Başkanım biz bu cevaptan..,

5 Temmuz 2018 Perşembe , 21:43
Okunma: 1899
0 Yorum

Pek birşey anlayamadık!!!

 
Çeşme Belediyesinde çalışanlara yönelik bir okuyucumuzdan ihbar geldi,
 
Belediye çalışanlarının lise mezunu olduğu ve üst düzey yönetiminde yer aldığı bildirildi,
 
Böyle bir şey olabilir mi diye düşündük,
 
Yönetmelikleri karıştırdık, mümkün değildi,
 
Ya okuyucumuz yanlış bilgi verdi ya da belediye yönetmeliği uygulamıyordu!
 
İşin içinden çıkamamacınca, Bimer üzerinden sorularımızı sorduk, 
 
Cevap geldi. Sorularımızı ve cevabı paylaşmadan evvel  sizlerle paylaşmak istediğim birkaç detay var,
 
Çeşme Belediyesi cevabında,
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.ve 175'inci maddelerine atıfta bulunup,
 
“..,Aynı Kanunun 86.maddesinin ilgili hükümleri gereği; asildeki  şartları taşımayanların vekaleten atandıkları görevler için hiçbir nakdi veya ayni ücret ödenemeyeceği hükümleri çerçevesinde adı geçen personelimizin bu görevlerini ücretsiz olarak vekaleten yürüttükleri hususunu bilgilerinize rica ederim.”
 
Adı geçen personel hiçbir ücret almadan bu görevlerini niye yapsın?
 
Sadece ben falanca müdürüm demek için mi?
 
Ya da koskoca Çeşme Belediyesinde 4 yıl okumuş başka birileri yok mu?
 
04.07.2009 tarih ve 27278 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğini incelediğimde, 
 
Atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır, 
 
a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; 
 
1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak, 
 
2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
 
3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ..." hükümleri yer almaktadır.
 
Öte yandan, 17.05.1987 günlü, 19463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde ise;
 
1- Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 
 
Bu sebeple;
 
1-4. dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanun'un 68. maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları,
 
5-15. dereceli kadrolara vekalet ettirileceklerin öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükseline bilecek dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet ettirilecekleri kadronun derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden fazla olmaması gerekmektedir.
 
2- Asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları, yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün görülmektedir.
 
Biz işin içinden çıkamadık elbet Çeşme Belediyesinin bir bildiği vardır diyoruz.
 
Sorumuz ve cevabı
 
Sn yetkili 
İzmir Çeşme Belediyesinde üst düzey yetkililerinin lise mezunu olarak nasıl görev yapmaktalar şeklinde derneğimize gelen ihbarlar doğrultusunda iddiaların teyidini istiyoruz. Aşağıda sırasıyla yazdığımız kişilerin mezuniyetleri nedir? 
 
1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. A . Ö Lise Mezunu 
 
2-Zabıta Md. M . U Lise mezunu 
 
3-Kültür md. F . A Lise mezunu 
 
4-Destek hizmetleri md. B . B Lise Mezunu  
 

Cevaplar:

Cevap: ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (05.07.2018 10:38)

27.06.2018 tarih ve 1801096554  sayılı   başvurunuz ile ilgili olarak ; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.ve 175'inci maddeleri hükümleri ile 99 seri nolu Devlet memurları Kanunu Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak Vekaleten atama yapılması hükümleri açıkça belirtilmekte olup;Aynı Kanunun 86.maddesinin ilgili hükümleri gereği; asildeki  şartları taşımayanların vekaleten atandıkları görevler için hiçbir nakdi veya ayni ücret ödenemeyeceği hükümleri çerçevesinde adı geçen personelimizin bu görevlerini ücretsiz olarak vekaleten yürüttükleri hususunu bilgilerinize rica ederim. 

 


Kaynak: