İzmirlinin Fuarını kiralayamazsınız..,

29 Eylül 2018 Cumartesi , 18:13
Okunma: 2474
0 Yorum

Bunun adı fuarı elden çıkarmak olabilir mi?

 
Günlerdir sosyal medyada, Tınaztepe Üniversitesine tahsis konusu gündemde,
 
Büyükşehir belediye meclisine gelen maddeyi bir hatırlayalım,

“Mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, 1068 ada, 1 no’lu taşınmazın üzerinde bulunan ve Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan hizmet binasının, İzmir Tınaztepe Üniversitesinin Rektörlük ve Akademik Birimlerinin eğitim hizmetlerinde kullanılması amacıyla, 3 (üç) yıl süre ile İzmir Tınaztepe Üniversitesine tahsisi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön. Dai. Bşk. E.231208)”
 
Bir de meclis kararına bir bakalım,
 
“İzmir Tınaztepe Üniversitesinin 12/09/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı yazısı ile Buca ilçesi, Portakal Vadisi bölgesi, Tınaztepe Mahallesi, 7586 ada, 11 parsel üzerinde Üniversiteye ait hizmet binalarının inşaasının devam etmekte olduğu bildirilmiş ve söz konusu hizmet binalarının inşaasının tamamlanmasına kadar mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, 1068 ada, 1 no'lu taşınmazın üzerinde bulunan ve Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan hizmet binasının, 7141 sayılı Kanunla kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesinin Rektörlük ve Akademik Birimlerinin eğitim hizmetlerinde kullanımı amacıyla 3 (üç) yıl süreliğine Tınaztepe Üniversitesine tahsisi talep edilmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, 1068 ada, 1 no'lu taşınmazın üzerinde bulunan ve Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan hizmet binasının, İzmir Tınaztepe Üniversitesinin Rektörlük ve Akademik Birimlerinin eğitim hizmetlerinde kullanılması amacıyla, 3 (üç) yıl süre ile İzmir Tınaztepe Üniversitesine tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) ve 75 (d) maddeleri kapsamında Sayın Meclis Heyetince değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. 

Yukarıda metni yazılı önerge, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; önergeye konu tahsisin ilgili birimince teklif edildiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.”
 
Oybirliği ile karar verilmiş,
 
Peki, bu karar yasal mı?
 
Meclis karar tutanağında, “5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereği..,” denilmiş,
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi Belediye meclisinin görev ve yetkilerini içermekte,
 
18/e maddesi ise,

 e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
 
(e) maddesinde, ne diyor?
 
“bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde..,”
 
Tınaztepe üniversitesi kamu hizmetinde mi?
 
Üniversiteye gidecek öğrenciler üniversiteye bir bedel ödemeyecek mi?
 
Gelelim, meclis karar tutanağındaki, 75/d maddesine,
 
Diğer kuruluşlarla ilişkiler Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 
 
75/d maddesi ise; 
 
d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir..,
 
Yine aynı soruyu soruyoruz, Tınaztepe Üniversitesi kamu kuruluşu mu?
 
Sayın Aziz Kocaoğlu siz İzmirlinin Fuarını, Tınaztepe üniversitesine tahsis edemezsiniz!
 
Üniversiteler kamu tüzel kişiliğinde olabilir,
 
Ancak, Anayasanın 130.madde
 
"Yükseköğretim kurumları Madde 130 – Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir."
 
Tınaztepe Üniversitesi kamu tüzel kişiliği olan bir üniversitemi?
 
Bu konuda daha çok yazacaklarım var,
 
Şimdi birde Tınaztepe Üniversitesinin kurulacağa alana bakalım,
 
 
Bu alanda, inşaai faaliyetler başladı mı?
 
 
İmar planında ne yazıyor?
 
Plan notlarında ne yazıyor?
 
Planlaması yapıldı mı?
 
Bunlar hep cevaplanası gereken sorulardır.
 

Gelecek yazımızda görüşmek üzere,


Kaynak: