12.07.2013 12:23:54
Okunma: 5039
0 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
İzmir Büyükşehir Belediyesi yargının üzerinde midir?

 
“Her şey kanunu yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey kanunları uygulamak ve kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir.” Sözü ile yargının önemini vurgulamıştır Mustafa Kemal Atatürk.
 
Yargının verdiği kararı yok sayarak, başka bir alternatif yolunu seçmek devletin varlığına ve toplumun geleceğine yapılacak en büyük tehdittir.
 
Yargı kararlarının uygulanmaması Anayasal bir emrin ihlali tartışmasız bir suç değil midir?
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanı, bürokratları bunun suç olduğunu bilmiyorlar diyelim de, ya belediye avukatları bunu bilmiyorlar mı?
 
Anayasa’nın 2. Maddesinde yer alan “hukuk devleti” ilkesinin doğal sonucu olarak Anayasa’nın 138. Maddesinde yasama ve yürütme organı ile idarenin, mahkeme kararına uymak zorunda olduğu bu organlar ile idarenin mahkeme kararına uymak zorunda olduğu ve idarenin mahkeme kararını hiçbir surette değiştiremeyeceği ve geciktiremeyeceğini amir hükümle belirtmiş.
 
Belediyeler bu amir hüküm dışında olabilirler mi?
 
Peki yargı kararını geciktirebilir mi? 2577 sayılı idari yargı Usulü Kanunu’nun 28. Maddesinde ise, “ İdarenin mahkemenin esas ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın icaplarına göre, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu uygulama süresinin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden 30 günü geçmeyeceği gibi temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması mahkemenin yürütülmesinin durdurulmayacağı hükme bağlanmıştır.”
Yargı kararları bekletilmeden hemen uygulanması gerekiyor, belediyeler için ayrıca yargı kararı yok!
 
Bu da demek oluyor ki, kamu görevlileri “hukuk devleti”  ilkesinin gereği olup, idarenin maddi ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan yargı kararını aynen ve gecikmesiz uygulamaktan başka seçeneği bulunmamaktadır
 Yargı kararlarını uygulamayarak etkisiz kılma fiilinin, ilgililer açısından eski TCK´nin 228. maddesindeki keyfi muamele, 230. maddesindeki görevi ihmal ve 240. maddesindeki görevi kötüye kullanma suçlarından birini oluşturduğu hem Danıştay hem Yargıtay içtihatlarıyla kabul edilmiştir.
 
Yargı kararlarını uygulamayan kamu görevlileri hakkında cezai soruşturma açılması gerektiğinden, Anayasa hükümlerini hiçe sayarak yargı kararlarını uygulamama kastı ile hareket etmesini ağır bir hizmet kusuru olarak görülmektedir.
“Yargı kararları hukuki mütalaalar, tavsiyeler olarak görülemez.” 
 
Yargı kararlarını sorgusuz sualsiz uygulamak zorundasınız. Ben hukukçu değilim ama biraz araştırma ile neyin ne olacağını öğrenebiliyorken, yıllarını hukuk tahsilinde veren avukatlar neden kamu görevlilerini uyarmazlar işte bunu anlamış değilim.
 
Gelecek yazımda, Buca Belediyesi mahkeme kararını gecikmeksizin uygularken,  İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararını uygulamayıp, 14.03.2013 meclis üyeleriyle birlikte mahkeme kararını yasal olmayan gerekçelerle yok sayabilmiştir. Detaylarıyla yazacağım.
 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları