Encümen Kararını ne gerekçeyle..,

19 Mart 2021 Cuma , 19:34
Okunma: 4901
0 Yorum

beklettiniz?

 

Güzelbahçe belediyesine,
 
Temiz İzmir Derneği üyesinin,
 
Sorduğu soru ve cevaba geçmeden evvel,
 
Önemli bir konuya değinmek istiyoruz,
 
Belediye Encümeninin kararları uygulanmalı,
 
İmar Kanununun 32. ve  42’ nci madde hükümleri belediye encümenlerinin yapması gerekenleri kesin bir biçimde hükme bağlamak suretiyle bağlı yetki vermiştir. Bağlı yetkide, Kanunun aradığı koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği saptanır, gerçekleşmiş ise, Yasanın öngördüğü kararın alınması sağlanır. Belediye encümenlerinin başka türlü hareket etme olanağı yoktur. 

Ayrıca, belediye başkanları encümen kararlarının uygulanması hususunda da gerekli hassasiyeti göstermelidir. Aksi durum sorumluluk doğurabilir.
 
Diyor yasalarımız,
 
2016 yılında Güzelbahçe Belediyesi tarafından YAPI TATİL ZAPTI,
 
Tutulan yer neden 2019 yılına kadar beklenmiştir?
 
İhaleye katılan olmadı gerekçesi kabul edilemez olduğunu hepimiz bilmekteyiz,
 
İhaleye katılan olmadı ise, büyükşehirden yardım istenir,
 
Büyükşehir belediyesi araç temin etmezse,
 
Valilikten istenir!
 
Yapı Tatil Zaptı tutulan yerin sahipleri,
 
2019 yılında Yapı kayıt Belgesi ibraz etmesi ile yıkım işlemleri durur,
 
Bu doğru, fakat anlayamadığımız konu,
 
2016 yılından 2019 yılına kadar yapılan işlemler nedir?
 
Kaldı ki bu alan 1. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11.10.2019 tarihli yazısında da Yapı Kayıt Belgesinin sadece 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınan yıkım kararlarını kaldıracağı, özel Kanunlar kapsamında alınan yıkım kararlarını ise kaldırmayacağı ifade edilmiştir. 
 
 
 
Bu ev 1. Derece Doğal Sit Alanında,
 
 
Üstelik zeytinli tarla vasfında,
 
Bilgi edinmeden tekrar soracağız,
 
2016 yılından 2019 yılına kadar Güzelbahçe Belediyesi neden Encümen Kararını uygulamama gerekçelerini soracağız,
 
Şimdi Dernek üyemizin soru ve cevabını sizlerle paylaşalım.
 
İZMİR GÜZELBAHÇE YELKİ MAHALLESİNDE 2302 / 159 PARSELDE BULUNAN YAPI 1. DERECE SİT ALANINDA YAPILMIŞTIR.
 
''1. derece sit alanları için kanun yapısında, bitki örtüsü, siluet, topografya değerlerini bozabilecek, tahribata uğratacak her tülü eylem yasaklanmıştır'' (Doğal sit, 2863 sayılı Kanunun 3.Maddesinin a bendinde yer alan tanımlara göre; Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.)
 
I. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.
 
Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına DAİR KANUNA MUHALEFET YAPILMIŞ OLUP GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ BU KONUYA GÖZ YUMMAKTADIR. GÖREVİNİ YAPMAYAN BELEDİYE GÖREVLİLERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM.
 
 
Gelen yanıt;
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 24.01.2021 tarihinde yapmış olduğunuz 2100407887 sayılı başvurunuz 18.03.2021 tarihinde GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından cevaplanmıştır:
 
İlgi sayılı Cimer dilekçesinde bahse konu, İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2302 ada,159 (eski 1869)numaralı parselinde bulunan taşınmaza 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre 12.12.2016 tarih, 124 cilt, 15 sayfa numaralı yapı tatil zaptı düzenlenmiş ve buna bağlı para cezası ve yıkım kararı alınmıştır.3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. maddesine göre Vatandaşın beyanıyla alınan 21.09.2019 tarih, GPVKY8DR belge numaralı Yapı Kayıt Belgesine istinaden'' yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili bu kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir" denildiğinden yıkım kararı kaldırılmıştır. Bilgilerinize arz ederim.


Kaynak: