Bir plan değişikliği..,

3 Temmuz 2018 Salı , 21:55
Okunma: 868
0 Yorum

meclis gündemine gelmiş!!!

 
Seferihisar Belediyesi Temmuz Meclis Gündemine gelen,
 
“Sığacık mahallesi 1258 ada 1 parselde 22/12/2015 tarih ve 3915 sayılı Kurul Kararı gereği 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı imar planı değişikliği hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu”
 
1258 ada 1 parsel neresi diye baktık;
 
 
Çok güzel bir yer ve üzerinde binalar var
 
Birde kaç dönüm diye baktım,
 
 
 
121.612,97 m2 olduğunu gördüm, oldukça büyük bir alan,
 
Üzerinde bunca yapı varken neden plan değişikliğine gidildiğini, merak ettik,
 
Ada parsel numarasını yazdım karşıma epey bir bilgi çıktı,
 
Seferihisar Belediyesi 2010 Yılı Nisan Ayı Toplantısı 1.Bileşimi
 
21- Sığacık Mahallesi 1258 ada 1 parselin satışı
 
22- Sığacık Mahallesi 1258 ada 1 parselin kiraya verilmesi, ortaklık tesisi suretiyle veya kat karşılığı ihaleye verilmesi.
 
Bu alan kat karşılığı ihale edildi mi bilemiyorum. Ancak araştırıyorum,
 
İncelememi biraz daha derinleştirdim, bu kez karşıma 8 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ihale ilanı çıktı,
 

—— • ——

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:

Madde 1. Aşağıda tapu ve niteliği belirtilen Seferihisar Belediye Başkanlığının özel mülkiyetindeki taşınmazmal 22/05/2012 Salı günü saat 11.00 de yapılacak ihale ile satılacaktır.

İdarenin:

Adı                                       : Seferihisar Belediye Başkanlığı

Adresi                                  : Camikebir Mah. 52/1 Sok. No: 14 Seferihisar/İzmir

Telefon No                          : (232) 7433960

ç. Faks No                           : (232) 7433468

d. Elektronik Posta Adresi  :  yaziisleri@seferihisar.bel.tr

e. İlgili birim                        :  Yazı İşleri Müdürlüğü

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefon numaralarından irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2. İhale kapsamında birlikte taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İzmir

Seferihisar

Sığacık

---

1258

1

121.612,97 m²

 

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Turistik Tesis Alanı

Taşınmaz imar planı sınırları içinde ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre uygulama görmüştür.

İmar Durumu : 3. derece arkeolojik sit alanı içinde olup, turistik tesis alanıdır.

Otel yapılması durumunda E:0.50 H: 10.00 mt = (3 kat)

Tatil Köyü yapılması durumunda E: 0,30 HMAX: 6.50mt = (2 kat)

Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ile ticari değer taşıyan meyveli meyvesiz ağaçlar ve ürün bulunmamaktadır.

Madde 3. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

a. İhale Usulü: İhale, 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca, 37-43. Maddelerde belirtilen kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b. İhalenin yapılacağı adres: Seferihisar Belediye Başkanlığı Camikebir Mah. 52/1 Sok. No: 14 PK. 35460 Seferihisar/İzmir

c. Son teklif verme tarihi ve saati:22/05/2012; saat:10.00

d. İhale tarihi ve saati: 22/05/2012; Saat: 11.00

e. İhale Komisyonu toplantı yeri: Seferihisar Belediye Başkanlığı Başkanlık Makamı

f. Tekliflerin verileceği yer: Teklifler Seferihisar Belediye Başkalığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

g. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)

İhale dokümanını ‘’Seferihisar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mah. 52/1 Sok. No: 14 Seferihisar/İzmir adresinden 500,00 TL (Beşyüzlira) karşılığında alabileceklerdir.

Madde 4. İhale konusu taşınmaz malın toplam muhammen bedeli KDV hariç 11.565.000,00.-TL (Onbirmilyonbeşyüzaltmışbeşbinliradır. Satış işlemi KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında yapılacaktır.

Geçici teminat miktarı ise muhammen bedel üzerinden %3 oranında olup; Geçici teminat miktarı 346.950,00.TL.(Üçyüzkırkaltıbindokuzyüzelliliradır.

Satış bedeli ihale onayına müteakip peşin ödenecek olup, ödeme yapılmadan tapuda ferağ işlemi yapılmayacaktır.

Madde 5. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

1. Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi (ihale tarihinden geriye doğru 1aylık dönem içinde temin edilmiş olacak),

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. Teklif mektubu,

d. Geçici teminat,

e. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f. Örneği idare şartname ekinde bulunan yer görme belgesi (taraflarca onaylı),

Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

Madde 6. 2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

Madde 7. Encümen İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 8. İş bu İhale İlanı, genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

 

Konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe sizlerle paylaşacağız.

 

 


Kaynak: