Meclis Gündemine gelen madde ısrarla..,

24 Nisan 2018 Salı , 20:31
Okunma: 1011
0 Yorum

cevaplanmıyor!

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat meclis gündemine gelen bir madde ile ilgili sorularımızı yönelttik,
 
Sorumuzda yer alan;
 
Sn Yetkili

14 Şubat 2018 tarihli meclis gündemine gelen maddede yer alan taşınmazların sırasıyla yerleri parsel numaraları ve ne olarak kiralanacakları hakkında bilgi istemekteyim.

İlimiz mülki sınırları dahilinde, mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait olan ve meri imar planı kararları doğrultusunda yapılaşmış taşınmazlar içerisinde bulunan, kira sözleşmesi süresi sona ermiş olan ve önerge ekindeki listede yer alan kiralık taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacak kiralama ihalelerinde, yeni kira sürelerinin 10 (on) yıl olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.39653)
 
Sorumuz tam 70 gün sonra cevaplandı,
 
Aslına bakarsanız cevaplanmadı,
 
Gelen yanıtta;
 
“Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 19/02/2018 tarih ve 43229 sayılı yazısı ekinde tarafımıza gönderilen başvuru konusu Meclis Karan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan "Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur" hükmü gereği Belediyemiz internet sayfasında yayımlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında Belediyemize ait kiralık taşınmazların yapılmakta olan ihaleleri yerel gazetelerden birinde iki kez ilan edilmekte olup, ihale koşullarının Belediyemiz ihale ilan panoları ve http://eislem.izmir.bel.tr/ihaleler.aspx internet sayfasından takip edilebileceği konusunun başvuru sahibine bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.” İmza Emlak Yönetimi Daire Başkanı Haluk Karabulut
 
Sorduğumuz soruya tekrar bir bakalım,

“14 Şubat 2018 tarihli meclis gündemine gelen maddede yer alan taşınmazların sırasıyla yerleri parsel numaraları ve ne olarak kiralanacakları hakkında bilgi istemekteyim.”
 
Emlak Yönetimi Daire Başkanının işaret ettiği sayfaya baktık ve sorduğumuz sorunun cevabını bulamadık.
 
Kiralık taşınmazların,  önerge ekindeki listede yer alan kiralık taşınmazların, ada parsel ve nerede oldukları neden yazılmadığını inanın anlayamadık,
 
Sorumuzu bir kez daha yineledik,
 
Cevap gelmediği takdirde BEDK müracaatımızı yapacağız.
 
Emlak Yönetimi Daire başkanının işaret ettiği kararı bulduk,
 
 
Encümen Kararında; Önerge ekindeki listede yer alan kiralık taşınmazların yerleri geçmiyor.
 
Birde meclis kararına bakalım, ne yazık ki yine geçmiyor!
 
MECLİS KARARI
 
               Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı ifadeli 14/02/2018 tarihli ve E.39653 sayılı Önergede;
 
            İlimiz mülki sınırları dahilinde mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait olan taşınmazlar içerisinde bulunan kiralık taşınmazlar, Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğümüzce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan kiralama ihaleleri ile 1 (bir) yıllık veya en fazla 3 (üç) yıllık süre ile kiraya verilmiştir. Belediyemiz kiralık taşınmazlarının kira sözleşmelerinde bulunan kiralama süresinin sona ermesi neticesinde; kira bedellerinde yıllık Yİ-ÜFE oranında artış yapılarak ya da Yargıtay içtihatları doğrultusunda emsal kira artışı uygulanmak suretiyle kira sözleşmelerinin devamı sağlanmıştır. Ancak Sayıştay Denetçileri tarafından Belediyemizde yapılan 2016 Mali Yılı Dış Denetimi sonucu hazırlanan Denetim Raporunun "Yeniden İhale Yapılmadan Gayrimenkul Kiralama Sürelerinin Uzatılması" başlıklı Bulgu-37. maddesinde; "İzmir Büyükşehir Belediyesince kiraya verilen bazı taşınmazların kiralama sürelerinin dolduğu, Belediye taşınmazlarının kiralanabilmesinin ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale yöntemi ile gerçekleştirilebileceği, ayrıca; 3 yıla kadar olan kiralamalarda Belediye Encümeni, 10 yıla kadar olan kiralamalarda Belediye Meclisinin yetkili olduğu, bununla birlikte, bir önceki ihalede ve kira sözleşmesinde öngörülen sürenin dolmasını müteakip, aynı gayrimenkulün tekrar kiralanabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yeniden ihale yapılmasının şart olduğu, buna göre; İzmir Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan kiralamaya elverişli gayrimenkullerden 296 adedinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine riayet edilerek, açık ihale usulü ile kiraya verilmesi gerekmektedir." denilmiştir. Bu kapsamda Belediyemiz Encümeninin 09/11/2017 tarihli ve 1394 sayılı Kararıyla Belediyemizce kiraya verilen ve kira sözleşme süreleri sona eren tüm taşınmazlardaki kiracılarımızın kiracılık ilişkilerinin sona ermiş olduğunun kabulü ile son dönem kiralama sürelerinin uzatılmaması ve mevcut kiracısı tahliye edilmeden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince ihale usulüyle kiraya verilmesi hususu karar altına alınmıştır. Belediyemiz taşınmazlarının kiralama süreleri halihazırda 3 yıl olarak ihale edilmekte ise de, 3 yılın sonunda taşınmazın yeniden ihale edilmesi, mevcut kira sözleşmesinin feshedilerek, içinde kiracı varken yeniden ihaleye çıkarılması gerek mevcut kiracının ve gerekse Belediyemiz açısından uygulamada sıkıntılar yaratmakta ve kiracılar ile hukuki sorunların yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Belediyemiz tarafından kira sözleşme süresi tamamlanan kiralık taşınmazların, kira sözleşmelerinin feshedilerek, kiracıdan kiralığın tahliyesinin talep edilmesi, bu talebe karşılık kiracının hukuki süreç başlatması, kiralığın tahliye edilinceye kadar fuzuli şagil durumuna düşecek olan kiracıdan ecrimisil alınması, kiralığın tahliye edilmesinden sonra yeniden ihaleye çıkarılmasına kadar geçecek olan sürede (bu süre yaklaşık iki aydır) kira tahsilatının yapılamayacak olmasının yanında, kiracılar açısından ise, ticari faaliyetinin sona ermesi sebebiyle konunun ekonomik ve sosyolojik boyutu da önem arz etmektedir. Bununla birlikte kira sözleşmesi feshedilen kiralıkların tahliye edilmesi aşamasında, tahliye edilecek taşınmazlar için, durumun devamına yönelik itirazlar ile dava süreçlerinin olması ve sürecin olası uzaması ile bazı kiralık taşınmazların, özellikle alışveriş merkezlerinin tahliyesinde fiziki olarak sıkıntıların yaşanacağı aşikârdır. Ayrıca, meri imar planı kararları doğrultusunda yapılaşmış kiralık taşınmazların, kiralama süresinin 3 yıl ile sınırlı tutulması, kiracının 3 yıl süreli sözleşme sonunda taşınmazın yeniden ihaleye çıkarılacağı düşüncesiyle, ticari kaygılarının oluşması ile birlikte, ticari faaliyeti için taşınmazda gereken yatırımı yapamamakta ve kiracıların ticari geleceğine yönelik bir belirsizlik meydana getirmektedir. Bu nedenle, Belediyemiz kiralık taşınmazlarının yeniden ihaleye çıkarılması aşamasında kira sürelerinin 10 yıla kadar belirlenmesi, gerek Belediyemiz gerekse kiracılarımız açısından yukarıda bahsi   geçen   veya   çıkabilecek   diğer   sorunları   da  ortadan  kaldıracağı  düşünülmektedir. Yukarıdaki açıklamalar kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesinin birinci paragrafında "Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz." denilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (e) bendinde ise "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek" hükmü yer almaktadır. Buna göre ilimiz mülki sınırları dahilinde, mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait olan ve meri imar planı kararları doğrultusunda yapılaşmış taşınmazlar içerisinde bulunan, kira sözleşmesi süresi sona ermiş olan ve yazımız ekindeki listede yer alan kiralık taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacak kiralama ihalelerinde, yeni kira sürelerinin 10 (on) yıl olarak belirlenmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi kapsamında gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
 
          Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; ilimiz mülki sınırları dahilinde, mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait olan ve meri imar planı kararları doğrultusunda yapılaşmış taşınmazlar içerisinde bulunan, kira sözleşmesi süresi sona ermiş olan ve önerge ekindeki listede yer alan kiralık taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacak kiralama ihalelerinde, yeni kira sürelerinin 10 (on) yıl olarak belirlenmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


Kaynak: