İmar Planı Yapılmadan, İhaleye..,

25 Eylül 2019 Çarşamba , 19:39
Okunma: 1747
0 Yorum

Çıkılırsa!!!

 

 Temiz İzmir Derneği tarafından açılan,

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen "İzmirdeniz Projesi" kapsamında hazırlanan Üçkuyular-Konak (4.Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve değişikliğinin iptali istemiyle İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'na karşı açılan davada, 

“Uyuşmazlığın çözümü teknik ve uzmanlık gerektirdiğinden, dava konusu 1/1000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli planların; üst ölçekli planlara, imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, imar planının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri gibi olguların da gözetilerek bu kriterlere uygun olup olmadığının tespiti amacıyla mahkememizce mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiğinden..”

Keşif ve bilirkişi incelemesi 10/10/2019 günü saat 09:30'da yapılacak,

Dava dosyası ve bilirkişi incelemesini sizlerle paylaşıyoruz,
 

İZMİR NÖBETCİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Yürütmeyi Durdurma İstemlidir.

 

 

DAVACI                      ; TEMİZ İZMİR DERNEĞİ’Nİ Temsilen Nivent Kurtuluş

 

ADRES                        ; Çelebi Mahallesi 281 Sokak No ;3 Güzelbahçe İzmir

 

DAVALI                       ; İzmir Büyükşehir Belediyesi

 

ADRES                        ; Cumhuriyet Bulvarı No;1 Konak İzmir

 

TEBLİĞ TARİHİ          ; 12.07.2017

 

Konu    : “Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği” 

 

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2013 tarihli, 05.997 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca incelenerek onaylanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilen ve "Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ" gereği eksiklikleri tamamlanarak kurum görüşleri kapsamında yeniden düzenlenen; İzmirdeniz Projesi (4.Bölge) Üçkuyular- Konak Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/11/2016 tarihli ve 05.1151 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11/04/2017 tarihinde onaylanmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 13/04/2016-13/05/2016 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, söz konusu planlara askı süresi içinde yapılan itiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca konunun Belediye Başkanlığımızca değerlendirilmesi için tarafımıza iletilmiş olup, İzmirdeniz Projesi (4.Bölge) Üçkuyular-Konak Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliğine; Temiz İzmir Derneği adına Nivent KURTULUŞ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.152586)”

 

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Yapım işleri ihalelerinde idarelerce uyulması zorunlu hususlar

Madde 5- Yapım işlerinde, ihaleye çıkılmadan önce idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur:

 

c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj, büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.

 

Bahse konu alanda baraj büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı yapılmamaktadır.

 

 “Sahil şeridinde uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulamaya geçilemez. …………”denilmektedir. Sahil Şeritlerinde Yapılanma Başlıklı 18. maddesi ile “Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre belirlenen sahil şeritlerinde uygulama imar planı olmaksızın hiçbir yapı ve tesis yapılamaz.”

 

Hüküm gereği deniz yüzeyinde yapı yapılabilmesi öncelikle imar planının, imar planına uygun parselasyon planının yapılarak imar parseli haline getirilmesi yapı ruhsatı verilebilmesi için zorunluluktur.

 

Anayasa, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun yukarıda açıklanan hükümlerinden de anlaşılacağı gibi kıyılarda bile, imar planı olmadan yapılaşma yapılamayacağı, kıyılarda kamu yararı dışında rant amaçlı her hangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi, yine imar planı ve uygulamasına yönelik parselasyon planları yapılıp imar parseli olarak tescil edilmeden yapılaşmaya izin verilemeyeceği hüküm altına alınmışken, Deniz yüzeyinde imar planı olmadan yapılaşmaya yönelik çalışmaların yapılması HANGİ YASA VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILMAKTADIR?

 

Anayasa, Kıyı Yasası ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile İmar Kanunu hükümlerine aykırıdır. Anayasa ve Kıyı Kanununda yeni düzenlemeler yapılmadan ve yine imar planı yapılmada deniz yüzeyinde herhangi bir yapı yapılamaz.

 

…… Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde imar durumu, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde avan projesi ve bunlara dayalı keşifleri bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz…

 

……" hükmüne aykırı biçimde, ihaleye çıkılması olanaksız bulunan tesisin ihalesini onaylayarak görev gereklerine aykırı hareket ettiği, ihaleyi alan firmanın inşaatı hangi imar planına göre imalatlar yapılmaktadır.

 

 

Plan açışından incelediğinde ise;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca 11.04.2017 tarihinde onaylanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “İzmirdeniz Projesi” kapsamında hazırlanan Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği” 13.04.2017– 13.05.2017 tarihleri arasında ilan panosu ve internet sayfasında 1 ay süre ile idareniz tarafından askıya çıkarılmıştır.

Söz konusu plan değişikliği, plan hükümleri ve plan açıklama raporu askı süresinde incelenmiş olup aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan "İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz." hükmü kapsamında imar planlarında sürekliliği bulunan taşıt yollarının kapatılarak, güzergahının değiştirilmesi hem plan yapım tekniğine hem de şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırıdır. Ulaşılabilirlik çerçevesinde bakıldığında yalnızca fiziksel erişim bağlamında değil, toplumun her katmanının hem yaya, hem engelli, hem de taşıt trafiği anlamında bir alana ulaşımının sağlanması zorunluluk içermektedir. Ancak parsel özelindeki plan değişiklikleri ile bu ulaşım imkanlarını kısıtlanması planlama bütünselliği ile çelişmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 10. Maddesinin 1. Fıkrasındaki “Her türlü mekânsal plan, kendi kademesinin ve yapılış amacının gerektirdiği çizim ve gösterim tekniğine göre hazırlanır.” Ve 2. Fırkasındaki “Planlar, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1 Gösterimler başlığı altında yer alan EK-1a Ortak Gösterimler, EK-1b Mekânsal Strateji Planları Gösterimleri, EK-1c Çevre Düzeni Planı Gösterimleri, EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterimleri, EK-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri ve EK-1e Detay Kataloğuna uygun olarak hazırlanır.” Hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır. Bahse konu Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği’nde gösterimlerde yer alan “Fuar Alanı”nın gösterim tekniğine uygun olmadığı, gösterim detay kataloğuna göre Fuar, Panayır ve Festival Alanı olarak belirlenmesi gerektiği, ayrıca “Yanaşma Yeri” ve “Tünel(Karayolu Alt Geçidi)”nin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin gösterimleri belirten Detay Kataloğunda yer almadığı tespit edilmiştir.

Plan Notlarının Özel Hükümler başlığı altında 1. Maddenin 1. Fıkrasında Fuar Alanına ilişkin “Fuar Alanlarında; açık alan ağırlıklı olmak üzere ve emsali aynı amaçla ayrılan alanın %3’ünü yüksekliği 5.50 metreyi aşmayan takılıp sökülebilir elemanlarla inşa edilen; lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binaları yer alacaktır. Ayrıca, bu alanlarda; yeşil alan düzenlemeleri kapsamında çocuk parkı/oyun alanı düzenlemeleri de yer alabilir.” Şeklinde plan notu bulunduğu, ancak 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde böyle bir tarifin yer almadığı, söz konusu Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 14. Maddesinde yer alan tanımın kullanıldığı,

Plan Notlarının Özel Hükümler başlığı altında 1. Maddenin 5. Fıkrasında “Yanaşma yerleri; teknelerin yanaşması ve bağlanması amacıyla kullanılacaktır. Yanaşma ve bağlama yapacak teknelerin boyu 15 metreyi geçemez.” Denildiği, ilave dolgu alanı olarak belirlenerek yanaşma yerleri lejantında bulunan alanın özel mülkiyete konu edilen ve tekne bağlama alanı oluşturulmasının toplumun aktif olarak kullandığı ve denizle bağlantısının olduğu kıyı alanını bazı kesimlerin kullanacağı bir kullanıma dönüştürerek o alana hizmet vereceği açıkça görülen Fuar kullanımını bir arada bulundurduğu, söz kullanımların kamusal niteliği bulunmaması nedeniyle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırıdır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği ile alan içerisinde iki adet meydan önerildiği, ancak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. maddesinin 39. fıkrasında meydanların “Yol, kavşak, bina, park vs. mimari veya doğal elemanlarla sınırları belirlenmiş ve toplumsal işlevlere sahip olan üstü kapalı olmayan, alanın özelliği bozulmadan altı özel mülkiyete konu edilmeksizin ve meydan kullanımı engellenmeksizin otopark ve diğer amaçlarla katlı olarak kullanılabilen alanlardır.” şeklinde tanımlandığı, bu kapsamda sınırlayıcı herhangi bir öğesi bulunmayan ve bir cephesi deniz olan alanların meydan biçiminde tanımlanamayacağı görülmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. Maddesinin k fıkrasında yer alan Uygulama İmar Planı tanımında “Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planı” denildiği, bu kapsamda itiraza konu 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliğinde yer alan Tünel(Karayolu Alt Geçidi) kullanımının halihazır durumda inşaat halinde olduğu, uygulama imar planı ile belirlenmesi gereken kullanımlar, yapılaşma koşulları vb. doğrultusunda yatırım süreçlerinin yönlendirilmesi gerekirken, plan değişikliğinin yasal bir prosedür biçiminde uygulanmasının planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile çeliştiği açıkça görülmektedir.

Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabı olarak belirlenen plan onama sınırının; Konak İlçesinin kıyı kesimini içerdiği, bu bölgede yaşayan yoğun nüfusun Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Mithatpaşa Caddesinden servis aldığı ve bahse konu iki ana aksın Konak-Üçkuyular arasında temel taşıyıcı yollar olması nedeniyle yoğun bir trafik yüküne sahip olduğu, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarının transit yol biçiminde planlanarak yalnızca 334/3 sokak yönünden Mithatpaşa Caddesi’ne geçiş sağlanmış olması ve yolun Üçkuyular Meydanında yer alan kavşağa kadar herhangi bir dönüş imkanı vermemesinin bölgenin niteliği itibariyle Mithatpaşa Caddesi'ndeki yoğun olan trafik yükünü daha da arttıracağı, bu kapsamda bölge nüfusunun kıyıyı spor, rekreatif, dinlenme vb. amaçlarla kullandığı gibi plan revizyonunda kent-kıyı ilişkisinin arttırılması hedeflenirken kesintisiz yol düzenlemesinin kıyıyı kullanan nüfusun erişiminde sorunlara yol açacağı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan kullanımlar ile bir bütün olarak ve deniz tarafına yüklenen fonksiyonların bölgeye getireceği yoğunluk ve dolayısıyla kent bütününe olası etkileri dikkate alınarak mevcut ulaşım bağlantıları, çevre ilişkileri ve kamu yararı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, kent bütünündeki dengeleri etkileyecek gelişme kararlarının bütüncül olmasının önemli bir planlama esası ve hukuksal bir gereklilik olduğu da göz önünde bulundurularak İzmirdeniz Projesi” kapsamında hazırlanan Üçkuyular-Konak (4. Bölge) etabına ait kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliğine Temiz İzmir Derneği ve İzmir Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu askı süresinde itirazlarımızı yaptık.

HUKUKİ NEDENLER; İmar Yasası, Kıyı Kanunu, İhale Kanunu ve sair mevzuat

DELİLLER                    ; İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Şehir dairesi Başkanlığından gelen yazı

SONUÇ VE İSTEM       ; Yukarıdaki nedenlerle davanın kabulü, Yasa ve Yönetmeliklere karşı yapılan uygulamaların iptalini istemekteyiz.

 

Temiz İzmir Derneği adına

Nivent Kurtuluş

 

 


Kaynak: