Sayın Başkan gereğini yapmak..,

30 Nisan 2018 Pazartesi , 21:22
Okunma: 1540
0 Yorum

için daha ne bekliyorsunuz?

 
Özdere Çukuraltı Sahil Projesi ile ilgili birçok yazı kaleme aldık,
 
Kumsala beton döküldüğü dünyanın neresinde görülmüştür diye sorduk,
 
 
Sorularımıza net cevap alamayınca, İdare mahkemesinde dava açtık,
 
 "Dava konusu Özdere Çukuraltı Sahil Projesi’nin dayanağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda dava konusu proje sınırları içerisinde öngörülmüş olan “Park” plan kararlarının, bu plan kararlarına ilişkin arazi kullanım kararı sınırlarının ve mevzuatta ön görülen kullanım biçimlerinin dikkate alınmadan projeye aktarılmış olduğu, tespit ve değerlendirmelerine dayanarak dava konusu Özdere Çukuraltı Sahil Projesi’nin belirtilen yönlerden ilgili şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, mevzuat hükümlerine ve kamu yararına aykırı olduğu görüşüne varılmıştır." 
 
İdare Mahkemesinde davayı kazandık,
 
Menderes Belediyesi Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.
 
“İstinaf başvurusunun reddine” karar verildi.
 
Menderes Belediyesine yıkım işlemleri ne zaman yapılacak diye Bilgi Edinme Birimine yazı yazdık,

“Çukuraltı Sahil Projesi kapsamında yapılan imalatlardan uygulama planına aykırı bulunan kısımlar söz konusu yer için yeniden hazırlanıp ihale edilecek proje kapsamında yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir.” Denildi.
 
Aradan yıllar geçti hala aynı yerinde durmakta,
 
Oysaki;
 
T.C. Anayasasının 138. Maddesinde belirtildiği üzere “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” 
 
Diye onlarca yazı kaleme aldık,
 
Yine yaz geldi yasa ve yönetmeliğe aykırı bu tesis yine faaliyetlerine devam edecek mi?
 
Peki, yasa ve yönetmeliğe aykırı yapılan işlemler ne zaman yıkılacak?
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda ne yapmakta?
 
5216 sayılı Büyükşehir Kanunun 11. Maddesinde;
 
“..,Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42’nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir.”
 
Bu konuda Menderes Belediyesine bugün bir yazı yazdık.
 
Aynı yazıyı büyükşehir belediyesine de yazdık,
 
Gereken yapılacak mı diye beklemekteyiz.
 
Yazdığımız yazıyı sizlerle paylaşalım.
 
 
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA
 
 
İlgi: Kültür ve Turizm Bakanlığının İzmir 5. İdare Mahkemesine vermiş olduğu 
 
09.01.2018 tarih, 55775 sayılı yazısı.
 
Menderes Belediyesince yapılmış olan  ÖzdereÇukuraltı Sahil Projesi ve bu proje kapsamında yapılan kafeteryanın imar planına, Kıyı Kanununa ve kamu yararına aykırı olmasından dolayı Temiz İzmir Derneği olarak İdare Mahkemesi nezdinde dava açmış ve İzmir  3. İdare Mahkemesinin  10.11.2016 tarih ve 2016/1427   sayılı kararı ile, projenin kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı olmasından dolayı adı geçen Mahkeme tarafından sahil projesi kapsamındaki kumsala yapılan kafeterya binası iptal etmiştir.
 
Menderes Belediyesi, Mahkemenin bu yıkım kararını uygulamaktan imtina etmiş ve geçen süre zarfında Mahkeme kararına aykırı olarak kafeteryanın işletilmesine devam etmiştir.
 
Menderes Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve onaylanan Özdere  Turizm Merkezi Çukuraltı Sahil Kesimine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında,  kafeteryanın imar planına uygun hale geldiğinden bahsedilerek yıkımın yapılmayacağı tarafımıza bildirilmiştir.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptali için  Temiz İzmir Derneği tarafından dava açmış olup, Bakanlık tarafından İzmir 5. İdare Mahkemesine yazılan ve ilgide kayıtlı cevabında ‘’Çukuraltı Sahil Projesi ve  bu kapsamda yapılan uygulamalar ilgili mevzuat hükmü gereğince ilgili Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunmakta olup Bakanlığımız yetki ve sorumluluğunda olan bir konuyu kapsamamaktadır.’’ demektedir.
 
Ayrıca Bakanlığın yine ilgide kayıtlı  cevap yazısında ’’Bakanlığımızca onaylanan  plan ile İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın, davaya konu edilen planın kapsadığı alan ve tabii olduğu mevzuat açısından bir ilgisi bulunmamaktadır’’ diyerek onaylanmış olan gerek  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve gerekse  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Mahkeme tarafından yıkım kararı verilen  kafe /restorantın korunmasına yönelik olmadığını ve bu yıkım kararın Belediyesince yerine getirilmesi gerektiği açıkça belirtilmektedir.
 
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun, 28 maddesi‘’Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez’’ hükmüne istinaden idareye tanınan 30 günlük  süre çoktan aşılmış olduğundan İzmir 3. İdare Mahkemesinin  10.11.2016 tarih ve 2016/1427   sayılı kararının ivedi olarak yerine getirilmesi gerekmekte olup, aksi halde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı,
             
 
Bilgilerinize arz ederiz. 30/04/2018
 
Gereği için;
 
1-İzmir Büyükşehir Belediyesine
2-Menderes Belediyesine
 
Bilgi için; İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazılmıştır.
 

 


Kaynak: