Kocaoğlu ile Soyer arasındaki..,

3 Mart 2020 Salı , 20:04
Okunma: 2350
0 Yorum

FARK!!!


Aziz Kocaoğlu iyi bir başkan mıydı?

Bizce hayır!

İzmir’in hiçbir problemini çözemedi,

Aksine TRAMVAY dayatmasıyla,

Trafiği çekilmez bir hal aldırdı,

Küfürbazdı!

Ancak belediyenin taşınmazlarını satmadı!

Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesinin neredeyse tüm taşınmazlarını sattı!

Sıra büyükşehir belediyesi taşınmazlarına geldi,

Mart ayında toplam 180 dairenin satış ihalesine çıkıldı!

BELEDİYEMİZE AİT KAMU KONUTLARINDAN 58 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞI 4.3.2020 16:00:00

BELEDİYEMİZE AİT KAMU KONUTLARINDAN 62 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞI  11.3.2020 16:00:00

BELEDİYEMİZE AİT KAMU KONUTLARINDAN 60 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞI  18.3.2020 16:00:00

Tunç Soyer’e sormak istiyoruz,

 SIRADA hangi taşınmazlar var?

Belediye bu kadar çıkmazda mı?

Aklımıza takılan sorular var,

Bu satış kararlarını. Belediye Meclis onayına,  sundunuz mu?

Yoksa sadece Encümen Kararı ile mi satışlar yapılacak?

Bu satışların, incelenmesi gerektiğine inanmaktayız.

Belediye Encümenine Yetki Devri

5393 sayılı Kanunun uygulamasında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun aldığı 2.4.2008 tarih ve E. 2008/1-284 K. 2008/294 sayılı kararında;  taşınmaza ilişkin yetkinin doğrudan Belediye Encümeni tarafından kullanılamayacağı kullanıldığı takdirde ise Belediye Meclis kararına dayanmadığından Belediye Encümeninin yapmış olduğu tasarruf işleminin yasal olduğunun söylenemeyeceği ifade edilmiştir.

Aslında Kanunun 18/e bendinde belediye meclisine verilen yetki devredilebilir bir yetki olmakla beraber devri zorunlu bir yetki de değildir. Uygulamayı meclis bizzat kendisi de yapabilir. Bu durum pratikte pek karşılaşılan bir durum değildir. Ancak yetkinin sahibi yetkiyi kullanabilir. Buradaki yetki karar vermek yetkisidir. Yürütmek yetkisi değil. Yukarıdaki yargı kararında belirtildiği üzere,

“Meclis Kararlarını uygulamak yetkisinin Belediye Encümenine devredilebileceği”nden bahsedilmektedir. Cümledeki “devredilebileceği” sözcüğü zorunluluğu ifade etmemektedir.

Öyleyse meclis “uygulama yapma yetkisini” devretmek zorunda değildir. 5393 sayılı Kanunun encümenin görev ve yetkilerine ilişkin34.maddesinin (g) bendindeki,  “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak” yetkisi meclis kararında encümene yetki verilmişse uygulanacaktır.

Belediye Meclisinin Belediye Encümenine Yetki Devri bulunurken Dikkat Edeceği Kriterler

Meclisin yetki devrinde encümenin yetki sınırını açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 5393 sayılı Kanun uygulamasında Danıştay 13. Dairesinin 15.10.2008 gün ve E. 2008/3526 K. 2008/6807 sayılı kararından özetlersek:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, belediyelere ait taşınmazların satışı konusunda karar verme yetkisinin esas alarak Belediye Meclisi’ne ait olduğu, yasanın açık bir biçimde izin vermesi halinde yetkinin sınır ve kapsamı belirtilerek devredilebileceği, bu yetkinin sınırları açıkça belirtilmeksizin Belediye Encümeni’ne devrinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında..,
 

 

 


Kaynak: