel Kurmay gibi kurumların da görüşleri alınmamıştır, bu dosyada görüşler eksiktir.

 

-Yine tesisin kurulumuna ilişkin yeterli sondaj çalışması yapılmamıştır. Ayrıntılı jeolojik etüd raporunun temini ile gerekli çalışmaların ve özellikle sondajın derinleştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

 

- Menderes İlçesi, İzmir’in en temiz havasına sahip ilçelerinden biri olup turizm açısından yoğun ilgi görmekte, özellikle yaz aylarında deniz turizmi olarak yoğun turist ağırlamaktadır. Turizmin ne şekilde etkileneceği, bölgeye akın eden turistlerin bu konudaki görüşlerinin araştırılmaması, bu çerçevede turistlerin genel tavrı tespit edilmeksizin işlem yapılmaya çalışılması usule, yasaya ve mantığa aykırıdır. Bölgenin kalkınması açısından turizmin sağladığı gelir miktarı ağırlıkta olup, yine bölge halkı açısından da hava kirliliğinin sağlığı tehdit edici unsuru unutulmamalıdır. Bu çerçevede hem turizm, hem de hava kirliliği ve bölge halkının sağlığı açısından, geniş çerçevede araştırmalar yapılmaksızın, özellikle ÇED raporu bulunmadan, yalnızca kurum ve kuruluşlardan alınan yetersiz cevaplar ile böyle bir tesisisin kurulmasını öngören planın kabul edilmesi kesinlikle hatalı ve tehlikelidir.

 

- Ve yaklaşık 312 hektar olarak tanımlanan parselin de koordinatlari ile ilgili bir uyumsuzluk mevcuttur. Plan raporunda belirlenen koordinatlar ile plan haritası uyuşmamaktadır. Sırf bu husus dahi planın iptali ile yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

 

Açıklanan ve resen göz önüne alınacak nedenlerle; imar planına ilişkin belediye meclisi kararının iptali ve tesis kurulumu hususunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği ortadadır.

 

SONUÇ VE TALEP              : Bölgede ikamet eden sem sakini olarak, yukarıdaki açıklamalarım ve resen dikkate alınması gerekli tüm diğer yan unsurlar değerlendirilerek, İZMİR İLİ ENTEGRE ATIK YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA, GÜNEY 2 ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM TESİSİ KURULMASI AMACIYLA KOORDİNATLARI BELİRLENEN ALANDA BELEDİYE HİZMET ALANI (KATI ATIK BERTARAF VE DEPOLAMA TESİSLERİ ALANI- BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM VE İLETİM TESİSİ ALANI) AMAÇLI HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI BELEDİYENİZ MECLİSİNİN 16/04/2021 TARİHLİ VE 05.466 SAYILI KARARI’na karşı itirazımın kabulü ile; eksik ve hatalı değerlendirmeler içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline, itirazlar çerçevesinde ayrıntılı inceleme ve rapor tesis edilmesi akabinde tesis kurulumu için yeniden değerlendirme yapılması hususunda gereğini arz ederim. …./…./….

 

İsim- Soyisim:

 

İmza:

 

Adres: