Seferihisar Belediyesi

28 Ocak 2020 Salı , 19:37
Okunma: 1542
0 Yorum

Sayıştay Raporu!!!

 

Sayıştay Başkanlığının hazırladığı 98 sayfalık raporun özeti,

 

BULGU 1: Taşınmazların Tümünün Kayıt Altına Alınmaması
 
Seferihisar Belediyesine ait taşınmazlara ilişkin envanter çalışmasının 2018 yıl sonu itibariyle tamamlanamadığı, kurumdan alınan taşınmazlara ilişkin listeler ile Tapu Genel Müdürlüğünden alınan listeler arasında farklılıklar bulunduğu ve envanter çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle tapuda kayıtlı olan taşınmaz icmal cetvellerinin doğru bilgiler vermediği anlaşılmıştır.
 
Kamu idaresi cevabında; "Taşınmaz modülümüz olmadığı için daha önce taşınmazlar kayıt altına alınamamıştı. 2018 yılında taşınmaz modülü eklendi ancak bütün fonksiyonları henüz çalışmıyor. 2018 yılı sonu itibariyle Tapuda kayıtlı taşınmazların tamamı taşınmaz programına kayıt edilmiştir. Ancak taşınmaz icmallerinin mali tablolarda gösterilmesi 2019 yılı içinde tamamlanacaktır."

BULGU 2: Şirketlere Aktarılan Ortaklık Paylarının Hatalı Muhasebeleştirilmesi
 
Söz konusu sermaye tutarlarının tamamının 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında izlenmesi gerekmekte olup, söz konusu hesabın bakiyesi ise 2018 yılı bilançosunda 3.097.820,00 TL olarak görünmektedir. Bu durum Kamu İdaresinin 2018 yılı mali tablolarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının 5.274.758,43 TL noksan görünmesine yol açmaktadır.
 
Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmekte olup, 2019 yılı içerisinde gerekli düzeltme kayıtlarının yapıldığı belirtilmektedir. Lakin söz konusu düzeltme işlemi 2019 yılı içerisinde yapıldığı için 2018 yılı mali tablolarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 5.274.758,43 TL noksan görünmektedir.

BULGU 3: İlk Madde ve Malzemeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması
 
..,2016 yılında 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına 4.671.077,69 TL’lik giriş kaydı olduğu halde söz konusu hesaptan herhangi bir çıkış yapılmamıştır. Yine 2014, 2015 ve 2017 yıllarında söz konusu hesaptan herhangi bir envanter çalışması yapılmaksızın çok düşük miktarlarda çıkış yapılmıştır.
 
Örneğin 2018 yılı sonu itibari ile Kamu İdaresinin deposunda 2.200 litre motorin ve 1.500 litre benzin olmak üzere toplam 3.700 litre sıvı yakıtı olmasına rağmen 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına ait ayrıntılı hesap cetvelinde Sıvı Yakıtlar 2.277.716,24 litre olarak görünmektedir. Bu durum 2018 yılı öncesi yıllarda yapılan çıkış işlemlerinin gerçeği yansıtmadığını göstermektedir

BULGU 4: Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarının Doğrudan Giderleştirilmesi
 
2018 mali yılı içerisinde yapılan bazı maddi olmayan duran varlık alımlarına ait tutarlar 260 Haklar Hesabına kaydedilmesi gerekirken, 630 Giderler Hesabına doğrudan gider kaydedilmiştir. Bu durum, mali tablolarda 260 Haklar Hesabı ile 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının 643.697,60 TL noksan görünmesine yol açmaktadır.

BULGU 5: Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabının Hatalı Kullanılması
 
Kamu İdaresince geçmiş dönemlerde bütçe içi işletmenin banka hesabına para aktarılırken 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabının kullanılması nedeniyle söz konusu hesap 2018 yılı mali tablolarında 506.685,90 TL bakiye ile yer almaktadır.
 
Bu itibarla Kamu İdaresinin mali tablolarında 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı olması gerekenden 506.685,90 TL fazla görünmektedir.
 
BULGU 6: Avukatlık Vekâlet Ücretlerinin Gelir Hesaplarına Kaydedilmesi Gereken Tutarlarının Emanet Hesaplarında İzlenmesi
 
Bu durum, Kamu İdaresi mali tablolarında 333 Emanetler Hesabının 398.795,90 TL fazla 600 Gelirler Hesabının ise bu tutar kadar noksan görünmesine yol açmaktadır.
 
Sonuç olarak Kamu İdaresi bulgu konusu hususa katılmakta olup, 2019 yılı içinde avukatlık vekâlet ücretlerinin gelir hesaplarına alındığını belirtmektedir. Ancak söz konusu kayıtlar 2019 yılı içinde yapılmış olup, bu durum Kamu İdaresinin 2018 yılı mali tablolarında 333 Emanetler Hesabının 398.795,90 TL fazla 600 Gelirler Hesabının ise bu tutar kadar noksan görünmesine yol açmaktadır.

DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

BULGU 1: Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi
 
Kamu İdaresinin kiraya vermiş olduğu 128 adet taşınmazı bulunmasına rağmen söz konusu taşınmazlar kayıtlı değerleri üzerinden 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabında izlenmemektedir.
 
Kamu idaresi cevabında; "Kiraya vermiş olduğumuz 128 adet taşınmazın kayıtlı değerleri üzerinden 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabında izlenmesi sağlanacaktır." denilmektedir. Sonuç olarak Kamu İdaresi bulgu konusu hususa katılmakta olup, kiraya verilen taşınmazların kayıtlı değerleri üzerinden 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabında izlenmesinin sağlanacağını belirtmektedir. Lakin 2018 yılı içerisinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmamış olup Kamu İdaresi mali tablolarında 990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı ile 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı yer almamakta, dolayısıyla mali tablolar gerçek durumu yansıtmamaktadır.

BULGU 2: Peşin Ödenen Kira Bedellerinin Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesaplarında İzlenmemesi
 
Kamu İdaresince, 2018 yılı içerisinde peşin ödenen kiraların doğrudan gider olarak kaydedildiği görülmüştür.
 
Söz konusu durum, Kamu İdaresinin 2018 yılı mali tablolarında 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının 67.804,43 TL noksan 630 Giderler Hesabının aynı tutarda fazla görünmesine neden olmaktadır. Kamu idaresi cevabında; "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına ilişkin hesabı ve 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının kullanılmasına 2019 yılında başlanacaktır." denilmektedir. Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa katılmakta, dönem ayırıcı hesapların kullanılmasına 2019 yılında başlanacağını belirtmektedir. Lakin 2018 yılı içerisinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmamış olup, Kamu İdaresinin 2018 yılı mali tablolarında 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 67.804,43 TL noksan, 630 Giderler Hesabı ise aynı tutarda fazla görünmektedir.

BULGU 3: Kişilerden Alacaklar Hesabındaki Alacak Tutarlarına Faiz Tahakkukunun Yapılmaması
 
Kamu İdaresi 140 Kişilerden Alacaklar Hesabında kayıtlı olan alacaklarına faiz tahakkuk ettirmemekte, bu nedenle söz konusu hesapta olması gereken faiz tutarları muhasebe kayıtlarında yer almamaktadır.
 
Bunun yanında Kamu İdaresi tarafından yolluk avanslarının mahsubunun süresinde yapılmaması dolayısıyla 140 Kişilerden Alacaklar Hesabında izlenen tutarlar da mevcut olup, bu tutarlara kişi borcuna alınma tarihleri ile mahsup edildikleri tarih arasında işletilecek faiz tutarlarının da 140 Kişilerden Alacaklar Hesabına izlenmesi gerekmektedir. Bu durum sebebiyle Kamu İdaresinin mali tablolarında 140 Kişilerden Alacaklar Hesabı ile 600 Gelirler Hesabı olması gereken tutardan noksan görünmektedir.

BULGU 4: Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında İzlenen Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmaması
 
Kamu İdaresinin 2018 yılı Bilançosunda 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 221.751,81 TL, 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ise 58.495,84 TL olarak görünmektedir. 2018 yılında herhangi bir hurdaya ayırma işlemi bulunmamakla birlikte önceki dönemlerde hurdaya ayrılan taşınmazlar için amortisman ayrılmaması nedeniyle mali tablolarda 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı toplam 163.255,97 TL noksan görünmektedir.

BULGU 5: Kamu İdaresine Ait Bazı Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması
 
Yönetmelik’in kayıt değişikliği işlemlerine ilişkin 11’inci maddesine göre; kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi, yüz ölçüm değişikliği, kat mülkiyeti tesisi, kamuya terk gibi nedenlerle taşınmazda meydana gelebilecek değişikliklerde eski kayıtlar kapatılıp oluşan taşınmazlar esas alınarak yeni kayıt tesis edilmesi gerekmektedir. Kamu İdaresi tarafından mevcut kullanım şekli değişen taşınmazların cins tashihlerinin yapılmadığı anlaşılmış olup mevzuat hükümleri gereğince mülkiyetindeki taşınmazların mevcut kullanımları ile bu taşınmazlara ilişkin tapu kayıtlarının birbirleri ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

BULGU 6: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci Maddesinin (b) Bendinde Öngörülen Şartlar Oluşmadığı Halde Pazarlık Usulü İle İhaleye Çıkılması
 
Kamu İdaresince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendinde öngörülen şartlar oluşmadığı halde, hizmet alımı ihalelerinin pazarlık usulü ile yapıldığı tespit edilmiştir.
 
Belediye tarafından 2018 yılı içerisinde 10 adet hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilmiş olup bu ihalelerden 7 tanesi gerekli şartlar oluşmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeksizin anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. Söz konusu ihalelerin pazarlık usulü ile yapılmasının gerekçesi olarak kanunda geçen “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” ifadesi matbu bir şekilde konulmuş olup, ihalelere özgü herhangi bir gerekçe sunulmamıştır.
 
Sonuç olarak Yapılan uygulamanın mevzuata aykırı olduğu Kamu İdaresi tarafından da kabul edilmekte olup, bulguda belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacağı ifade edilmiştir

BULGU 7: Mal Alımlarının 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen İhale Usulleri Yerine Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi
 
Kamu İdaresince, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen temel ihale usulleri ile ihale edilmesi gereken ve aynı ihale konusu iş içerisinde yer alabilecek bazı mal alımları mevzuatta öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölünmek suretiyle doğrudan teminle gerçekleştirilmiştir.
 
Kamu İdaresi tarafından yapılan mal alımlarında 4734 sayılı Kanun’un 22-d maddesiyle 2018 yılı için her bir alım için belirlenen 67.613,00 TL’lik limite uyulmuş olmakla birlikte niteliği itibari ile aynı mahiyette olan yıl içerisinde sürekli tekrarlanan ve yakın tarihlerde yapılan mal alımları, parçalara bölünmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.
 
BULGU 8: Hizmet Alımlarının 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen İhale Usulleri Yerine Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi
 
Kurum tarafından yapılan hizmet alımlarında 4734 sayılı Kanun’un 22-d maddesiyle 2018 yılı için her bir alım için belirlenen 67.613,00 TL’lik limite uyulmuş olmakla birlikte niteliği itibari ile aynı mahiyette olan yıl içerisinde sürekli tekrarlanan ve yakın tarihlerde yapılan hizmet alımları, parçalara bölünmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.
 
BULGU 9: Yapım İşlerinin 4734 Sayılı Kanun’da Öngörülen İhale Usulleri Yerine Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi
 
Kurum tarafından yapılan bazı yapım işlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen temel ihale usulleri olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilmesi gerekirken kısımlara bölmek suretiyle doğrudan teminle gerçekleştirildiği görülmüştür.
 
Kurum tarafından yaptırılan yapım işlerinde 4734 sayılı Kanun’un 22-d maddesiyle 2018 yılı için her bir alım için belirlenen 67.613,00 TL’lik limite uyulmuş olmakla birlikte niteliği itibari ile aynı mahiyette olan yıl içerisinde sürekli tekrarlanan ve yakın tarihlerde yaptırılan yapım işleri, parçalara bölünmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.
 
BULGU 10: 4734 Sayılı Kanun’un 21 ve 22’nci Maddelerindeki Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Harcamaların Yıllık Toplamının, İdare Bütçesine Bu Amaçla Konulan Ödeneklerin % 10’unu Aşması
 
Kamu İdaresinin 2018 yılındaki mal ve hizmet alımına ilişkin olarak; 4734 Sayılı Kanun’un 21 ve 22’nci maddeleri kapsamında yapılan harcamaların yıllık toplamının, bu amaçlar için bütçeye konulan ödeneklerin % 10’unu aştığı görülmüştür.
 
Görüldüğü üzere hem mal alımları hem de hizmet alımları için bütçeyle ayrılan ödeneğin %10 unun üzerindeki bir oranda 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendine göre alım yapılmış olup, söz konusu durum için Kamu İhale Kurumundan herhangi bir izin de alınmamıştır. Yukarıda değinilen mevzuat hükümleri gereğince % 10’u aşan ve izne tabi olan bu limit üstü harcamaların Kamu İhale Kurulundan izin alınmadan yapılmasının yasal düzenlemelere aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

BULGU 11: Fiyat Farkı Ödemelerinden ve İş Artış Tutarları Üzerinden Ek Kesin Teminat Alınmaması
 
İdare tarafından ihale edilen ve fiyat farkı öngörülen işlerde yüklenicilere ödenen fiyat farkı tutarları ve iş artışı yapılan işlerde iş artışı tutarı üzerinden ek kesin teminat alınmamaktadır.
 
Bunun yanında yapılan iş artışlarının sözleşme bedelinde de artış meydana getirmesi halinde yapılan bu iş artışı tutarı üzerinden de ek kesin teminat alınması gerekmektedir. Yapılan incelemelerde fiyat farkı ödenen ve iş artışı yapılan işlerde alınan kesin teminat tutarları fiyat farkları ve iş artışları dolayısıyla alınacak ek kesin teminat tutarlarını karşılamamakta söz konusu fiyat farkı ödemelerinden ve iş artışı tutarları üzerinden ek kesin teminat da alınmamaktadır.

BULGU 12: Belediye Meclisi Tarafından Verilen Borçlanma Yetkisi ile Yasal Borçlanma Limitinin Aşılması
 
A) Belediye Meclisince Belediye Başkanına Verilen Borçlanma Yetkisinin Aşılması Belediye Meclisi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla Belediye Başkanına verilen borçlanma yetkisinin aşıldığı görülmüştür.
 
B) 5393 Sayılı Belediye Kanun’unda Belirtilen Yasal Borçlanma Sınırının Aşılması Kurumun faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı toplamının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda öngörülen yasal sınırı aşmasına rağmen 2018 yılı içerisinde yeni borçlanma yapıldığı görülmüştür.
 
Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgunun A fıkrası ile belirtilen Belediye Meclisi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla Belediye Başkanına verilen borçlanma yetkisinin sehven aşıldığını belirtmektedirler. Belediye başkanına verilen borçlanma yetkisi meclis kararı ile sınırlı olup Kurumun meclisin belirlemiş olduğu tutarın üzerinde borçlanma yapabilmesi mümkün değildir.

BULGU 13: Kurum Mülkiyetinde Bulunan Bazı Taşınmazların Derneklere Tahsis Edilmesi
 
Kurum mülkiyetinde bulunan taşınmazların mevzuata aykırı olarak bazı derneklere tahsis edildiği tespit edilmiştir.

BULGU 14: Kira Süresi Biten Taşınmazların Yeniden İhale Yapılmaksızın Aynı Kişilere Kiraya Verilmesi
 
Kamu İdaresi mülkiyetindeki taşınmazlar, kira süresi sonunda yeni ihale yapılmadan, kira bedelinde belirli bir artış yapılarak süre uzatımı yoluyla aynı kişilere yeniden kiraya verilmektedir.
 
Sonuç olarak Kamu İdaresi bulgu konusu hususa katılmakta olup, bundan sonra kira süresi biten taşınmazların ihale yoluyla kiraya verileceğini belirtmektedir. Belediye mülkiyetindeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ihale edilmek suretiyle kiraya verilmeli, kira süresi biten gayrimenkullerin kiraya verilmesi işlemlerinde de aynı usule uyulmalıdır

BULGU 15: Kurumun Yıllık Toplam Personel Giderlerinin, Bir Önceki Yıl Bütçe Gelirlerinin %40’ını Aşması
 
Kurumun şirket personeli de dâhil olmak üzere yıllık toplam personel giderleri, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle bulunan tutarın yüzde kırkını aşmakta olduğu görülmüştür.
 
Yukarıda değinilen mevzuat hükümleri gereğince Kurumun şirket personeli de dâhil olmak üzere yıllık toplam personel giderinin, 2017 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri tutarının (72.830.720,02 TL), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği No:484 ile belirlenen yeniden değerlendirme oranında (%14,47) artırılması sonucu bulunan 83.369.325,21 TL’nin %40’ına denk gelen 33.347.730,08 TL’yi aşmaması gerekmektedir. Belediyenin 2018 yılı sonu itibariyle toplam personel giderleri 35.179.820,02 TL’dir. Bu oran en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle bulunan miktarın %42,19’una denk gelmekte olup mevzuatta öngörülen %40’lık sınır aşılmıştır. Buna karşın yıl içerisinde İçişleri Bakanlığından izin alınmaksızın şirkete yeni personel alımı yapılmaya devam edilmiştir.
 
BULGU 16: Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilme İşlemlerinde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 24’üncü Maddesi Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Yapılması
 
Seferihisar Belediyesi bünyesinde oluşturulan komisyonun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, 04.12.2017 tarihi itibari ile Belediye bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri kapsamında çalışan ve başvuruda bulunan kişilerden 267 tanesinin belediye şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmalarına karar verilmiştir. Bunun yanında toplam 13 çalışan; 6 tanesi emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları gerekçesiyle; 3 tanesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi hükmüne istinaden 1 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza almaları gerekçesiyle; 4 tanesi ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda gelen bilgilerin değerlendirilmesinin olumsuz olması gerekçesiyle olmak üzere, belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmemiştir.

BULGU 17: Geçici İşçilerin Yıl Boyu Çalıştırılabilmelerini Sağlamak Amacıyla Hizmet Alımı Yapılması
 
Seferihisar Belediyesinde bu şekilde geçici olarak istihdam edilen 31 personel mevcut olup bu işçiler Belediyenin muhtelif birimlerinde 2 Ocak – 16 Haziran tarihleri arasında geçici olarak çalıştırılmaktadır.
 
Sonuç olarak Kamu İdaresi bulgu konusu hususa katılmakta olup, söz konusu durumun düzeltilmesi amacıyla gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmektedir. Geçici işçilerin yıl boyu çalıştırılabilmelerini sağlamak amacıyla hizmet alımı yapılması şeklindeki uygulama 5620 sayılı Kanun ile getirilen sınırlamalara dolaylı olarak uyulmaması sonucunu doğurmakta olup kamu personel rejimine aykırı olan bu tür uygulamaların sonlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 18: Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’e Aykırı Olarak Atama Yapılması
 
Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere görevde yükselme suretiyle atanacak olanların öncelikle sınav şartını yerine getirmesi, bunun yanında mevzuat hükümlerinde kadroya göre ayrı ayrı belirlenen bazı özel şartları da sağlaması gerekmektedir. Söz konusu mevzuat hükümlerine göre “müdür” kadrosu görevde yükselme suretiyle atanılacak bir kadro olup teknik öğrenim gerektiren müdürlükler ve gerektirmeyen müdürlükler sırasıyla Yönetmelik’e ekli 1 ve 2 sayılı listelerde belirtilmiştir.
 
Ancak yapılan incelemede Kamu İdaresinde müdürlük kadrolarında bulunan bazı personelin görevde yükselme sınavına girmeden atandığı, teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanan bazı personelin ise teknik öğrenim mezunu olmadığı anlaşılmıştır. Kamu İdaresinde asil müdür olarak görev yapacak kişilerin ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir.

BULGU 19: Öğrenim Düzeyleri ve Tabi Oldukları Personel Kanunları Değişen Memurların İntibak İşlemlerinin Hatalı Yapılması
 
Kamu idaresi cevabında; Belediyede intibak işlemlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yürütülmekte olduğu, başka kanununa tabi kurumlardan naklen atanan personelin intibak işlemlerinde emsal uygulamasının yapıldığı belirtilmiştir. Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında başka kanununa tabi kurumlardan naklen atanan personelin intibak işlemlerinde emsal uygulamasının yapıldığı belirtse de söz konusu personele ilişkin olarak yapılan incelemelerde öğrenim düzeyi değişen ve başka bir personel kanuna tabi olup daha sonra 657 sayılı Kanun'a tabi olarak Belediyede istihdam edilen personelin intibak işlemlerinin ilgili Kanun hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
 
BULGU 20: Bazı İşyerlerinden Çevre Temizlik Vergisinin Alınmaması
 
Sonuç olarak Kamu İdaresi bulgu konusu hususa katılmakta olup, Çevre Temizlik Vergisi tahakkuku olmayan iş yerleri için denetim çalışmalarına başlandığını belirtmektedir. Kamu İdaresinin sınırları içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren işyerlerinin denetiminin yapılarak çevre temizlik vergisi tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 21: Faaliyeti Eğlence Hizmeti Olan İşyerlerine Eğlence Vergisi Tahakkuk Ettirilmemesi
 
2018 yılı denetim çalışmaları kapsamında Kamu İdaresi tarafından ruhsat verilen ve faaliyetleri eğlence vergisinin konusuna giren oyun salonu, cafe-bar, içkili kafeterya ve gazino gibi işletmelerin mevcut olduğu görülmüş olup bahse konu yerlere eğlence vergisi mükellefiyetinin tesis edilmediği anlaşılmıştır.
 
BULGU 22: Kamu İdaresinden Ruhsat Alma Zorunluluğu Bulunmayan İşyerlerine Çevre Temizlik Vergisi Tahakkukunun Yapılmaması ile Emlak Vergisi Tahakkukunun Eksik Yapılması
 
İş yerleri için Emlak Vergisi mükellefiyeti ise Belediyeye İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için başvuruda bulunduklarında otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yukarıda bahsi geçen ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatından muaf olan iş yerlerinin mükellefiyetleri ise vermiş oldukları emlak vergisi beyannamesinde belirtmiş oldukları bina kullanım şekli üzerinden oluşturulmaktadır. Kamu İdaresi sınırları içerisinde yer alan avukatlık büroları, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik hizmeti veren işyerleri, tabipler, mimar ve mühendisler gibi bazı meslek gruplarının iş yeri olarak kullandıkları binaların emlak vergisinin mesken üzerinden tahakkuk ve tahsil edildiği anlaşılmıştır.

BULGU 23: Emlak Vergisi Hesaplamalarında Kullanılan Bina İnşaat Sınıflarının Hatalı Tespit Edilmesi
 
Sonuç olarak emlak vergisi kaybını önleyecek şekilde bina sınıflarının yeniden tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı; Emlak Vergisine esas bina sınıflarının tespitinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel dikkate alınmalıdır. Kamu idaresi cevabında; "Emlak vergisi kaybını önleyecek şekilde bina sınıflarının yeniden tespit edilmesine ve beyannamesi verilmemiş taşınmazların tespiti amacıyla Gelir Arttırıcı Çalışma grubu kurulmuştur."

BULGU 24: Kamu İdaresinin Kiraya Vermiş Olduğu Bazı Taşınmazların, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları
 
Seferihisar Belediyesi 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, Belediye sınırları ve mücavir alanlarda Belediyenin kiraya vermiş olduğu bazı taşınmazların işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir.
 
Sonuç olarak Kamu İdaresince bulgu konusu hususa katılınmakta olup, kiraya vermiş olduğu ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almasının sağlanacağı belirtilmiştir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan faaliyette bulunan kiraya verilen işyerlerinin kontrolünün sağlanarak, mevzuat hükümleri gereğince ruhsatlandırılmalarının sağlanması gerekmektedir. 

BULGU 25: Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin, Takip ve Tahsil Edilmemesi
 
Yapılan incelemeler neticesinde geçiş hakkı ücretleri için Kamu İdaresi tarafından Belediye gelir tarifesinde herhangi bir ücret belirlenmemiş olup söz konusu geçiş ücretlerinin takip ve tahsiline ilişkin herhangi bir işlem de yapılmamaktadır. Bu itibarla; Yönetmelik hükümleri gereği Kamu İdaresi tarafından belediye gelir tarifesinde geçiş hakkı ücret bedellerinin belirlenmesi ve belirlenecek olan bu tarifeye göre tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 26: Ulusal Bayram Günlerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinden Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Alınmaması
 
Tüm bu mevzuat hükümlerine göre Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi, ulusal bayram olan Cumhuriyet Bayramında çalışan işyerleri olup söz konusu günde faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak bu harcın tahsili sağlanmalıdır. Kamu idaresi cevabında; "Ulusal Bayram Günlerinde Faaliyet Gösteren İş yerlerinden Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı alınmamasına ilişkin uygulama 2019 yılı içinde başlayacak ve harçları tahsil edilecektir."

BULGU 27: Yapım İşi İçin Verilen Süre Uzatımında Tüm Risk (All Risk) Sigorta Poliçesinin Bu Süreyi Kapsayacak Şekilde Yenilenmemesi
 
Kamu İdaresi tarafından süre uzatımı verilen yapım işinde yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olarak sigorta sürelerinin nihai süreye uygun olarak uzatılmadığı anlaşılmış olup bu durumun ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzeltilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Kamu idaresi cevabında; "Yapım İşi için verilen süre uzatımında Tüm Risk (Ali Risk) Sigorta poliçesinin bu süreyi kapsayacak şekilde yenilenecektir."
 


Kaynak: