Biz Bilmiyoruz Sen Sor diye..,

17 Kasım 2019 Pazar , 20:39
Okunma: 2428
0 Yorum

Bir cevap olabilir mi?


Cimer üzerinden sorulara verilen cevap karşısında çok şaşırdık,

Sorulan soru ve cevabı sizlere yazımızın sonunda paylaşırken,

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN görevlerini de paylaşacağız,
 
Önce cevaba ilişkin yorumlarımızı yapalım,
 
Cimer müracaatında, söz konusu alanın sit alanı içinde olduğunu, ancak sitten çıkarıldığına dair duyumlar alındığını, eğer sitten çıkarıldı ise hangi gerekçeyle çıkarıldığı belirtilmiş,
 
CİMER'in bunu ilgili yere iletmesi ve verilen cevabı da, iletmesi gerekiyor,
 
Söz konusu alanın SİT olup olmadığını bilmiyoruz diye bir cevap mı olur?
 
SİT olduğu için CIMER'e müracaat ediliyor zaten,
 
Buna rağmen SİT olup olmadığı konusunda bir tereddüt varsa onu da CIMER'in ilgili kuruma sorması gerekmez mi?
 
BİZ BİLMİYORUZ SEN SOR DİYE BİR CEVAP OLUR MU?
 
Öyleyse  buraya niye müracaat ettik?
 
CIMER'in görevi kurumların cevap vermediği veya bastan savma cevap verdiği konuları daha ciddi şekil de incelemesini yaptırıp vatandaşa cevabını vermek değil mi?
 
CIMER bunu yaparsa vatandaş şikayetini, mağduriyetini, talebini kime anlatacak?
 
Tabiat Varlığına sormuş ama Kültür Varlıklarına nedense sormamış,
 
Soruları tekrar ilgili yerlere soracağız ve neden net cevap verilmediğini öğreneceğiz.
 
Şimdi gelelim sorularımıza,
 
Sayın Yetkili

İzmir İli, Narlıdere İlçesi Sahilevleri ve Altıevler Mahallesinde bulunan İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 01.07.1999 tarih ve 8049 sayılı tescil kararı doğrultusunda alınan “koruma amaçlı 3. Derece Sit Alanında kalan yerler hakkında

1-Sit ten çıkarıldığı belirtilen Levent Caddesi ile deniz arasında kalan yerlerin SİTTEN çıkarıldı ise SİTTEN çıkarılma gerekçesinin net ayrıntılı alınan kararın tarafımıza yollanması.

2- 1.11.2002 gün ve B.16.0.KTV.010.00.01.720-12734 sayılı yazında olan eklerinin tamamının tarafımız yollanması

3-Levent Caddesi deniz arasındaki yerler SİT ten çıktı ise, SİT Kararında neden yer almıyor?

4-SİT Kararında Levent Caddesi ile deniz arasındaki bölgenin SİT ten çıkarıldığına dair her hangi bir yazı yok ise SİT Kararından hangi yasa ve yönetmeliğe göre çıkarıldığının net açıklaması nedir?
 
Gelen şaka gibi cevaba bakalım,
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (ÇİMER)' ne 07.11.2019 tarihinde yapmış olduğunuz 1902612112 sayılı başvurunuz 12.11.2019 tarihinde TABİAT
VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

Başvurunuzda söz konusu alanın Kültürel veya Doğal sit alanı olup olmadığı konusunda yeterli bilgi olmadığın değerlendirme yapılamamıştır.

Alan hakkında yeterli bilgi verilmesi halinde bilgi verilecektir. Kültürel Sit Alanı olması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapılması
gereklidir. Başvurunuz ile ilgili tüm işlemleri CİMER'in internet adresinden takip edebilirsiniz.
 
Daha ne kadar açık bilgi verebiliriz?
 
CİMER’in görevi ilgili kurumlara konuyu göndermek değil mi?
 
Kültür Varlıklarına neden sorular gönderilmemiş?

Şimdi de Tabiat Varlıkları Koruma genel Müdürlüğü'nün görevlerini paylaşalım,
 
GÖREV

  

10.07.2018 tarih, 30474 sayılı R.G. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görevleri şu şekilde açıklanmıştır:

 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

MADDE 109 - (1) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek,

b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak,

c) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

ç) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak,

d) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek,

e) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak, 

 
 

 


Kaynak: