İMAR AFFI (2)

12 Nisan 2018 Perşembe , 21:56
Okunma: 2689
0 Yorum

Yazı dizimizin devamı!

 

Gündemi meşgul eden “İmar affı” çıktı çıkacak derken, ön bilgiler yavaş yavaş yayınlanmakta!
 
Henüz Resmi Gazetede yayınlanmadı.
 
Büyük bir merakla bekliyoruz,
 
İmar affı neden bunca yıldan sonra gündeme geldi?
 
Yanılmıyorsam, Özal Hükümeti zamanında bir imar affı çıkmıştı,
 
O günden bugüne İmar affı çıkmadı, diyebilir miyiz?
 
Bence diyemeyiz,
 
Nedeni ise, “Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği” çıktı,
 
Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinin falanca maddesi üzerine, çatı kapatılabilinir dendi,
 
Çekme mesafelerinde, iyileştirmeler oldu,
 
Bir de en şaşırdığım madde ise, “emsal alacağı vardı” onu kullandı,
 
Bitmiş binanın, emsal alacağı olur mu?
 
Oluyor muş!
 
Şimdi de gelecek olan yasa için “İmar Affı değil binaları kayıt altına almak” denilmekte,
 
Zaten kaçak binalar kayıt altında ve Belediye  Encümenince alınan yıkım kararları uygulanmamakta!
 
Gerekçe “ihaleye kimse katılmadı”
 
Belediyenin yıkım ekipmanı yok mu?
 
Hadi yok diyelim, büyükşehirden yardım istedin mi?
 
Sözün özü, kaçak binalar var ve yıkım ihalesine kimse katılmadı diye her geçen gün ruhsat eklerine aykırı binalar çoğaldı,
 
Ya ruhsat eklerine uygun binalar yapanların, suçu ne?
 
Onlar bilmez miydiler kaçak inşaat yapmayı?
 
Asıl merak edilen konu;
 
Bu yasa nasıl uygulanacak?
 
Turizm Tesis Alanlarında, otel ruhsatı alıp REZİDANS yapanlara da, bu hak tanınacak mı?
 
Devletten otel yapacağım diye "Turizm Yatırım Belgesi" alınacak,
 
Yetmeyecek üzerine birde devletten "teşvik" alınacak,
 
Ve otel adı yapılan tesislere "kat mülkiyeti" kurulacak! 
 
Bunca yıl imar mevzuatına kafa yormuş biri olarak benim aklım buna müsaade etmiyor,
 
İmar affı nedir ruhsat eklerine aykırı binalar, ruhsatsız binaları içerir,
 
Peki, plan notları değişebilir mi?
 
Hayır değişemez!
 
Nedeni ise, bir vatandaş park alanına kaçak inşaat yaptı ise, o ev ruhsatlanabilir mi?
 
Ya da planlarda, yol gözüken bir yerde, aklı evvel bir vatandaş ev yapsın. Oda mı  kayıt altına alınacak?
 
Gelelim Turizm Alanlarına,
 
Turizm Alanlarına hiç konut yapılamaz!
 
Bu alanlar ülke ekonomisine katma değer katan alanlardır,
 
Birilerinin ekonomisine katma değer katsın diye planlanmış alanlar hiç değildir,
 
Buralara yapılacak aflar ANAYASAYA aykırı olur,
 
Ve bu konuda, Anayasa Mahkemesine kadar gideriz,
 
Başvurumuz kabul edilmezse eğer, İnsan Hakları Mahkemesine kadar yolumuz uzar,
 
Bu konuda daha çok yazacaklarımız var. Çıkacak olan affı bir görelim, neleri kapsıyor neleri kapsamıyor bir bakalım,
 
Sonrasına bakarız diyoruz,
 
Resmi olmayan af kapsamında çıkan yazıyı sizlerle paylaşalım.
 
 
MADDE 13- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“Geçici Madde 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla; 30/09/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.
 
Bu tespitler, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.
 
Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden (%3) oranda alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönüşüm projeleri özel hesabına yatırılır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 
Yapı Kayıt Belgesi; yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
 
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
 
Yapı ruhsatı almış yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ve maliklerin üçte iki çoğunluğunun muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, üçüncü fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.  
 
Yukarıdaki fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek-1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
 
Birinci fıkrada sayılan yapı sahiplerinin binalarında kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranır.
 
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların 30/3/2014 tarihinden önce Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa da tahsis edilebilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirlerin yüzde ellisi genel bütçeye, yüzde ellisi ise 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir.  Ayrıca bu gelirler hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
 
Bu belgenin geçerlilik süresi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadardır. Yapı Kayıt Belgesi, sahibine bu maddede sayılanların dışında imar açısından başkaca bir hak sağlamaz. Yapı Kayıt Belgesi alan yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.
 
Kamu yapıları bu madde hükmünden bedelsiz olarak yararlanır.
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
 


Kaynak:

Etiketler:

  • İMAR,
  • AFFI,
  • (2),