Bir plan askıya çıkmış..,

15 Kasım 2018 Perşembe , 20:59
Okunma: 1452
0 Yorum

İnceliyoruz!!!

 
İzmir ili-Çeşme İlçesı-Ilıca Mahallesi 7739 ada 1 parsel ve 6670 ada 3-4 parsellere ait 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı İzmir Büyükşehir Belediyesinde askıya çıkmış,

PLANLAMA ALANININ KONUMU
 
Planlama alanı, İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi 7739 ada 1 parsel ve 6670 ada 3-4 parseller olarak kayıtlıdır. Planlama alanı 5672 m alana sahiptir.
 
Askıya çıkan plan, Nazım İmar Planımda “Ticaret Turizm Konut” kalmaktadır,
 
06-10-1995 gün ve 5928 sayılı İzmir I numaralı K.T.V.K.Kurulu’nun kararı gereği Çeşme ilçe sınırları içinde ilan edilen Sit kararları gereği revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkan Çeşme 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Revizyon İmar Planı ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 13-11- 2002 tarihinde onaylanmıştır.
 
Planlama alanı 06-01-2005 gün ve 25692 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi ilan edilmiştir.4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca bu alanda her ölçekte plan yapma , yaptırma ve onama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilmiştir. Çeşme-Alaçatı-Paşalimanı,Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, plan hükümlerinin 5.4 maddesi; “1/25000 ölçekli planın onama tarihinden önce ilgili İdaresince yürürlükteki mevzuata uygun olarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları geçerlidir.Ancak söz konusu İmar Planlarında değişiklik yapılması ya da üst ölçekli plan kararlarına aykırılık durumunda hazırlanacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları ve değişiklikleri 4957/2634 sayılı Kanun uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanacaktır.”ibaresi yer almaktadır.
 
Ancak 25-04-2006 tarihinde Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan ve onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plam’na ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan dava sonucu Danıştay 6.Dairesi 26-11-2008 tarihinde Karar no:2008/8262 sayılı karar ile Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş İzmir Çeşme Alaçatı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve İzmir Çeşme Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Bakanlığı’nca onaylı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili “İPTAL” kararı alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 58129 sayılı yazıları ile söz konusu Revizyon Talebinin alt ölçekli planların geçerli olması sebebi ile, Çeşme Belediyesince değerlendirilmesi konusundaki resmi görüşlerini iletmiş.
 
Planlama alanı 2011 tarihli sit alanları tespitinde 3.derece Doğal sit alanı olarak tespit edilmiştir.
 
İzmir ili, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, 7739 ada 1 parsel ve 6770 ada 3-4 parsellerde bulunan 5672 m2 büyüklüğündeki kayıtlı taşınmazlar Çeşme ilçesinin Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin 11-01-2018 tarih ve 306 sayılı İzmir II TVK kararı ve 27-04-2018 tarih ve 76074 sayılı Bakan Olur’u ile onaylanan Sit Alanlarının Koruma Statülerinin yeniden irdelendiği “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma raporu eki Grup 38 haritası üzerinden yapılan incelemede sit dışında kalan alan olarak belirlenmiştir.
 
Dönemin imar planına göre yasal terkleri yapılarak oluşan planlamaya konu İMAR PARSELLLERİ doğal sit alanı dışına çıkarıldığı için, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarıyla bütünleşecek şekilde “Konut Alanı“ olarak belirlenmiştir.
 
PLAN NOTU
 
3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
 
1/5000 ÖLÇEKLİ ÇEŞME- PAŞALİMANI NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN NOTLARINA UYULACAKTIR
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜGÜ’NÜN 28.09.2011 TARİH VE 102732 SAYILI GENELGESİ UYARINCA, İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 04.12.2017 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
 
 

Askıya çıkan planda dikkatimizi çeken detaylar,

6670 ada 3 parselde havuzlu malikane bulunmakta,

7739 ada 1 parselde ise bir takım yapılaşmalar mevcut,

Planı inceliyoruz. 

 


Kaynak: