Özdere Çukuraltı Mevkii..,

20 Aralık 2018 Perşembe , 20:03
Okunma: 1592
0 Yorum

Planları!

 
Mahkeme tarafından atanan..,
 
Bilirkişi Raporunda..,
 
İzmir 5. idare Mahkemesi 2017/1769 Esas sayılı dava dosyası Davacı Temiz İzmir Demeği adına Nivent KURTULUŞ davalı T C. Küttür ve Turizm Bakanlığı
 
KONU: 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar Planı'nın iptali istemi.
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.07.2017 tarihinde onaylanan İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi, Çukuraltı Mevkii Sahil Kesimine ait NİP- 27704 plan işlem sayılı 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar Planı’nın; rekreasyon alanı ile rekreatif alan kavramlarının birbirinden farklı kavramlar olduğu ve rekreasyon alanlarında belli koşullarda yapılaşmaya olanak sağlanırken rekreaktif alanlarda yapılaşmanın yasaklandığı, imar planında rekreaktif alan olarak belirlenen alanda. Kıyı Kanununa aykırı olarak kumsa/ içine yapılaşmanın yolunu açan Özdere Çukuraltı Sahil Projesi’nin İzmir 3. İdare Mahkemesinin 5:2017/1769, K:2016/1421 sayılı karan İle iptal edilmesine karşın bu defa dava konusu plan değişikliği ile kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılaşmanın önünün açılmak istendiği, mevcut yapılaşmaya dava konusu plan He yasal statü kazandırılmaya çalışıldığı, kumsal alanın ve sahil şeridinin dava konusu plan değişikliği ile şehircilik ilkeleri ve kamu yaran gözetilmeden daraltıldığı ileri sürülerek iptali istemiyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı a çılan dava nedeniyle 25.05.2018 tarihinde Naip Üye Seyri Ali UĞRAŞ başkanlığındaki Mahkeme Heyeti ile birlikte keşif yerine gidildi.  Yerinde yapılan incelemeler, ilgili taraf iddiaları ve dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ışığında oluşturulan Bilirkişi Heyeti görüşümüz aşağıda sunulmuştur.
 
28 sayfalık Bilirkişi Raporunun, özetle sonuç bölümünde yer alan,
 
“Dava konusu 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım imar Planı plan onama sınırının en batı kısmında öngörülmüş olan “Rekreaktif Alan' plan kararının, alanın tereddütsüz biçimde kamusal kullanımına yönelik geçmiş tarihli plan kararım kamu yaran aleyhine dönüştürücü nitelikte olduğu..,”

“Dava konusu 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım imar Planı plan onama sınırının en batı kısmında bulunan atana ilişkin olarak geçmiş tarihli imar planlarında öngörülmüş olan ’Park" plan kararının değiştirilmesi için kamu yararının zorunlu kıldığı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatı açısından kabul edilebilir gerekçeler bulunmadığı, tespit ve değerlendirmelerine bağlı olarak dava konusu 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar Planı’nın “Rekreatif Alan” plan karan açısından şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve plan kararlarının sürekliliği ilkesine aykırı olduğu..,”
 
Bilirkişi Raporu sonrası, mahkeme kararını verdikten sonra sizlerle gelişmeleri paylaşacağız.
 


Kaynak: