İtirazımızı yarın..,

26 Mart 2018 Pazartesi , 15:10
Okunma: 1485
1 Yorum

teslim edeceğim.

 
 
 
TC
İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE 
SUNULMAK ÜZERE
GÜZELBAHÇE KAYMAKAMLIĞI’NA
 
Karar No; 55
Karar Tarihi: 09.03.2018
Hakkında Ön İnceleme yapılan; Hayrettin Çiftçi- Narlıdere Kaymakamı
 
Karara karşı itirazlarım;
 
1- Soruşturma izni verilmeyen kararda;
 
“İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Valiliğimize hitaplı 17.01.2018 tarih ve 2018/9492 sayılı yazısı ile iddia konusu olayda sorumluluğu bulunan Narlıdere Kaymakamı Hayrettin ÇİFTÇİ hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme yaptırılarak, soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi yönünde bir karar verilmesi isteminde bulunulması üzerine, Valiliğimizce görevlendirilen ön inceleme görevlisi tarafından düzenlenen 05.03.2018 tarihli ön inceleme raporu ve eki dosya incelenmiştir.” 
 
Tarafımdan savcılığa verilen suç duyurusunda yeni detaylar sunmuş olmama karşın, yeni baştan inceleme yapılmadığı ortadadır. 05.03.2018 tarihinde ön inceleme görevlisi tarafından düzenlendiği belirtilmiş olmasına karşın rapor incelendiğinde, “..,muhakkik tarafından hazırlanan 18.09.2015 tarihli ön araştırma raporunda söz konusu iddialar ile ilgili olarak yerinde yapılan incelemede..,” diye yazılmış.
 
Bu durumda yapılan yeni bir inceleme olmadığıdır.
 
İnceleme raporunun devamında ise; “..,şikayetleri ile ayıtı kapsamda olduğu ve daha önce şikayete konu iddiaları ile ilgili sonuçlandırılmış bir ön inceleme olduğu ve şikayetine ilişkin daha önceki ön inceleme neticesini etkileyecek yeni belge sunmadığının anlaşıldığı ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince işleme konulmadığı”
 
Şikayete konu yerde yeni belgeler sunulmuş olmasına karşın yeni belgeler yoktur denilmekte.
 
Oysaki
 
a- Ekte sunduğum resimler ve linkini verdiğim sitede yer alan ilanda otel olarak adlandırılan binanın 450 m2 olduğu yazılmakta.
https://tr.luxuryestate.com/p38285141-luks-ev-satilik-izmir
Diye belirtmiş olmama karşın her nedense ekli belgelere hiç değinilmemiştir. 
b- Ayrıca vermiş olduğum link Temiz İzmir Derneği yayın organı gaze-temiz.com da haber yapılınca emlak satış ilanı kaldırılmıştır. 
c- İlan incelendiğinde, otel olarak kullanılan taşınmaz 450 m2 olarak belirtilmiştir.
d- Kaldırılan ilan incelendiğinde atların bulunduğu alanın açılır kapanır olmadığı da görülecektir.  . EK (1)
 
2- Daha önce inceleme raporunda "Taşınmaz alanın 6.100 m2 olduğu göz önüne alındığında, %5 emsalin aşılmadığı " yazılmış olmasına karşın 6.100 m2 %5 =305 m2 olması lazımdır. Ekte sunduğum resimlerden anlaşılacağı üzere emsal kat be kat aşılmıştır.
 
3- “Mimari projede yer alan C Blok (tavla yapısı) atların olumsuz hava şartlarından tavlanın sökülüp takılır olması..,” Yine ekte sunduğum resimlerde görülen at ahırlarının etrafının açık olmadığı ve altına beton dökülerek yapıldığı açıktır. Bu yüzden etrafı açılır kapanır denilerek emsal hesabından düşülmesi mümkün değildir. EK (2)
 
4- Plan notunda 250 m2 kareyi geçemez hükmü var iken resimlerde görülen imalatlar hangi yasa ve yönetmeliğe göre yapılmıştır. EK (3)
 
5- Yine ekte sunduğum bahçe duvarı yükseklikleri 1 metre sınırını kat be kat aştığı görülecektir. EK (4)
 
6- İşyeri Çalıştırma Ruhsatı incelendiğinde unvanı “ÇİFTLİK- EVİ KÖYEVİ" olarak yazılmış ve bahse konu alanda AT Biniciliği ve Eğitim, Hotel ve Restoran ruhsatı hangi yasa ve yönetmeliğe göre verildiğinin ayrıntılı açıklaması nedir? Taşınmazın bulunduğu plan notunda bu tesisler yapılamazken nasıl yapıldığı konusunda inceleme raporunda hiç değinilmemiştir. EK (5)
 
 
İzmir Valiliği Mahalli İl İdare Kurulu tarafından hazırlanan ve İzmir Valisi tarafından “soruşturma izni verilmemesine” kararında bulunan detaylar incelendiğinde ise;
 
1- “Şikayetçinin, İzmir İli Narlıdere İlçesinde 3. Derece sil doğal alanı olan Sahilevleri Mahallesi Kale Sokak No:83 adresinde tapunun 2 pafta, 9 ada 181 ve 182 parsellerinde toplamda sadece 250 m2 geçmeyen iki ayrı bağ evi yapılabilecekken B. Equine Binicilik Tesisleri adı altında yasalara aykırı bir biçimde, mandalina bahçesi olan söz konusu parseldeki tüm mandalina ağaçlarının kesildiği, bu parsellere açık ve kapalı manejler, 362 m14 odalı Range Hotel, 75 kişilik kapasiteli İtalyan restorana inşa edildiği ve bu yasa dışı bina ve eklentileri ile ilgili iş ve işlemleri 22.02.2016 tarih ve 9 sayılı ruhsata bağlayıp imzalayan Narlıdere Belediye Başkanı Abdüi BATUR, imar Müdürü Ali Ulvi DÜLGER ve Ruhsat Müdürü Hülya Hanım ÖZCAN'nın suç işledikleri iddialarına ilişkin..,”
 
İnceleme tutanağından anlaşılacağı üzere sadece Narlıdere Kaymakamı hakkında değil yapılan iş ve işlemleri yapan Narlıdere Belediyesi yetkilileri hakkında bir inceleme istediğimiz görülecektir.
 
2- Karar tutanağının devamında ise “08.02.2017 tarihli şikayet dilekçesi ile ilgili olarak, Narlıdere Kaymakamlığının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına hitaplı 16.03.2017 tarih ve 404 sayılı yazısında; şikayetçinin aynı iddialar île ilgi İİ söz konusu alana ilişkin 13.07.2015 tarihli şikayet dilekçesine istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 24.07.2015 tarih ve Soruşturma No:2015/65543 sayılı İçişleri Bakanlığına hitaplı yazısı ile şikayete konu iddialar ile ilgili olarak ön İnceleme yaptırılmasının talep edildiği, muhakkik tarafından hazırlanan 18.09.2015 tarihli ön araştırma raporunda söz konusu iddialar ile ilgili olarak yerinde yapılan incelemede..,” 
 
Karar tutanağında geçen 18.09.2015 tarihli inceleme dışında yeniden bir incelemenin yapılmamış olduğu ortada iken hangi inceleme neticesinde bu karara varıldığı hiç anlaşılamamıştır. Ya da başka bir anlatımla yeni yapılan inceleme tutanağı nerededir.
 
3- “20.03.2014 tarihli imar durumu belgesinde çapı 15 cm’den büyük ağaçların kesilemeyeceği notunun yer aldığı, mandalina bahçesi olarak kullanılmakta olduğu görülen taşınmazda ağaç sayısının ne olduğu bilinmediğinden ne kadar mandalina ağacının kesildiğinin bilinmesinin mümkün olamayacağı, iddianın tam olarak doğru olmadığı ve halen çok sayıda mandalina ağacının söz konusu taşınmaz üzerinde mevcut olduğu, ayrıca maliki tarafından yeni ağaçlar dikileceğinin ifade edildiği, yerinde tespit alanında asırlık bir zeytin ağacının da dikilmiş olduğunun görüldüğü”
 
Şikayet dilekçemizde kaç ağacın kesildiğini sormamakla birlikte buradaki mandalin ağaçlarının yok edilerek bir tesis yapılmasının mümkün olamayacağını yazdık. Ayrıca muhakkik inceleme raporuna “maliki tarafından yeni ağaçlar dikileceği ifade edildiğinden” tanımlaması yasa ve yönetmeliğe aykırıdır. Varsayımlar üzerine bir rapor tutulamaz. Ayrıca ön incelemeyi yapan kişi, “kullanılmakta olduğu görülen taşınmazda ağaç sayısının ne olduğu bilinmediğinden ne kadar mandalina ağacının kesildiğinin bilinmesinin mümkün olamayacağı, iddianın tam olarak doğru olmadığı” tespitinden yola çıkarak, ekte sunduğum 2012 ve 2015 Google görüntüleri her şeyi ortaya çıkarmaktadır. EK (6)
 
4- Yine ayrıca ekte sunduğum kesilen ağaçların görüntüleri de iddiamızı doğrulamaktadır. EK (7)
 
5- İnceleme raporunun, “..,taşınmaz alanının 6.100,00 m2 olduğu göz önünde tutulduğunda %5 emsalin aşılmadığı, kaçak bina inşa edildiği iddiasının doğru olmadığının tespit edildiği..,”
 
Taşınmazın 6100 m2 olduğu söylenmekte, plan notuna göre yine bu mümkün görülmemekte. Yapılan imalatlar 305 metrekare olmadığı yapılan imalatlar incelendiğinde görülecektir.
 
6- “..,muhakkik tarafından, Narlıdere Belediyesinin söz konusu işlere ait işlem sürecindeki uygulamalarının 3194 sayılı İmar Kanunu, PATİY, onaylı 1/1000 İmar Planı ve İmar Plan Notları ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile ilgili hükümleri ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü İzmir 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı doğrultusunda yürütüldüğü görüş ve kanaati 28.09.2015 tarih ve 2015/AR-5/3 sayılı yazı ile İzmir Valiliğine sunulduğu..,”
 
İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü İzmir 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na sunulan projede neler olduğunun mahkemeniz tarafından incelenmesini istiyorum. Verilen projede otel, restoran, ve altı betonlu olarak yapılan at ahırları mevcut mudur? 
 
7- “İzmir İli Narltdere ilçesinde 3. Derece sit doğal alanı olan.,” diye tanımlanmakta.
 
3. Derece Doğal Sit Alanı üzerinde yapılaşma koşulları incelendiğinde;
 
III. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır. 
 
a) Bu alanlarda, kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşullarının ilgili kurumların görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenmesine, bu belirlemede varsa 1 /25.000 ölçekli çevre düzeni planı veya 1/5.000 ölçekli nazım planı kararları ile arazinin topografya, peyzaj, silüet vb. karakteristiklerinin göz önünde tutulmasına, ancak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılmadan izin verilemeyeceğine, 
 
b)Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanı sıra koruma kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceğine, 
 
Bu alanda hangi tarımsal faaliyetler düzenlenmektedir? Koruma kurulundan hangi faaliyetler için izin alınmıştır. Bu alanda otel ve restoranın yapılacağı beyan edilmiş midir?
8- Taşınmaz bilgisinde Bağ evi yazıldığı ve bu alanda yasa koyucu açık olarak tanımladığı mevzuata göre;
 
Bağ, bahçe, zeytinlik gibi mülkler tarla niteliğine girmektedir. Tarla, imarı olmayan toprak parçası anlamına gelir ve bu arsalara konut yapılamamaktadır. Ancak bazı şartlarda özel amaçlı küçük yapılar inşa edilebilir. Tarlaya yapılabilecek yapı ile ilgili maddeler imar mevzuatında açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu maddeler şöyle sıralanabilir: 
 
İnşaat alanı katsayısı yüzde 5’i geçmemelidir
Yapı inşaat alanları toplamda kesinlikle 250 m2’yi geçmemelidir
Saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m’yi ve 2 katı aşmamalıdır
Yol ve parselin sınırlarına 5 metreden fazla yakınlaşmamak koşulu ile ev inşaatına izin verilir.
 
9- Tarım İl Müdürlüğünden 22.03.2016 tarihinde gelen yanıtta; 
 
“At yetiştiriciliği ve bakımı ile ilgili tesisler, 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun 3. maddesinin (k) bendinde belirtilen entegre nitelikte olmayan tarımsal amaçlı yapılardan olmakla birlikte, onaylı mimari projesinde çiftlik ve köy evi olarak tasarlanan, Narlıdere Belediye Başkanlığından yapı kullanım izin belgesi bulunan bahse konu yere işletme ruhsatı verme yetkisinin ilgili Belediye Başkanlığında olduğu 21.03.2016 tarih ve B.12.4.İLM.0.35.00.01/12349 sayılı yazımız ile Narlıdere Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilmiştir..,” EK (8)
 
5483 sayılı kanunun (k) bendi incelendiğinde;
 
k) Tarımsal amaçlı yapılar: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisleri,
 
Bahse konu (k) bendinde yer aldığı unsurların soruşturma kapsamında olan yerle ilgisi olmadığı da ortadır. Hangi çiftçilik faaliyetleri yapılmaktadır.
 
Tarım İl Müdürlüğünden otel, restoran yapılacaktır diye bir görüş alınmış mıdır?  Alındı ise verilen projenin mahkemeniz tarafından soruşturulmasını da talep etmekteyim.
 
10- Narlıdere Belediyesi tarafından verilen işyeri çalıştırma ruhsatında ise; Çiftlik evi Köy evi yazmaktadır.
 
Çiftlik evi-köy evi
 
Madde 39 - Tarım faaliyetlerinin, kırsal alanların doğal ve kültürel mirasının korunmasına önemli katkıları olduğu göz önünde bulundurularak, mevcut yapıların iyileştirmesi veya yeni yapıların mevcut dokunun iç düzenlemesi esas alınarak yapılmasını, bu sayede yatak kapasitesi oluşturulmasını ve turizmin gelişip genişleyebileceği ortamların çevresel açıdan güvence altına alınmasını hedefleyen; kırsal bölgelerde çiftlik organizasyonu amacıyla kurulmuş ve çiftlik üretimi ile birlikte turizm konaklama olanağı sağlayan, gelen müşterilerin de isterlerse çalışma programlarına katılabilecekleri, kırsal yaşantının sahnelenmesine olanak sağlayan en az beş odalı konaklama tesisleridir.
 
Klasik konaklama şekilleri yerine, gelen müşterilere bir çiftlik evi-köy evinde konaklama olanağı sunulması, yerel yiyecek ve içecek gibi denemeyi istediği yerel tüketim maddelerini kullanma olanağı sağlanması, bu olanakların aile işletmeciliği anlayışı çerçevesinde sunulması, tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir. 
 
Narlıdere İlçesi KIRSAL kesimde değil, İzmir’in seçkin ilçelerinden birdir.
 
Bahse konu yerde restoran vardır ve bu restoran İTALYAN Restoranı olarak geçmekte. Bu restoran İtalya’da mı açılmış ya da başka bir ifade ile hangi yöresel yemeklerin sunumu yapılmakta. Bahse konu yerde ne yetiştiriyor sorusuna yanıt arıyorum. EK (9)
 
Çünkü yönetmelikte diyor ki;
 
a) Müşterilere yöreye özgü ve ev yapımı yiyecek ve içecek türlerinin sunulması,
 
Klasik konaklama şekilleri yerine, gelen müşterilere bir çiftlik evi-köy evinde konaklama olanağı sunulması, yerel yiyecek ve içecek gibi denemeyi istediği yerel tüketim maddelerini kullanma olanağı sağlanması, bu olanakların aile işletmeciliği anlayışı çerçevesinde sunulması, tefriş ve dekorasyonunun özgün olduğu kadar malzemelerinin nitelikli olması da gerekir.
 
Ekte sunduğum resimler incelendiğinde ise restoranda sunulan et kendi yetiştirdikleri hayvanlardan mı elde edilmiştir. Ya da sundukları şarap kendi bağlarından mı üretilmektedir? 
 
Verilen Ruhsat Yasa ve Mevzuata uygun değildir.
 
Yine ekte sunduğum açılış resmi incelendiğinde, sorumluluğu olan tüm yetkililerin orada olduğu ortadadır. EK (10)
 
SONUÇ;
 
Yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı, SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARARININ kaldırılmasını talep ederken, soruşturma izni verilmemesi kararında adı geçen Narlıdere Kaymakamı dışında, ekte sunduğum şikayet dilekçeleri incelendiğinde, Narlıdere Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün de sorumlu olduklarını düşünmekteyim.  İtirazımın incelenmesini talep ederken soruşturma izni verilmeme kararı kaldırılmadığı takdirde, konunun incelenmesi için yapılan iş ve işlemlerin usulsüz olduğu hakkında mahkemeden bilirkişi isteyerek konunun incelenmesini talep edeceğim. Yasalar her kese aynı şekilde uygulanmalıdır. Yüksek mahkemenizden konunun hassasiyetle incelenmesini talep etmekteyim.
 
Temiz İzmir Derneği Adına
Başkan Nivent Kurtuluş
 

 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 27.03.2018 08:46:22

  • Misafir
  • Narliderede yasayan vatandaslarda imara aykiri ,usülsüzlúkleri göruyor. ilgili merciler neden görmezden geliyor hayret