Özdere'lilerin Beklediği..,

19 Eylül 2019 Perşembe , 18:10
Okunma: 1865
0 Yorum

İtiraz!!

 

Başkan göreve gelir gelmez, halkın plajını halka teslim etti,

 

Aynı başkan, aynı yere halkın karşı durduğu, planı yaptı,

 

Plana karşı son itiraz gününüz Pazartesi

  

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

(Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmak üzere)

 

 

KONU:Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 08.08.2019 tarihinde onaylanan ve belediyenizce askıya çıkarılmış olan, Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi Çukuraltı Mevkii, Sahil Kesimine ait NİP-38684 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar Planı ve buna bağlı  1/1000 Ölçekli Uygulama Planına itirazlarımı içermektedir.  

 

AÇIKLAMA

Özdere’ye ait  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,Özdere Belediye Meclisi tarafından 1988 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiş buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da aynı belediye meclisi tarafından 1988 yılında onaylanmıştır. Arada geçen zaman içinde, imar planına uygun olarak yapılaşmalar%90 seviyesine ulaşmıştır. Çukuraltı Mahallesindeki bu sahil, turizm tesislerinde kalan  turistler ile  bu mahallede konutları olan sakinler ve   günübirlik olarak denizden yararlanmak isteyen halkın  yoğun olarak yararlandığı  tek sahildir.Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile, 2009 yılında ÖzdereÇukuraltı Mahallesi, Turizm Merkezi olarak ilan   edilmiş ve 13.09.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan karar ile Özdere Turizm Merkezinin sınırları yeniden belirlenmiş ve bu alan Turizm Merkezinin dışında bırakılmıştır.

Halk plajı olarak kullanılan bu kumsal  alana Menderes Belediyesi tarafından kumun üzerine beton atılmak suretiyle kafeterya yapılmış ve  bu imalata karşı açılan dava sonucunda İzmir 3. İdare Mahkemesince  10.11.2016 tarih,  2016/305 E. 2016/1421 Kararı ile, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, mevzuat hükümlerine ve kamu yararına aykırı olduğundan dolayı projenin iptaline karar verilmiştir

Mahkeme kararı, dönemin belediyesi tarafından yerine getirilmemiş ve  imar planına aykırı olan bu yapıyı korumak için Kültür ve Turizm Bakanlığınca  28.07.2017 tarihinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu onaylanmıştır. Bu plan ile ilgili iptal davası açılmış ve İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2017/1769 Esas, 2019/237 Kararı ile 28.02.2019 tarihinde planın iptaline karar verilmiştir.

2019 yılı yerel seçimlerinden sonra göreve gelen Belediye yönetimi, mahkeme kararları ile  aykırılığı tescil edilen  bu kafeteryanın yıkımını gerçekleştirmiştir. Özdere halkı yeniden sahiline kavuştuğu için bu durumu  sevinçle karşılamıştır. Ancak sevinçleri uzun sürmemiş ve   Menderes Belediyesi tarafından hazırlanan ve  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 08.08.2019 tarihinde onaylanan Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi Çukuraltı Mevkii, Sahil Kesimine ait NİP-38684 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar Planı ile buna bağlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının askıya çıkarılmış olduğunun öğrenilmesi üzerine,  mahkeme kararına ve Kıyı Kanununa aykırılık teşkil eden bu planların iptal edilmesi için  itiraz zorunluluğum doğmuştur.

İTİRAZ NEDENLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 08.08.2019 tarihinde onaylanan Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi Çukuraltı Mevkii, Sahil Kesimine ait NİP-38684 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar PlanıRevizyonu ve aynı alana ait askıda olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı mahkeme kararına, kamu yararına, şehircilik  ilkesine, planlama esaslarına, imar planı yapım yönetmeliğine ve kıyı kanununa aykırılık teşkil ettiğinden iptali gerekmektedir.

 

1-İzmir 3. İdare Mahkemesinin 10.11.2016 tarih,  2016/305 E. 2016/1421 Kararı ile, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, mevzuat hükümlerine ve kamu yararına aykırı olduğundan dolayı kumsala yapılan  projenin iptaline karar vermiş ve bu yapı yıkılmıştır. Bu karara rağmen  yeniden yapılan bu revize  plan ile kumsala benzer yapıların  yapılmasının  önü açılmaktadır. Bu mahkeme kararlarını yok saymak anlamına gelmektedir ki, bu anayasal suçtur.

 

2-İzmir 3. İdare Mahkemesinin 10.11.2016 tarih,  2016/305 E. 2016/1421 Kararında özetle; Park alanı olarak planlanmış alanın Rekreatif Alan olarak planlanması bu alanda çeşitli yapılaşma olanağı sunduğundan dolayı kamu yararına olmadığı kararı verilmiştir. İptali talep edilen askıdaki planda ise, sanki bu durum düzeltilmiş gibi gösterilerek, yapılaşmaya uygun olmayan küçük park alanları birleştirilerek daha büyük park alanı oluşturulup üzerine yapı yapılacak hale getirilmektedir.  Belediyenin, sahilde halkın daha fazla yararlanması için çaba harcaması gerekir   iken,  gerek sahil şeridi daraltılarak ve gerekse sahile ücretli girişin önü açılarak halkın sahilden yararlanması engellenecektir. Plan tadilatı  ile belirtilen bu olumsuzluklar ne yazık ki kalıcı hale gelecektir.Plan bu haliyle mahkeme kararına aykırılık teşkil etmektedir.

 

3-Bakanlıkça onaylanan bu plan tadilatı planlama ilkesine ve şehircilik ilkesine aykırıdır.Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince,  zorunlu olmadıkça ve kamu yararı gözetilmeden tadilat yapılmayacağı hükmüne amirdir. Oysa, zorunluluk bir yana, Mahkeme kararı ile iptal edilmesine rağmen kullanım şekli değiştirilen  plan tadilatı yapılmaktadır.

 

4- İtiraz edilen askıdaki planda sahil bölümünün bir kısmına Rekreasyon Alanı lejantı konmuştur.  Plan Notları başlığı altındaki 2. Maddesi ile,  Rekreasyon Alanı olarak gösterilen alanlara yapılaşma koşulu getirilmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, bu alanlar halkın kullandığı sınırlı kumsal alanlarıdır ve plan kararı ile getirilmek istenen yapılara halkın bir ihtiyacı olmadığı gibi, bu yapılaşma koşulları mahkeme kararına da aykırıdır.

 

5-İtiraz edilen planda, 1988 yılında onaylı imar planındaki yeşil alanlar   bazı noktalarda tamamen kaldırılmıştır. Örneğin, Sevgi Yolunun,  MecidGökyokuşlu Cad. ile 2084 sokak arasındaki yeşil alan tamamen kaldırılmıştır. Bu durum İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırıdır.

 

6-3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu, Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafındaki yapılaşmayı yasaklamıştır.Oysa askıdaki bu plan Kıyı ve Dolgu Planı adını taşımaktadır.Bu alan doldurularak veya kurutularak oluşturulan bir alan olmadığından planın bu sahile uygulanması Kıyı Kanununa aykırıdır.

 

NETİCE ve TALEP

Yukarıda özetlenensebeplerden dolayı,Kültür ve Turizm Bakanlığınca  08.08.2019 tarihinde onaylanan ve Menderes  Belediyesince  askıya çıkarılmış olan, Menderes İlçesi, Özdere ( Kesre ) Turizm Merkezi, Çukuraltı Mevkii Sahil Kesimine ait NİP-38684  işlem nolu 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  mahkeme kararına, kamu yararına, şehircilik  ilkesine, planlama esaslarına, imar planı yapım yönetmeliğine ve 3621/3830 sayılı Kıyı Kanununa aykırılık teşkil ettiğinden,her türlü dava hakkım saklı kalmak kaydıyla  planın iptal edilmesini talep ediyorum.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

 

Adres:


Kaynak: