Tunç Soyer Yönetimindeki..,

20 Aralık 2020 Pazar , 21:00
Okunma: 2878
0 Yorum

Seferihisar belediyesi

 

Bir belediye düşünün,  nerede ise,
 
Tüm kayıtların yanlış olduğu,
 
Borçlanma limit aşımı olduğu,
 
Belediyenin envanter hesapları gerçek dışı olsun,
 
Belediye Mülkiyetindeki Bazı Taşınmazların Pazarlık Usulü İle İhale Edilmesi, 
 
İBB’nin taşınmazları da aynı yöntem ile ihale edilmekte?
 
Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulüyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarının usulüne uygun yapılmadığı,
 
Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmadan Özel Hakka Sahip Olmayan Kişiden Doğrudan Temin Suretiyle Hizmet Temin Edilmesi çok önemli bir konu. Kimdir bu kişi?
 
Geçici görev yolluğu için tahsis edilen ödeneğin amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiş,
 
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösteren 260 adet işletme olduğu tespit edildiği ancak bu işletmelerle ilgili işlem yapılmadığı görülmüş,
 
Seferihisar belediyesinde doğru yapılan ne kaldı?
 
Seferihisar belediyesi 2108 yılı Sayıştay Denetim Raporunda aynı maddelerin olması çok garip değil mi?
 
İsterseniz bir hatırlayalım,
 
 
Bu yılın Sayıştay Raporuyla karşılaştırdığınız da,
 
Alınan derslerin olmadığı görülecek,
 
Bu yılın Sayıştay Raporunda yer alanların listesi
 
1-İlk Madde ve Malzemeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması
 
2016 yılında 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına 4.671.077,69 TL’lik giriş kaydı olduğu halde söz konusu hesaptan herhangi bir çıkış yapılmamıştır. Yine 2014, 2015 ve 2017 yıllarında söz konusu hesaptan herhangi bir envanter çalışması yapılmaksızın çok düşük miktarlarda çıkış yapılmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında ise yılı girişlerden yapılan çıkışlar uygun görülmekle birlikte hesabın bakiyesinin düzeltilmesine yönelik herhangi bir kayıta rastlanmamış olup hesap bakiyesi gerçek durumu yansıtmamaktadır.
 
2-Kamu İdaresinin Bütçe İçi İşletmesine Tahsis Edilen Ödeneğin Bütçeleştirme İşleminin İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmaması
 
3-Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması
 
4-: Borç Stok Tutarının Hatalı Tespit Edilmesi, Borçlanma Limit Aşımına Dair İzin Alınmaması ve İtfa Tablosu ile Kesin Mizan Arasında Farklılıklar Bulunması
 
5-Borçlanma Limit Aşımına Dair İzin Alınmaması
 
6-Yeniden Değerleme Oranında Artırılması Gereken Bazı Vergi ve Harçların Güncellenmemesi
 
7-Ambalaj ve Cam Atıklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi İşinin İhale Edilmemesi ve Verilen İmtiyaz Hakkı Karşılığında Gelir Elde Edilmemesi
 
8-Belediye Sınırları İçerisinde Yapılmış Olan Kamulaştırma İşlemlerine İlişkin Bilgilerin Tapu İdaresinden Alınmaması
 
9-Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Yer Almasına Karşın Belediye Tarafından Yol Üstü Otoparkların Kiraya Verilmesi
 
10-Çevreyi Kirletecek Şekilde Atık Bırakanlara Çevre Kanunu Uyarınca Ceza Kesilebilmesi İçin Gereken Yetki Belgesinin Alınmaması
 
11-Eğlence Hizmeti Sunan İşletmelerden Eğlence Vergisinin Alınmaması
 
12-Kamu İdaresinden Ruhsat Alma Zorunluluğu Bulunmayan İşyerlerine Çevre Temizlik Vergisi Tahakkukunun Yapılmaması ile Emlak Vergisi Tahakkukunun Eksik Yapılması
 
13-: Emlak Vergisi Hesaplamalarında Kullanılan Bina İnşaat Sınıflarının Hatalı Tespit Edilmesi
 
14-İşletme Hakkı Niteliğindeki Kiralamalar Üzerinden Katma Değer Vergisi Tahsil Edilmemesi
 
15-Muafiyet Tesis Edilen Mükelleflerin Muafiyet İçin Gerekli Şartları Sağlaması Hususunda Etkin Bir Tespit ve Teyit Mekanizmasının Bulunmaması
 
16-Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması
 
17-Kurumun Yıllık Toplam Personel Giderlerinin, Bir Önceki Yıl Bütçe Gelirlerinin %40’ını Aşması
 
18-Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması İçin Tahsil Edilen Katkı Paylarının Mevzuatında Belirtilen Zamanlarda İlgili İdareye Gönderilmemesi
 
19-Belediye Mülkiyetindeki Bazı Taşınmazların Pazarlık Usulü İle İhale Edilmesi
 
20-Hazine Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazın Protokol Yapılmaksızın Kiraya Verilmesi
 
21-Kamu İdaresinin Kiraya Vermiş Olduğu Bazı Taşınmazların, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları
 
22-Kiralanan Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelerin Gerekli Şartları Taşımaması
 
23-Paylaştırma, Devir ve Tasfiye Komisyonu Kararı ile Seferihisar Belediyesine Devredilen Bir Kısım Taşınmazın Belediye Adına Tapu Tescilinin Yapılmaması
 
24-Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulüyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarının Kanunda Öngörülen % 10’luk Sınırı Aşması ve Kamu İhale Kurumunun Uygun Görüşünün Alınmaması
 
25-İhaleye Katılan Aday veya İsteklilerin İhale Kontrol Sisteminden Kontrol Edilmemesi
 
26-Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmadan Özel Hakka Sahip Olmayan Kişiden Doğrudan Temin Suretiyle Hizmet Temin Edilmesi
 
27-Geçici Görevlendirmelerin Mahsup İşlemlerinde Mevzuata Aykırı Uygulamalar Yapılması
 
28-Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilme İşlemlerinin Hatalı Yapılması
 
29-: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Olmadan Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Bulunması


Kaynak: