İZBETON için en nihayetinde..,

14 Haziran 2019 Cuma , 21:35
Okunma: 2317
0 Yorum

Ankara'dan Mülkiye Başmüfettişi geldi!

 

Yıllardır, İZBETON A.Ş hakkında ilgili kurumlara şikayetlerimizi yaptık,
 
Defalarca konu incelendi,
 
Soruşturma izni verilmedi,
 
Soruşturma izni verilmemesi, kararına itirazımızı yaptık,
 
Tekrar ön inceleme başlatıldı,
 
Valilik tarafından, ön inceleme yapan muhakkik için,
 

T.C

İZMİR VALİLİĞİ

MAHALLİ İDARELER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İZBETON için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğum şikayet üzerine 4483 Yasa kapsamında Valiliğiniz tarafından atanan Ön İncelemeci Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir maarif müfettişidir.

Maarif Müfettişi imar mevzuatını, çevre mevzuatı, GSM ve GFB hakkında birkaç soru sorduğumda bu konuda yetersiz oluşu nedeniyle aşağıdaki ifademi verdim.

“Ben Temiz İzmir Derneği Başkanlığını yürütüyorum. İddia konularıyla ilgili okuyucularımızdan ve şahıslardan gelen ihbarlar doğrultusunda önce İzmir Büyükşehir Belediyesi sonra Çevre ve Şehircilik İI Müdürlüğü’ne müteakip zamanlarda yapmış olduğum dilekçelere verilen cevaplar yetersiz olduğundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundum. Konuyu inceleyen Ön İncelemeci Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir maarif müfettişi olması sebebiyle çevre mevzuatı, imar mevzuatı konularını bilmesini beklemek mümkün olmadığından iddia konulan teknik bilgi ve beceri gerektirdiğinden İçişleri Bakanlığı müfettişlerince, tayin edilecek bağımsız bilirkişiler tarafından incelenmesini istiyorum. Bu hususla ilgili Valilik Makamına reddi muhakkik talebinde bulunacağım. Her ihtimale karşı iddia konularına ilişkin yanımda getirdiğim 44 sayfalık çeşitli kuruluşlarla yapmış olduğumuz yazışma örneklerini, gazete kupürlerini ve iddia konularına ilişkin 2 sayfalık iddialarımı içeren ifade tutanağını Müfettişliğinize sunuyorum.”

Bu yüzden konusunun uzmanı olan bir müfettiş tarafından konunun ivedilikle incelenmesini istiyorum.

Temiz İzmir Derneği adına

Başkan Nivent Kurtuluş

İtirazımızdan sonra İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi geldi,

TC

İZMİR VALİLİĞİ’NE

 

          İZBETON A.Ş ile ilgili tarafından yapılan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığım suç duyurusu üzerine valiliğiniz tarafından yapılan inceleme sonucunda “soruşturma izni” verilmemesine kararına karşı İzmir Bölge İdare Mahkemesine yaptığım müracaat sonrasında, “itirazın kabulüne itiraza konu kararın kaldırılmasına, dosyanın belirtilen eksiklikler tamamlanarak, yeniden karar verilmesine” karar verilmiştir.

          İlk İncelemeyi yapan "Maarif Müfettiş” hakkında “reddi muakkip” talebimin değerlendirilmediğini öğrendim. Bölge İdare Mahkemesi tarafından dosyanın eksikliklerinin giderilmesi kararından sonra yine konusunun uzmanı olmayan, “Maarif Müfettiş” tarafından 2. İnceleme başlatıldığını aynı müfettişe ifade verirken öğrendim.

          Müfettişe verdiğim ifademde,

“04.04.2018 tarihli ifademde de belirttiğim gibi Maarif Müfettişlerinin İmar Kanunu, Çevre Kanunu, Belediye Kanunlarını bilmesi mümkün görülmediğinden ifademin Çevre Kanunundan, İmar Mevzuatından. Belediye Kanunundan anlayan konunun uzmanı bir ekip tarafından alınmasını istiyorum. Bu hususla ilgili 06.08.2018 tarihli ve 123127 sayılı Mahalli İdareler İl Müdürlüğüne müracaatta bulundum. Müfettişliğinizin reddini talep ediyorum. Bu nedenle müfettişliğinize şikayet konularım hakkında açıklama yapmak istemiyorum.”

 

İfademden anlaşılacağı üzere, soruşturma yapacak kişinin Çevre Kanunu ve İmar Mevzuatını bilmeyen bir kişi tarafından yapılması incelemenin yeterli olmayacağı aşikardır. Valiliğiniz tarafından konunun uzmanı kişilerin ataması yapılmalıdır.

 

İZBETON her ne kadar büyükşehir belediyesinin bir şirketi de olsa, tüzel bir kişilik olduğunu yazışmalarımızda kendileri beyan etmiştir. Dolayısıyla incelemeyi yapan muakkip tarafından “kamu yararına hizmet eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğundan” ifadesi gerçekleri yansıtmamaktadır.

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri soruşturma kapsamı dışında tutulması mümkün değildir.

 

Şöyle ki;

 

 

1-     Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü tarafından 07.08.2015 tarih ve 1982 sayılı Hava Emisyonu konulu Geçici Faaliyet Belgesi bulunduğu bildirilen tesis ile ilgili neden 2015 yılı öncesi bir denetim yapılmamıştır?

2-     20.11.2015 tarihinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan imzalı yazıda, “İşletmenin Çevre İzni ile ilgili süreci devam etmektedir.” 2015 yılından bugüne Çevre İzni ile ilgili süreç devam etmesi mümkün değildir. EK (1)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinde yer alan,

Faaliyetlerin durdurulması: 

Madde 15 – (Değişik: 26/4/2006-5491/12 md.)

 

"Bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı davrananlara söz konusu  aykırı faaliyeti düzeltmek üzere Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler  tarafından bir defaya mahsus olmak üzere esasları yönetmelikle belirlenen ve bir yılı aşmamak üzere süre verilebilir.  

 

Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda  aykırılık düzeltilmez ise Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan  sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın  başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. 

Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, bu Kanunda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.”

 

Hükmü neden uygulanmamıştır?

 

3-     10.08.2015 tarihli Çevre ve Şehircilik eski İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Arslan imzalı yazıdan anlaşılacağı üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bizim yazışmalarımızdan çok sonra İZBETON A.Ş kurtarmak üzere GFB belgesi düzenlemiş ve bundan dolayı faaliyetinin durdurulmasına gerek kalmamıştır yazısını yazmıştır. 2015 yılından önce İZBETON Faaliyetlerine nasıl devam edebilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü neden gereken denetimleri yapmamıştır? EK (2)

4-     Yine EK (2) yer alan Bornova Kaymakamlığı Toplum sağlığı merkezinden dr. Birgül Yetkiner’in il Müdürlüğüne yazdığı yazının ne olduğu hakkında defalarca yazı yazmama karşın cevap verilmediğinden, yazının incelenmesi soruşturmaya ışık tutacaktır.

 

5-     29.04.2015 tarihli Çevre ve Şehircilik eski İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Arslan tarafından imza altına alınan yazıda, “ .., son üç yıl içerisinde İzmir Büyükşehir belediye başkanlığına bağlı İZBETON Asfalt Tesisine birleşik denetim yapılmamıştır” ifadesinden anlaşılacağı üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  sorumluklarını yerine getirmemiştir. EK (3)

 

6-     Bizim şikayetimiz üzerine, EK (3) belgesinde yer alan eski İl Müdür Yardımcısı imzalı yazının devamında,

 

“İşletmenin faaliyette olduğu ve İşyeri Çalıştırma Ruhsatının olmadığı” açıkça yazılmıştır. İşyeri Çalıştırma ruhsatı olmadan İZBETON nasıl faaliyetlerine devam edebildiği konusuna değinilmemiştir.

 

7-     İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 27.12.2017 tarih kayıt no; 62810 sayılı yazılı müracaatımın olduğu kapsamlı dosya EK (4) yer alan sorularım incelendiğinde,

Sorduğum soruların cevaplarının yetersizliği anlaşılacağı gibi,  İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdiğim dilekçenin son sayfasında,

“İlimiz Bornova ilçesi, Ankara Asfaltı No:385 Naldöken adresinde, L18-B1 Pafta, 299,301, 368, 369,468 ve 552 Nolu Parsellerde lzbeton-İzmlr Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon San. ve Tic. A. Ş. tarafından kurulması planlanan 350 ton/saat kapasiteli "Asfalt Plent Tesisi Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve Müdürlüğümüze e-ÇED sistemi üzerinden sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiş, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, söz konusu "Asfalt Plent Tesisi" projesine Valiliğimizce 29/04/2016 tarih, E-2016164 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

Proje Tanıtını dosyasında; İZBETON-İzınir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon San. ve Tic. A.Ş.'ince işletilen şantiye alanında kurulu ve çalışır vaziyette bulunan 160 ton/saat kapasiteli asfalt plent tesisinin yerine şantiyede üstü ve üç tarafı saclarla kapalı eskiden konkasör bulunan yere 350 ton/saat kapasiteli yeni asfalt plent tesisi kurulacağı, 350 ton/saat kapasiteli asfalt plent tesisi kurulduktan sonra şantiyede kurulu ve çalışır vaziyette bulunan 160 ton/saat kapasiteli asfalt plent tesisinin sökülerek şantiye dışında başka bir yere taşınacağı taahhüt edilmiştir.

 

“350 ton/saat kapasiteli asfalt plent tesisi kurulduktan sonra şantiyede kurulu ve çalışır vaziyette bulunan 160 ton/saat kapasiteli asfalt plent tesisinin sökülerek şantiye dışında başka bir yere taşınacağı taahhüt edilmiştir." BU TAAHHÜT YERİNE GETİRİLMİŞ MİDİR?

Soruma yanıt alamadım. 29/04/2016 tarih, E-2016164 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararından sonra verilen taahüt yerine getirilmiş midir?

Selahattin Varan imzalı yazının devamında ise;

“Söz konusu proje ile ilgili iş ve işlemler ÇED Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmüştür. ÇED Yönetmeliği kapsamında alınan kararlar nihai izin/onay niteliği taşımamaktadır. ÇED Yönetmeliği EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler açısından yatırıma başlamak için ÇED Gerekli Değildir/ÇED olumlu Karan gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmekte olup, bu husus faaliyet sahibine bildirilmiştir."

Dilekçemde sorduğum gibi, konunun takibi yapılmış mıdır? 2016 yılında verilen ÇED Gerekli değildir kararından sonra günümüze değin ilgili kuruluşlardan onay alınmadığı açıkken neden çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konunun üzerine gitmemiştir.

 

EK (4) de yer alan, 07.07.2015 tarih ve 4279 sayılı Çevre ve Şehircilik  eski İl Müdür yardımcısı Mehmet Ali Arslan imzalı yazıda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve uyarınca yayımlanan mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapıldığı İl Müdürlüğümüzün iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak gereksiz yazışmalara mahal verilmemesi hususunda..,” sorduğum soruları gereksiz yazışma olarak nitelendirilmiş ve gereğinin yapılmadığı açıkça ortadadır.

 

Ek (4) yer alan, 26.10.2016 tarih 48657465-220.99 sayılı, Çevre ve Şehircilik  İl Müdürü Selahattin Varan imzalı yazıda,

 “..,Söz konusu tesisin kurulacağı alan 1 100000 lik Çevre Düzeni Planında “Askeri Alan ve Kentsel Yerleşik Alanda " kalmaktadır. I 25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanlarında ' kalmaktadır. Tesisin kurulacağı yerin mülkiyeti Askeri ye ait olup toplam 97.742 m2’lik alanın 6.334,78 m2lik alanında faaliyet gösterecektir.  20.03.2014 tarihli Ege Ordu Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol mevcuttur.” Denilmekte,

Ancak, bahse konu alan 1. Derece Askeri yasak Bölge ve İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölge şerhleri bulunan bir alandır.  Milli savunma Bakanlığının 22.08.2018 tarihli yazısında “Naldöken Kışlası Birinci ve İkinci derece Kara askeri Yasak bölgelerinin yeni koordinatlarının bakanlar kurulu tarafından halen onaylanmadığı” gerçeği ortada iken bu tesis için Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü nasıl ÇED Gerekli Değildir kararı verebildiğinin de araştırılması gerekmektedir.

 

          EK (4) de yer alan İzmir Valiliği Mahalli İdareler İl Müdürlüğü’ne yazdığım 10 Aralık 2015

 Tarih 136990 sayılı yazımda yer alan,      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen  “Asfalt

 

Plent Tesisi” ne GFB ruhsatı verildiği yazılmakta İZBETON A.Ş’nin aynı adreste bulunan diğer

 

Faaliyetlerinin bütüne GFB verilmiş ise bahse konu dilekçemin ekinde yer alan sarı ile çizilmiş

 

olan maddeler incelendiğinde, GFB başvurusunda il müdürlüğüne sunulan başvuru belgeleri ile 

 

“yanlış sunuldu ya da göz yumuldu” ifademi tekrarlıyorum.

 

8-     ÇED Gerekli Değildir Kararı İl Müdürlüğünde askıya çıktığında, süresinde yaptığım itirazında incelenmesini ayrıca talep ediyorum.

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin sorumluluğu incelendiğinde;

 

1-     EK (05.05.2015 tarih 45943877-622.1811 sayılı yazıda Genel Sekreter yardımcısı Aysel Özkan’ın cevabi yazısında, “İZBETON A.Ş’nin 1. Sınıf GSM kapsamında İşyeri açma Çalışma ruhsatı başvurusu bulunmaktadır. İmar planında Belediye hizmet Alanı dahilinde kalan alanda yürütülen imar uygulamalarının tamamlanması beklenmekte olup ruhsata esas takibi devam etmektedir” 2015 yılından bugüne işlemlerin devam etmesi görevi kötüye kullanma değil midir?

2-     İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol dairesi yetkilileride soruşturma kapsamında yer alması gerekmektedir. Evrakların tamamlanmasının geçikmesi gibi nedenlerle sorumluluğu üzerinden atması yasa ve mevzuata aykırıdır.

3-     İzmir Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı tarafından “uygunluk belgesi”nin Milli savunma bakanlığından gelecek nihai görüş sonfrasında verilecektir cevabı da yasa ve yönetmeliğe aykırıdır.

4-     İZBETON Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri basında çıkan bunca haber üzerine İZBETON’UN aykırılıkları hakkında neden bir denetim yapmadığı incelenmelidir.

 

SONUÇ;

Valiliğiniz tarafından yapılan incelemenin konusunun uzmanı tarafından yapılması ve soruşturmanın genişletilerek, yoruma açık olarak değil evraklar üzerinden yıllarca neden ruhsatsız olarak çalıştırıldığı, ÇED Gerekli Değildir Kararının tekrar incelenmesi, verilen Geçici faaliyet Belgesinin tüm işletmeye yönelik verilip verilmediğinin araştırılması ve yukarıda sıraladığım tüm kurumların soruşturmaya dahil edilmesini ve sonucundan tarafıma bilgi verilmesini talep etmekteyim.

Temiz İzmir Derneği adına

Başkan Nivent Kurtuluş

 

 

 


Kaynak: