Buca Sosyal Yaşam Kampusu..,

18 Kasım 2018 Pazar , 19:30
Okunma: 1671
0 Yorum

ile ilgili sorularımızı tekrar sorduk!

 

Geçtiğimiz günlerde, Buca Sosyal Yaşam Kampusü ile ilgili bir haber yaptık,

“Sosyal Yaşam Kampusu ile.., ilgili sorularımız!!!” başlığı altında,
 
Haberimizin sonunda, 
 
“Gelen cevapları inceledikten sonra konuya ilişkin yazılarımız olacak.” Diye bitirdik,
 
 
Söz verdiğimiz gibi gelen yanıtları inceledik,
 
Verdiğimiz linkden anlaşılacağı üzere sorduğumuz soruların cevabı tam verilmediğinden, sorularımızı yeniledik,
 
Sorularımızı bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz,
 
Sn Yetkili
 
1-Sorularımıza niçin tek tek ve detaylı açıklama içeren cevaplar verilmemektedir.
 
2-Verilen cevap yazılarınızda 2. 4. 5. 6. 7. Ve 8. Sorularımıza herhangi bir cevap verilmemiştir.
 
3-Cevabınızda “kullanımdan kaynaklanmayan, muayene ve incelemelerde fark edilemeyen nitelikteki yapım hatası olan imalatlar” ın açıklaması nedir?  Öyle ise muayene ve inceleme sırasında fark edilemeyen yapım hataları numune, karot, vs. alınarak hangi laboratuvarlarda tespit edilmiştir. Bu işler yapılırken inşaatı denetleyen yapı denetim elemanı bulunmakta mıydı? Eğer vardı ise bu hataları tespit eden kişilerle yapım denetim görevlileri aynı kişiler midir? Kullanılan malzemelerin şartnamede istenilen teknik normları olan TSE ve İSO Belgeleri yokmuydu?
 
4.-6. Sorumuza ihalenin 4734 sayılı kanunun 21-b bendine göre yapıldığı cevaplanmıştır.
 
21.b maddesi  “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması “ demektedir.
 
Sizin yapmış olduğunuz ihale bu maddedeki durumu nasıl kapsamaktadır. Ayrıntılı olarak açıklanmasını talep etmekteyim.
 
5-Cevabınızda bu işlerin müteahhidin namı hesabına yapıldığı söylenmektedir. Fakat aynı zaman da kesin kabulün yapıldığı belirtilmiştir. Müteahhitten bu bedel nasıl tahsil edilmiştir. Müteahhidin kurumunuzdan alacağı var mıdır?
 
6-Bu hatalar son hakediş ve geçici kabulden sonra kesin kabule kadar niçin yaptırılmamıştır. Bu hatalar bu sürede fark edilememiş midir?
 
7- 2. ihalede yapılan işlerin bedeli 1. İhalede müteahhide ödenmiş midir, ve de bu işlerin  tutarı ne kadardır?
 
8- Cevap yanınızda yapım işleri genel şartnamesinin 24.2 ve 25.4 maddelerine istinaden yüklenicinin 15 yıl süre ile müteselsilsen sorumlu olması nedeniyle namı hesabına yaptırılmaktadır. Denilmiştir.
Söz konusu maddeler şunlardır.
 
Hatalı, kusurlu ve eksikişlerMadde 24-(2) Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.
 
Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları Madde 25- (4)
 
Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilsen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır denilmektedir.
 
4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ise “İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 26’ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26’ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. 8267 Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.” demektedir.
 
Burada sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş mudur?
 
4735 sayılı Kanunun 26nci maddesi ise “ 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. Bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler. Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. (1) İdareler, 25 inci maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” Demektedir. 
 
Bu madde gereği olarak sözkonusu firma hakkında yasaklama kararı verilip, resmi gazetede yayınlanması sağlanmışmıdır?
 
Ayrıca;
 
4735 sayılı Kanunun 31 nci maddesi ise
 
“Yapı denetim görevlilerinin sorumluluğu: Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında 28 inci madde hükümleri uygulanır.” Demektedir. 
 
4735 sayılı Kanunun 28.nci maddesi ise

“Görevlilerin ceza sorumluluğu Madde 28- Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.” Demektedir.
 
Bu na göre denetimde görev alan personeller hakkında ilgili mevzuatlar gereğince disiplin cezası uygulanıp, ceza kovuşturulması yapılmış mıdır? Söz konusu zarar sadece müteahhitten mi tahsil edilmiştir, kendilerinden de tazmin edilmiş midir?
 
4.635.000 liralık hatayı fark edemeyen bu denetim elemanları hala görevlerine devam mı etmektedir? Devam ediyorlarsa bu kişiler belediyenin hangi işlerini denetlemektedirler?
 
Sorularımın detayla cevaplanmasını talep etmekteyim.
 
Sorularımızın yanıtları geldiğinde devam edeceğiz.
 


Kaynak: