İZBETON için soruşturma başladı.

3 Nisan 2018 Salı , 20:00
Okunma: 2793
0 Yorum

Savcılığa yaptığımız..,

 

27 Aralık 2017 tarihinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız müracaat neticesinde yarın ifademi soruşturmayı yürüten kişiye vereceğim.

 

Yıllardır aynı konu hakkında,İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, İlgili Belediyesine başvurularımızı yaptık,

 

Net cevaplar alamayınca, Cumhuriyet Başsavcılığına iletmek zorunda kaldık.

T.C
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na

İzmir ili Bornova ilçesinde faaliyetlerine devam eden İZBETON A.Ş ile ilgili 2015 yılından bugüne ilgili kurumlarla yazışmalarımı yapmaktayım. Ekli dosyalar incelendiğinde 2015 yılından bugüne yazışmalar sürmekte, yapılan iş ve işlemler hakkında hala çözülmeyen birçok konu olduğundan konunun Savcılığınız tarafından incelenmesini talep etmekteyim. 
 
1- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile 07.07.2015 tarih ve 4279 sayılı başvuruma verilen cevapta;
 
Bilgi Edinme başvurunuzda, İZBETON firmasının GFB başvuru yapıp yapmadığı, başvurusu varsa nasıl sonuçlandığı, olumsuz ise tesisin niçin faaliyette olduğu, yönetmeliğe göre başvuru yapılmadığı halde tesisin niçin kapatılmadığı, İZBETON firmasının faaliyetlerine nasıl devam ettiği sorulmaktadır.
 
..,İl Müdürlüğümüz çevre denetim elemanları tarafından, 17.04.2015 tarihinde Ankara Asfaltı No:385 Naldöken-Bornova/İZMİR adresinde yer alan İZBETON İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt En. Ür. ve Dağ. Tes. Su Kan. Tic. ve San. A.Ş.’ne ait tesiste denetim yapılmıştır. Denetimde; tesisin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne tabi olduğu, ancak Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzni olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiş ve firma hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu Madde 20 (b) bendi kapsamında İdari Yaptırım Kararı uygulanmış ve karar firmaya tebliğ edilmiştir. 
 
17.04.2015 tarihinden bugüne kadar yapılan iş ve işlemlerin sırasıyla tarafıma bildirilmesi.
 
Aynı yazının devamında;
 
Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliğinin 15. Maddesinde; Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Söz konusu işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.” hükmü kapsamında faaliyetin durdurulması için Bornova Kaymakamlığına bildirimde bulunulmuştur.
 
Geçici süre belgesi verildiğini biliyoruz ancak geçici süre belgesi adı üzerinde geçicidir.  Şu anki durumu nedir?
 
Yazının devamında;
 
Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere mezkur firmaya Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzni Belgesi bulunmadan faaliyet göstermesinden ötürü İdari Para Cezası ve Faaliyet durdurma kararı verilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.
 
Kesilen para cezası kaç paradır ve il müdürlüğünüz tarafından tahsilatı yapıldı mı?  Kaç gün faaliyeti durduruldu. Yoksa sadece yazışmalar mı yapıldı?
 
Yazının son bölümünde ise,
 
2872 sayılı Çevre Kanunu ve uyarınca yayımlanan mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapıldığı İl Müdürlüğümüzün iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak gereksiz yazışmalara mahal verilmemesi hususunda

Ortada çevre kanununa aykırı faaliyet var, işyeri çalıştırma ruhsatı yok ve gereksiz yazışmalardan nasıl söz edildiği anlaşılamamıştır. Yeterli ekibiniz yok ise bakanlıktan ek kadro talebinde bulunulması gerekmektedir. İl Müdürlüğünüz çok önemli bir misyonu üstlendiğinden bu yazışmalar gereksiz değildir.
 
2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından cevaplanan başka bir yazı da; Sayı: 11141585
 
İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı dilekçelerinizde; İZBETON Asfalt Plent Tesisi’nin GSM Ruhsatının olup olmadığı, söz konusu tesiste planlı ya da şikayet üzerine birleşik denetim yapılıp yapılmadığı, denetim tutanaklarında hangi eksikliklerin tespit edildiği, İZBETON hakkında ne tür işlem uygulandığı, çevre sorumlusunun kim olduğu hususlarında bilgi talep edilmekte, ayrıca İZBETON’a yapılan denetimlere ilişkin düzenlenen tutanaklar ve denetim raporlarının tarafınıza verilmesi ve firmanın çevre sorumlusunun kim olduğu bilgisi talep edilmektedir.

Ayrıca, ilgi (c) yazınızda; İZBETON’un GSM Ruhsatı olmadan ne şekilde faaliyet gösterdiği, Yapı Ruhsatı olmayan tesisin ÇED Kararını ne şekilde aldığı.., 
 
Hakkındaki sorularıma cevap olarak;
 
Birleşik denetim programları, İl Müdürlüğümüzün teklifi ve Bakanlığımızın onayı ile yıllık olarak planlanmakta olup, son üç yıl içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İZBETON Asfalt Tesisine birleşik denetim yapılmamıştır.
 
“İl Müdürlüğümüzün iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak gereksiz yazışmalara mahal verilmemesi hususunda..,”
 
Yazışmalarımızın gereksiz olmadığı bu yazıdan anlaşılmaktadır. 3 yıldır ruhsatsız denetimsiz olarak İZBETON faaliyetlerine bizim yazışmalarımız olmasaydı fark edilmeyeceği açıktır.
 
Yazının devamında;
 
İl Müdürlüğümüz çevre denetim elemanları tarafından 17.04.2015 tarihinde Ankara asfaltı No:385 Naldöken-Bornova adresinde yer alan İZBETON İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt En. Ür. ve Dağ. Tes. Su Kanalizasyon Tic. ve San. A.Ş.’nde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde;

İşletmenin faaliyette olduğu ve 20 kişinin çalıştığı, 20,40, 70, 80 mm boyutlu agreganın kapalı sistem kırma eleme tesisinde kırılarak, dreyer (kurutucu) bölümüne gönderildiği ve sonrasında asfalt plent tesisinde bitümlü malzeme ile karıştırılarak asfalt malzemenin üretildiği,

Asfalt plent tesisinde 1 adet bacanın bulunduğu, toz tutma sisteminin mevcut olduğu, Egetest firması tarafından yapılmış 19.02.2015 tarihli Hava Emisyonu Ölçüm Raporu’nun bulunduğu, Asfalt Plent Tesisi için ÇED Kapsam Dışı Görüşünün, Challenger-Kırma Eleme Tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğünden alınmış “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının bulunduğu,

Asfalt plent tesisi için Çevre İzni’nin bulunmadığı,
 
Faaliyetle ilgili olarak İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunmadığı hususları tespit ve beyan edilmiştir.
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çevre İzin belgesi olmayan ve İşyeri Çalıştırma Ruhsatı olmayan tesis için yapılan iş ve işlemler nedir?

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan imzalı 48657465-220.99 sayılı yazıda;
 
İlgi (a) yazıda; ilgi (b) yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilen Nivent KURTULUŞ’a ait 08.09.2016 tarihli bilgi edinme başvurusunda; İlimiz Bornova İlçesi sınırları içerisinde 350 ton/saat kapasiteli İzbeton-İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon San.ve Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan ‘'Asfalt Plent” tesisinin söz konusu alanda gerçekleştirilmesine itiraz edildiği belirtilerek yazı ekine gönderilen Nivent KURTULUŞ’a ait Bilgi Edinme Başvurusunda yer alan hususlara cevap verilmesi istenmiştir.

İlimiz Bornova İlçesi, Ankara Asfaltı No:385 Naldöken adresinde, L18-B1 Pafta, 299, 301, 368, 369, 468 ve 552 Nolu Parsellerde İzbeton-İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon San. ve Tic. A. Ş. tarafından kurulması planlanan 350 ton/saat kapasiteli “Asfalt Plent Tesisi” Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve Müdürlüğümüze e-ÇED sistemi üzerinden sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiş, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, söz konusu “Asfalt Plent Tesisi" projesine Valiliğimizce 29/04/2016 tarih, E-2016164 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

Proje Tanıtım dosyasında; İZBETON-İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon San. ve Tic. A.Ş.’ince işletilen şantiye alanında kurulu ve çalışır vaziyette bulunan 160 ton/saat kapasiteli asfalt plent tesisinin yerine şantiyede üstü ve üç tarafı saclarla kapalı eskiden konkasör bulunan yere 350 ton/saat kapasiteli yeni asfalt plent tesisi kurulacağı, 350 ton/saat kapasiteli asfalt plent tesisi kurulduktan sonra şantiyede kurulu ve çalışır vaziyette bulunan 160 ton/saat kapasiteli asfalt plent tesisinin sökülerek şantiye dışında başka bir yere taşınacağı taahhüt edilmiştir.

“350 ton/saat kapasiteli asfalt plent tesisi kurulduktan sonra şantiyede kurulu ve çalışır vaziyette bulunan 160 ton/saat kapasiteli asfalt plent tesisinin sökülerek şantiye dışında başka bir yere taşınacağı taahhüt edilmiştir.”
 
BU TAAHHÜT YERİNE GETİRİLMİŞ MİDİR?

Selahattin Varan imzalı yazının devamında ise;

“Söz konusu proje ile ilgili iş ve işlemler ÇED Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmüştür. ÇED Yönetmeliği kapsamında alınan kararlar nihai izin/onay niteliği taşımamaktadır. ÇED Yönetmeliği EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler açısından yatırıma başlamak için ÇED Gerekli Değildir/ÇED olumlu Kararı gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. .., ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmekte olup, bu husus faaliyet sahibine bildirilmiştir.” 

Konunun takibi yapılmış mıdır?

Sonuç;

Savcılığınız tarafından görevleri yerine getirmeyen kişiler hakkında TCK’nın ilgili hükümleri gereği iş ve işlemlerin yapılmasını talep etmekteyim.

Temiz İzmir Derneği adına
Nivent Kurtuluş
 


Kaynak: