Sayın Başkan Kaç Adet Konutu..,

18 Ekim 2019 Cuma , 20:03
Okunma: 2062
0 Yorum

Satışa çıkardınız?

 

Geçtiğimiz ay büyükşehir belediyesi meclis gündemine gelen madde de yer alan,

Belediyenin mülkiyetinde olan yerlerin satış kararını sizlerle paylaşmıştık,

Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile kabul etmişler, 

Nerden mi biliyoruz,

Bugün meclis gündeminde,

IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1. Belediyemiz mülkiyetinde olan ve satışı Belediyemiz Meclisinin 11/09/2019 tarihli ve 05.775 sayılı Kararıyla uygun bulunan kamu konutlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışı neticesinde İdareye yapılacak ödemelerin; önergede yer alan hükümler doğrultusunda yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Emlak Yön. Dai.Bşk.E.248066)

Asıl merak ettiğimiz belediyenin mülkiyetinde bulunan kamu konutları,

Kaç adeti satılacak?

Tamamı olabilir mi?

Konuyu araştırmak için meclis karar özetlerine baktık,

Karar özetlerinde de kaç adet olduğu yazılmamakta!

Konuyu Cimer üzerinden sorduk,

Yanıtlar geldiğinde paylaşacağız,

Meclis Karar özetini sizlerle paylaşıyoruz,

MECLİS KARARI
 

 

            Meclisimizin 09/09/2019 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/09/2019, Hukuk Komisyonunun 10/09/2019 tarihli Komisyon Raporunda;       
 
        Belediye Meclisimizin 09/09/2019 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen,    05/09/2019 tarihli ve E.209149 sayılı, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “05 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 58. maddesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesine eklenen fıkralar ile hazineye ait taşınmazların kısa sürede ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. 7061 sayılı Kanunun 58. maddesinin ikinci fıkrasında 'Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları ekonomiye kazandırılır. Buna ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Bakanlık yetkilidir.' denilmiştir. Bu kapsamda yazı ekindeki listede mülkiyet bilgileri ile adresleri yer alan, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu konutu olarak kullanılan taşınmazların 7061 sayılı Yasanın 58. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda satışının yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi kapsamında değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.” denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 10/09/2019 tarihli, Hukuk Komisyonumuzun 10/09/2019 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur.  Denilmektedir. 
                                                                                                                  
            Yukarıda metni yazılı Müşterek Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarından geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

            Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu

 
                                              

                       Belediye Meclisimizin 09/09/2019 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen,    05/09/2019 tarihli ve E.209149 sayılı, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesinde; “05 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 58. maddesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesine eklenen fıkralar ile hazineye ait taşınmazların kısa sürede ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. 7061 sayılı Kanunun 58. maddesinin ikinci fıkrasında 'Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları ekonomiye kazandırılır. Buna ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Bakanlık yetkilidir.' denilmiştir. Bu kapsamda yazı ekindeki listede mülkiyet bilgileri ile adresleri yer alan, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu konutu olarak kullanılan taşınmazların 7061 sayılı Yasanın 58. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda satışının yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi kapsamında değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.” denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 10/09/2019 tarihli, Hukuk Komisyonumuzun 10/09/2019 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur


Kaynak: