Çeşme belediyesi en nihayetinde..,

11 Ocak 2021 Pazartesi , 19:28
Okunma: 3287
0 Yorum

Sit Kurulu Kararlarını tanıdı, tanımasına da!!!

 

Aylardır Çeşme Belediyesinin,

Sit Kurulu Kararlarını tanımadığını,

Kaleme aldık,

En nihayetinde, Sit Kurulu Kararını tanıdı mı?

Yoksa tanımak zorunda kaldı mı bilinmez,

Çeşme belediyesi tarafından alınan, Encümen Kararı kişilere ulaştı,

Ulaştı ulaşmasına da alınan Encümen Kararı bir hayli ilginç,

“ Çeşme ilçesi Boyalık mevkii…,29.12.20120 tarih ve 2020/685 sayılı Encümen Kararı ilişikte olup, Encümen kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde İzmir Nöbetçi İdare mahkemesine dava açma hakkınız mevcuttur.”

Yıkım kararı SİT KURULU Kararına göre alındı,

İlk Sit Kurulu Kararı Şubat 2020 tarihinde alındı,

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı da kurulda idi,

İkinci Sit Kurulu Kararı ise, Haziran 2020 tarihinde alındı,

Yine Sit Kurulu toplantısında Çeşme belediye başkan yardımcısı vardı,

İlk Sit Kurulu Kararından bugüne 11 ay geçti,

İkinci Sit Kurulu Kararından bu güne ise 7 ay geçti,

Çeşme belediyesi neden Encümen Kararını 11 ay önce almadı?

Çeşme belediyesi SİT Kurulu Kararlarını neden taraflara tebliğ etmedi?

Alınan Encümen Kararında neden para cezası yok?

En önemlisi Sit alanında izinsiz binanın tamamının yıkılıp yeniden yapılmasına karşın, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu yapmadı?

Oysa yasa çok açık,

Madde 65 – (Değişik: 8/10/2013-6498/3 md.)

Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile (…) (1) izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Siz bu faaliyeti yapan hakkında hala Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmamanızın altında ne var?
 
Sorusuna yanıt aramaktayız,

Sadece izinsiz inşai faaliyetlerde bulunanlar ceza verilmiyor,

Bu Kanuna aykırı olarak imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Diyor yasa,

Çeşme belediyesi tarafından alınan Encümen Kararında “..,60 gün içinde İzmir Nöbetçi İdare mahkemesine dava açma hakkınız mevcuttur.”

Diye belirtmesi yanlış,

Yanlış çünkü;

Koruma bölge kurullarınca alınan kararlara yapılan itiraz başvurularının incelenmesi,
 
MADDE 14-

Koruma bölge kurullarınca alınan kararlara karşı itirazlar, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce koruma bölge kurulu kararının tebliğ veya ilanından itibaren altmış gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapılır.

Sit Kurulu Kararından bu güne 11 ay geçmiş,

İtiraz süresi çoktan kaçmış!

Sit Kurulu Kararları bekletilmeksizin uygulanır hükmünü uygulamaktan başka bir yol gözükmüyor.

İstanbul Fatih Belediyesi tarafından alınan Encümen Kararına bir bakalım;

“..,2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanuna dayalı yönetmelikler ile Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararları ve İstanbul I. Numaralı Yenileme Alanları ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda görev yapmaktadır. Usulüne uygun olarak izinler alınmadan yapılmış olan basit onarım ve tadilatlara Fatih Belediyesi’nin alacağı encümen kararı ile idari para cezası kesileceği gibi ayrıca izinsiz tadilat Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereği suç sayıldığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na re’sen yapılacak suç duyurusu akabinde açılacak kamu davasında adli para cezasına/hapis cezasına hükmedilir.”
 
Fatih Belediyesinde yasalar farklı mı işlemekte?
 
Çeşme Belediye başkanı her fırsatta “ezber bozan belediyecilik yapıyoruz” diyor,
 
Gerçekten Ezber bozan belediyecilik yapıyorsunuz!
 
Encümen Kararında, Fen İşleri Müdürü Ahmet Çicek’in imzasını gördük,
 
Bu konuyu da yarına bırakalım.
 


Kaynak: