İZSU tarafından, sorduğumuz soru..,

5 Mayıs 2021 Çarşamba , 20:24
Okunma: 1128
0 Yorum

Cevaplandı!!!


Sayın yetkili
 
İzmir ili Bornova Belediye başkanı Mustafa İduğ hakkında basında çıkan
 
“İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, madeni yağ satın alınması ihalesini 18 Kasım 2019'da gerçekleştirdi. Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 487 bin 285 TL bedelli ihalenin CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda Bornova Belediye Başkanı olan Mustafa İduğ'un ortağı olduğu İduğ Petrol Ürünleri Şirketi'ne verildiği öğrenildi.., İZSU ÜZERİNDEN 217 BİN TL'LİK HİZMET ALIM İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, CHP'li meclis üyesi ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un şirketine aynı zamanda İZSU üzerinden de doğrudan temin yoluyla iş pasladığı öğrenildi.”
 
Sayın İduğ yaptığı açıklamada,"Belediye başkanı olduktan sonra sadece şirket sahibi olarak kaldım. İmza yetkim yok"
 
1-İmza yetkisi olmasa da Şirket sahibi olduğundan 5393 sayılı belediye kanunun 28. Maddesinde“Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri Madde 28- Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” hükmü varken nasıl İzmir Büyükşehir belediyesi ihalesini almıştır?
 
2- Kanun çok açık olarak nitelendirdiğinden büyükşehir belediyesi nasıl ihaleyi vermiştir?
 
3-İZSU ve ESHOT’UN Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir İhale Komisyonu, Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Tunç Soyer’in bu alımdan haberi yok mu?
 
4-Bu alımlarda İhaleye Fesat Karıştırma suçu olmuş mudur?
 
Konunun İçişleri bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunca incelenmesi ve sonucundan tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum.

Sorumuz yanıtlandı;
 
-Başvuruda geçen “ İZSU üzerinden 217.000 TL. lik hizmet alımı doğrudan temin yoluyla iş paslandığı” ifadesine ilişkin olarak aşağıda açıklama yapılmıştır;

Bahsi geçen İduğ Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. ne verilen 217.000 TL. lik herhangi bir doğrudan temin ya da açık ihale alımı mevcut değildir.
 
Sadece 2020-11-070 talep numaralı mal alımına ait “2005 Model Fiyat Ducato Kaporta Yedek Parça Alımı” için  Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından 13/03/2020 tarihinde Ticaret Dairesi Başkanlığına alım talebi yapılmıştır.

23/03/2020 tarihinde Doğrudan Temin usulü ile alımı yapılmak üzere onaylanan alım için teklif alınma işlemine geçilmiş olup 14.04.2020 tarihi  son teklif verme tarihi olarak belirlenmiştir.  Söz konusu alım için 02/04/2020 tarihinde İduğ Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. , Poyraz Oto.San.Tic.Ltd.Şti., Hazal Oto.Yedek Par.San.ve Tic.Ltd.Şti., Merkez Servis Hiz.Oto.San.Tic.Ltd.Şti. firmalarına teklif isteme mektubu gönderilmiş olup aynı zamanda 01/04/2020 tarihinden 14/04/2020 tarihine kadar da İZSU resmi internet sitesi www.izsu.gov.tr üzerinden ilan yayınlanmıştır.
 
14/04/2020 tarihinde sadece İduğ Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. tarafından 4.596,75 TL bedel ile teklif verilmiş başka teklif veren firma olmamıştır. Anılan firmanın teklifi uygun görülerek 27/04/2020 tarihinde sipariş sözleşmesi yapılmış ve talebi yapan birime gönderilerek alım sonlandırılmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tanımlar başlıklı 4.maddesinde “Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,”

Doğrudan Temin başlıklı 22.maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
           
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.  
            
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
            
d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (Yüzyirmibirbindörtyüzbeş Türk Lirası)*, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (Kırkbindörtyüzkırküç Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.  
           
  e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
           
f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.
g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.
            
h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.
           
ı) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin  hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,
           
i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.; Değişik: 19/11/2013-6504/1 md.) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.
            
Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.” Hükümleri mevcuttur. Anılan hükümlerden görüleceği gibi  Doğrudan temin ilan yapılmaksızın piyasa araştırması ile ihtiyaçların temin edilmesini kapsamaktadır. İhale için geçerli olan ve 10.madde de yer alan yeterlilik koşullarını yerine getirme ve komisyon kurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri başlıklı 28.maddesinde  “Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” Hükmü mevcuttur. 

Yapılan incelemede söz konusu alımın yapıldığı 13/03/2020-27/04/2020 tarihleri arasında İduğ Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd Şti. nin münferiden temsile yetkilileri (29.08.2019 tarih ve 9898 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi) Nilüfer İDUĞ, Ufuk İDUĞ  ve Rıza Anıl UĞURAL  olarak yer almaktadır. 
Dolayısı ile 2020-11-070 talep numaralı mal alımına ait “2005 Model Fiyat Ducato Kaporta Yedek Parça Alımı” için  mevzuata uygun şekilde işlem yürütülmüştür.

 Sonuç olarak başvuruda İZSU üzerinden olduğu ifadesi ile yer alan  “217 bin TL ‘lik hizmet alımı” na  İZSU kayıtlarında rastlanmamıştır.

     Bilgilerinize rica ederim. 


Kaynak: