Bu gün yapılan suç duyurusu..,

28 Mart 2018 Çarşamba , 19:22
Okunma: 1826
0 Yorum

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına yapıldı!!!

 
Çeşme Belediye Başkanlığı hakkında, bugün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı,
 
Konu İdare  Mahkemeleri ve Danıştay Kararlarını Uygulamamak
 
3. İdare Mahkemesi  20.11.2014 tarih ve E.2012/2233 tarihinde verdiği kararda;
 
K.2014 /1589 sayılı kararı ile “Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin uyuşmazlık konusu taşınmazların kıyı kenar çizgisinden itibaren 100 metrelik mesafe içinde kalan kısımlardan konut alanı olarak ayrılan kısımlarının İPTALİNE, işlemlerin diğer kısmı yönünden davanın Reddine “ karar vermiş.
 
Bu kararın iptali için Danıştay’a başvurulmuş,
 
Danıştay 6 ncı Dairesi tarafından 27.02.2017 tarih ve E.2015 / 3040 ,K. 2017 /1289 sayılı karar ile “İzmir 3.İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usûle uygun olup. Bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz işleminin reddi ile anılan kararın temyize konu edilen kısmının ONANMASINA “ karar vermiştir.
 
Çeşme Belediyesince yapılan karar düzeltme talebi de Danıştay 6’ncı Dairesinin 19.12.2017 tarih ve E.2017 / 3664, K.2017 /11015 sayılı kararı ile reddedilerek, dava kesinleşmiştir.
 
Kararın kesinleşmesi üzerine Çeşme Belediye Başkanlığına 02.02.2018 tarihli (Alındısı 06.02.2018) yazıda 30 günlük süre verilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü yasasının 28.Maddesine göre gerekli işlemlerin yapılmasını talep edilmiş,
 
Aradan 30 gün geçmesine karşın karar uygulanmamış!
 
Oysaki şikayetçi;
 
“Çeşme Belediyesi tarafından yapılması gereken işlemleri 8 madde halinde bildirdik. Ve ileride Çeşme Belediyesinin büyük maddi ve manevi tazminatlar ödemesini önlemek üzere, dava konusu parseller üzerine, şerh konulması için Çeşme Tapu Müdürlüğüne gerekli bildirimin yapılmasını talep ettik.”
 
Çeşme Belediyesi yargı kararlarını bekletmeksizin uygulanacağını bilmiyor mu?
 
T.C Anayasası 138.maddesi gereğince; idareler yargı kararlarına uymak ve karar gereklerine göre işlem tesis etmek durumundadır. Mevcut yargı kararlarına uyulması yasal bir zorunluluktur.
 
Çeşme Belediyesi İzmir 3.İdare Mahkemesi ve Danıştay 6. Dairesi kararlarının tamamı Belediye dosyalarında mevcut olmasına karşın neden bir işlem tesis etmediğini merak etmekteyiz,
 
Konuyu İçişleri Bakanlığı, Çeşme Kaymakamlığı ve İzmir Valiliğine bildireceğiz,
 
Biraz önce yayınladığımız haberde, ruhsat eklerine aykırı bir binanın yıkımı yapılırken, mahkemeden YD Kararı geldi diye yıkımı durduran aynı belediyeden söz ediyoruz!
 
Ortada büyük bir çelişki yok mu sizce?
 
Madem Çeşme Belediyesi yargı kararlarının gereğini getirmemenin suç olduğunu bilmiyor, o halde İzmir Valiliği konuyu re'sen yapmak zorunda değil midir?
 
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinin 1.fıkrasında daha da somutlaştırılmıştır. Şöyle ki; “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare gecikmeksizin işlem tesisi etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiç bir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez…”.
 
Gerek doktrin gerekse içtihatlar, yargı karalarının uygulanmamasında cezai yönden sorumlu tuttuğu görevlisini; görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçlarının faili olarak görmektedir. Türk Ceza Kanununun 255. maddesinde ‘‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama’’ 257. maddesinde “görevi kötüye kullanma ve ihmal” suçlarını düzenlenmiş bulunmaktadır. Yargı kararlarına uyma görevi, bütün memurlara yüklenilen özel bir görev olup, memurun bu görevi yerine getirmemesi ve kişilere zarar vermesi halinde Türk Ceza Kanununun 257. maddesinde ve diğer maddelerde belirtilen suçlar oluşacaktır.
 
Konunun tüm ayrıntılarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız,
 

 


Kaynak: