Tarım Alanları birer birer..,

27 Şubat 2019 Çarşamba , 19:19
Okunma: 1700
0 Yorum

Yok olma yolunda mı?

 
25 Şubat 2019 tarihinde, İzmir  Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan plan,
 
DUYURU NO:2019/11

İzmir İli, Urla İlçesi, Bademler Mahallesi sınırları içerisindeki 263 ada, 31 nolu parsele ilişkin, 1/25000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi hükümleri uyarınca Re’sen onaylanmış, onaylı imar planı paftaları ve plan açıklama raporları (25.02.2019 – 27.03.2019) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
 
Plan açıklama raporunda yer alan bilgiler,
 
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda“Makilik ve Fundalık Alanları” olan kısmının “Bölge Parkı/ Büyük Kentsel Yeşil Alan” olarak düzenlenmesine, ilişkin plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır.
MERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDAKİ DURUMU• İzmir ili, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, L17-B4 Pafta 263 ada 31 numaralı parsele ait 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı incelendiğinde; planlama alanının “12.09.2012 Tasdik Tarihli 05.843 sayılı karar ile onanmış olan İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”nda kaldığı belirlenmiştir. Söz konusu plana göre L17-B4 Paftsında yer alan 263 ada, 31 numaralı parselin bir kısmı ‘’Kentsel Sosyal Altyapı Alanları’’, bir kısmı ‘’Tercihli Kullanım Alanları’’, bir kısmı ‘’Dereler’’ ve bir kısmı da ‘’Makilik ve Fundalık Alanlar’’ lejantında kalmaktadır.
 
1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda ise,
 
İzmir ili, Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, L17 Pafta 263 ada 31 parsele ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planı incelendiğinde; planlama alanının “16.11.2015 Tasdik Tarihli onanmış olan İzmir - Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”nda kaldığı belirlenmiştir. Söz konusu plana göre L17 Paftsında yer alan 263 ada 31 parselin bir kısmı “Tarım Alanı”, bir kısmı ‘’Kentsel Gelişme Alanı’’, bir kısmı ise ‘’Göl/Gölet’’ lejantında kalmaktadır.
 
Öncelikle bahse konu parselin bir kısmı TARIM ALANI’NDA kalmaktadır,
 
Daha ne kadar tarım alanlarını konuta açacağız?
 
Gelecekte ekilecek, TARIM ALANLARI kalmayacak!
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Makilik ve Fundalık Alanları için  yayınlanan;
 
7.2.8.2. Makilik ve Fundalık Alanlar Makilik ve fundalık alanların, doğal yapısı korunacaktır. Bu alanlarda yapı yapılamaz. Ancak, bu alanlar içinde, özel mülkiyete konu olan ve yüzölçümü 5000 m²’den büyük parseller bulunması ve kamu eline geçmiş bir yola en az 25 m cephesi olması halinde, ilgili kuruluşların olumlu görüşünün alınması ve ifraz yapılmaması kaydı ile “özel ürün arazileri” ile ilgili tanımlanan yapılaşma koşulları uygulanır.
 
Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesinin plan uygulama hükümlerine bakalım,
 
1/25.000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (PLAN NOTLARI)
 
7.16. Makilik ve Fundalık Alanlar: Bu alanlar sahip oldukları flora ve fauna özellikleri ile topografik özellikleri nedeniyle bütüncül olarak doğal karakterinin korunması öngörülen alanlardır. Doğal karakterini yansıtan arazi kullanımının (makilik, fundalık, çalılık) sürdürülmesi hedeflenen bu alanlarda, alan içinde bozulmaya neden olacak müdahalelerde bulunulamaz, yapı yapılamaz. Ağaçlandırma amaçlı kiraya verilemez
.
7.38.9.1.4. Kırsal Yerleşme Alanları, Tarım Alanları, Makilik Fundalık Alanlar, Mera Alanları, Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar, Orman Alanları ve Ağaçlandırılacak Alanlarda; plan notlarının ilgili maddelerine göre uygulama yapılacaktır. Bu gibi alanlarda yer alan taşınmazların birden fazla kullanımda kalması durumunda uygulama, oran olarak fazla olan kullanım kararı esas alınarak mevcut arazi durumuna bakılmak suretiyle sadece bir plan kararı üzerinden yapılacaktır. Plan kararı 45 çizgisi esas alınarak ifraz yapılamaz,
 
İBB 2017 yılında, basına servis ettiği açıklamada,
 
"İbb Nazım imar planı çalışmaları tamamlandı

- Yeşil kuşakları koruyucu olarak bölgede orman, makilik fundalık alan, ağaçlandırılacak alan ile tarımsal alanları geliştirilen plan uygulamalarıyla korumaya gidilecek"
 
Büyükşehir belediyesi askıda olan plana. mutlaka bizim gibi itiraz edeceğini düşünmekteyiz,
 
En önemli ayrıntı ise,
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, imar planlarında "Tercihli Kullanım", "Kentsel Servis Alanı" gibi birden fazla kullanıma imkan veren uygulamaları içeren genelgeyi yürürlükten kaldırdı. 
 
Plan açıklama raporunda,
 
Ruhsat aşamasında, İZSU, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün görüşü alınmadan ruhsat verilemez.
 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu plana geçit vermez diye düşünmekteyiz. 

Planlanan arazi oldukça büyük !


Kaynak: