MKS Bulvarı ile ilgili..,

19 Nisan 2019 Cuma , 19:45
Okunma: 2096
0 Yorum

zmir Valiliği yapmış olduğumuz Bilgi Edinme Sorularımız..,


 
Israrla defalarca sorduğumuz soruların ne yazık ki cevabını alamadık!
 
 
 
TC
İZMİR VALİLİLİĞİ
MAHALLİ İDARELER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
 
Aşağıda sıraladığım müracaatlarıma hala neden yanıt alamadığımın açıklayıcı bilgisini istiyorum. Yine süresinde cevaplanmadığında üzülerek Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmek zorunda kalacağımı üzülerek bildiririm.
 
Mustafa kemal sahil bulvarı için Sayıştay denetiminde ortaya çıkan, ““Deniz dolgusunun yapılabilmesi için idarenin valiliğe teklifte bulunması, valiliğin görüş vermesi, verilen valilik görüşü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir.., Bir deniz dolgusu yapılabilmesi için tüm izin süreçlerinin tamamlanması gerekir. ANCAK İDARE BU SÜREÇLERİN HİÇBİRİNİ YAPMADAN, İZİNSİZ YASALARA AYKIRI VE İMAR PLANINI TAMAMLAMADAN SÖZ KONUSU DENİZ DOLGUSU YAPMIŞTIR.” 
 
Sayıştay raporunda yer alan 10.630,624 m2  alanın dışında dolgu malzemesi yapıldığı da ortada iken nasıl Valilik olarak bir işlem tesis edilmediğinin de açıklanmasını talep ediyorum.
 
16.11.2017
 
1701727362
 
Sn yetkili
 
Aşağıdaki sorularımın İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, süresinde cevaplanmasını talep etmekteyim.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı başlanan, İzmir Deniz Projesi (4. Bölge) Üçkuyular – Konak Kıyı Kesimi planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.04.2017 tarihinde onaylanan planın
 
1-İmar planına esas jeolojik/jeoteknik etüt raporları  yapılmış mıdır?
 
2-Plan onayından sonra İzmir Deniz Projesi kapsamında CED Süreci tamamlanmış mıdır? Bahse konu imalatlarda yat limanı, tramvay, alt geçit, kıyı doldurma işlemleri yapılmaktadır. Bir proje bütündür. Ayrı ayrı değildir.
 
3-ÇED süreci tamamlanmadı ise proje bedelinin %2 oranında cezalar kesilmiş midir?
 
2017 yılının Aralık ayı
 
TC
İZMİR VALİLİĞİ’NE
Acele Cevaplanması ve İncelenmesi
 
Ekte sunduğum 8 Aralık 2017 tarih v 22277643-622.03-E321337 sayı ile cevaplanan yazıdan anlaşılacağı üzere “İzmir Deniz Projesi (1.Bölge) Mavişehir-Alaybey Tersanesi arası Kıyı Kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Revizyon önerisi 3621 Kıyı Kanunu ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararname kapsamında incelenerek onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiş olup, değerlendirme süreci devam etmektedir.”
 
1- Cevapta yer alan “DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR” plan olmadan iş ve işlemler nasıl yürütülmekte.
 
2- İzmir Valiliği çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapılan iş ve işlemleri neden durdurmamıştır?
 
3- İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı iş ve işlemler hakkında tutanak tutmuş mudur?
 
4- Daha önce de planlar onanmadan, Adnan Kahveci Kavşağı ile ilgili iş ve işlemler yapmış mıdır?
 
5- Üçkuyular – Konak 4. Bölge etabına ait kıyı kesimine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları onanmadan iş ve işlemler başladığında neden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Yapı Tatil Zaptı” tutulmamıştır?
 
6- Üçkuyular – Konak 4. Bölge etabına ait kıyı kesimine ilişkin, ÇED Süreci tamamlanmadan yapılan iş ve işlemler için proje bedelinin %2 oranında cezalar kesilmiş midir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce. Kesilmedi ise hangi gerekçeyle kesilmemiştir?
 
7- İzmir Deniz Projesi (1.Bölge) Mavişehir-Alaybey Tersanesi arası Kıyı Kesimine ilişkin ÇED Süreci tamamlanmadan yapılan iş ve işlemler için proje bedelinin %2 oranında cezalar kesilmiş midir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce. Kesilmedi ise hangi gerekçeyle kesilmemiştir?
 
8- Adnan Kahveci Kavşağı ile ilgili, ÇED Süreci tamamlanmadan yapılan iş ve işlemler için proje bedelinin %2 oranında cezalar kesilmiş midir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce. Kesilmedi ise hangi gerekçeyle kesilmemiştir?
 
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin ivedi bir şekilde cevaplanması ve konular hakkında müfettiş incelemesi yapılması ve gelecek müfettişe elimde olan yazışmalar ve ek belgeleri ibraz edeceğimden tarafımın ifadesi alınmadan soruşturmanın başlanılmamasına.
 

 

2017 yılı Temmuz müracaatım
T.C
İZMİR VALİLİĞİ MAHALLİ İDARELER İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
“İzmirdeniz Projesi”nin 4.etabını oluşturan Üçkuyular-Konak Kesiminde, kıyı kenar çizgisinin önündeki dolgu alanında Belediyemizce inşaat faaliyetlerinin ÇED Raporu olmadan nasıl yapılabildiği ve kurum görüşleri alınmadan ihaleye nasıl çıkıldığı hakkında, İzmir Büyükşehir belediyesinden bilgi istedik.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi yanıtladı.
 
“İzmir Kenti için belirlenen vizyonların yaşama geçirilmesine ilişkin geliştirilen İzmir'in tasarım ve yenilik kenti olmasına yönelik stratejiler kapsamında, İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla Belediye Başkanlığımızca projeler geliştirilmiştir.
 
Üçkuyular-Konak Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon Önerisi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7.maddesi uyarınca onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmiştir.”
 
c) (Değişik: 18/4/2007-5625/5 md.)Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz.
 
Aynı soruları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne de sorduk.

“Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı ile ilgili olarak ÇED ve planlama sürecine ilişkin iş ve işlemler, Özgörkey Oteli için ÇED sürecine ilişkin iş ve işlemler devam etmekte olup, Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi ile ilgili olarak ilgili Belediyesine başvurulması gerekmektedir.”
 
Biz her bir soruyu ayrı ayrı sormamıza karşın cevaplar toplu olarak verildi.
 
Valiliğiniz tarafından aşağıda madde madde sıraladığım konuların araştırılmasını talep etmekteyim.
 
1- Böylesi bir projenin ihalesine çıkmadan önce, “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz.” Hükmü neden uygulanmamıştır?
 
2- Aynı şekilde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı için, olarak ÇED ve planlama sürecine ilişkin iş ve işlemler halen devam etmekte nasıl olabilmektedir?
 
3- Proje yapıldığından itibaren, ilgili idarelerden izin muvafakat alınması yasalarca belirtilmiş olmasına karşın neden yasa ve yönetmelikler uygulanmamaktadır?
 
4- Yasalara aykırı işlemler, neden İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından işlem yapılmamaktadır?
 
Konunun nezdinizde incelenmesi ve ilgililer hakkında soruşturma açılmasını ve atanan muhakkik tarafımdan ifade alınmasına ve sonucundan bilgilenmek istiyorum.
 
Nivent Kurtuluş
 
Yukarıdaki sorularımın acilen yanıtlanmasını talep etmekteyim.
 


Kaynak:

Etiketler:

  • MKS,
  • ,
  • Bulvarı,
  • ile,
  • ilgili..,