Bu cevap bizce yeterli DEĞİL!

26 Nisan 2021 Pazartesi , 20:04
Okunma: 915
0 Yorum

Ya sizler ce?


Geçtiğimiz günlerde,

"Suç Mustafa İDUĞ' da mı?

Yoksa İhaleyi Yapanlarda mı?"

Başlığı ile bir haber yaptık,


Haberimizden hemen sonra CİMER üzerinden sorularımızı sorduk,

Sayın yetkili
 
İzmir ili Bornova Belediye başkanı Mustafa İduğ hakkında basında çıkan

“İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, madeni yağ satın alınması ihalesini 18 Kasım 2019'da gerçekleştirdi. Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 487 bin 285 TL bedelli ihalenin CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda Bornova Belediye Başkanı olan Mustafa İduğ'un ortağı olduğu İduğ Petrol Ürünleri Şirketi'ne verildiği öğrenildi.., İZSU ÜZERİNDEN 217 BİN TL'LİK HİZMET ALIM İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, CHP'li meclis üyesi ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un şirketine aynı zamanda İZSU üzerinden de doğrudan temin yoluyla iş pasladığı öğrenildi.”
 
Sayın İduğ yaptığı açıklamada,"Belediye başkanı olduktan sonra sadece şirket sahibi olarak kaldım. İmza yetkim yok"
 
1-İmza yetkisi olmasa da Şirket sahibi olduğundan 5393 sayılı belediye kanunun 28. Maddesinde“Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri Madde 28- Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” hükmü varken nasıl İzmir Büyükşehir belediyesi ihalesini almıştır?
 
2- Kanun çok açık olarak nitelendirdiğinden büyükşehir belediyesi nasıl ihaleyi vermiştir?
 
3-İZSU ve ESHOT’UN Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir İhale Komisyonu, Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Tunç Soyer’in bu alımdan haberi yok mu?
 
4-Bu alımlarda İhaleye Fesat Karıştırma suçu olmuş mudur?
 
Konunun İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunca incelenmesi ve sonucundan tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum.
 
Sorularımızın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş KLurulunca incelenmesini istedik,
 
Yanıtı ESHOT AKARYAKIT VE MADENİ YAĞLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
tarafından cevaplandı,
 
Öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz,
 
Bize sorumuzun net yanıtı yerine,
 
İhale mevzuatını maddeleriyle yazmışlar,
 
11. maddeyi, 17. maddeyi ayrıntılı olarak yazmışlar,
 
Ancak, " İmza yetkisi olmasa da Şirket sahibi olduğundan 5393 sayılı belediye kanunun 28. Maddesinde“Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri Madde 28- Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” hükmü varken nasıl İzmir Büyükşehir belediyesi ihalesini almıştır?" sorumuza yanıt verilmemiş,
 
İDUĞ Soyadı da size bir çağrışım yapmadı mı?
 
Gelen yanıtta;
 
"Kurumumuz ilgili personeli tarafından adı geçen firmanın, pay sahiplerinden birinin meclis üyesi olduğu öğrenildiği tarihten bu güne tekliflerinin dikkate alınmaması konusunda karar alınmış ve uygulanmaktadır."
 
Geçmiş olsun diyelim mi bilemedik,
 
İhale yapıldıktan sonra, bu kararı almanız yeterli mi?
 
Bize göre burada İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU oluşmuş olmalı,

Bunun kararı bize düşmez, Savcılık tarafından inceleme isteyeceğiz,

Gelen yanıtın tamamını sizlerle paylaşalım; 

 
Sayın İlgili,
 
İdaremizin ihtiyacına istinaden 18/11/2019 tarihinde, 2019 / 511431 kayıt no.lu 4734 Sayılı Kamu İhaleleri Kanunu’nun 19. Maddesine göre açık ihale yöntemi ile 11 Kalem Madeni Yağ Satın Alınması ihalesi gerçekleştirilmiştir. Anılan ihaleye 6 istekli firma teklif vermiş olup, teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirilmiş, yeterlilikleri incelenen isteklilerin usulüne uygun, eksiksiz ve hatasız verilmiş tekliflerinden, ihalenin 5., 8., 9., 10. ve 11. Sıra no.lu kalemleri için ekonomik açıdan en avantajlı teklifi, İduğ Petrol Ürünleri ve Otomotiv Yed. Parç. San. Ve Tic. Ltd. Şti. verdiği tespit edilmiştir. Sözkonusu isteklinin uhdesinde kalan kalemler talep edilen kalemlerin tamamı değil, ekonomik açıdan en avantajlı kalemlerdir. 
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10. Maddesinde;
“Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
 
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
 
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
 
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
 
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
 
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen
 
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.
 
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
 
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
 
i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
 
j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” Denilmektedir.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11. Maddesinde;
 
“Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
 
a) (Değişik: 20/11/2008-5812/4 md.) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 
 
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
 
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
 
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
 
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
 
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).” Denilmektedir.
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar ” başlıklı 17. Maddesinde;
“Madde 17- İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
 
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek. 
 
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
 
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
 
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
 
e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” Denilmektedir. 
 
Anılan ihalede yukarıda yer alan kanun maddelerine istinaden 20/11/2019 tarihinde Teklif Veren Tüm İsteklilerin ve 25/11/2019 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı 1. Teklif sahibi firma olarak İduğ Petrol Ürünleri ve Otomotiv Yed. Parç. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin ve ortaklarının yasaklılık sorgulamaları İdaremiz birimleri tarafından yapılmış olup yasaklı olmadıklarına ilişkin teyitler alınmıştır.
 
27/12/2019 tarihinde sözleşme aşamasında Yüklenici olarak İduğ Petrol Ürünleri ve Otomotiv Yed. Parç. San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin ve ortaklarının yasaklılık sorgulamaları yine İdaremiz birimlerince yapılmış olup yasaklı olmadıklarına ilişkin teyitler alınarak sözleşme imzalanmıştır.
 
Yukarıda anılan ihalede tüm iş ve işlemler idaremizce,  ihale mevzuatının emrettiği hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup ihale yetkililerinin 4734 sayılı kanunun 11. Maddesi dışında kalan kişilerin ihaleye katılıp katılmayacağını tespit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Kurumumuz ilgili personeli tarafından adı geçen firmanın, pay sahiplerinden birinin meclis üyesi olduğu öğrenildiği tarihten bu güne tekliflerinin dikkate alınmaması konusunda karar alınmış ve uygulanmaktadır.
 
Ayrıca kurum kültürümüzde, ihale komisyonları bağımsız olarak, mer’i mevzuat çerçevesinde karar almakta olup ne belediye başkanları ne de kurum idarecilerinin ihale komisyonlarına baskı ya da yönlendirmede bulunmaları mevzubahis değildir. 
 
Bilgilerinize rica ederiz.


Kaynak: