Yarın Özdere Çukuraltı'nda .,

24 Mayıs 2018 Perşembe , 23:04
Okunma: 1126
0 Yorum

Bilirkişi incelemesi var!

 

İzmir 5. İdare Mahkemesinde açtığımız,
 
"Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28.07.2017 tarihinde onaylanan İzmir İli, Menderes İlçesi, Özdere (Kesre) Turizm Merkezi,Çukuraltı Mevkii Sahil Kesimine ait NİP-27704 plan işlem sayılı 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım İmar Planının; rekreasyon alanı ile rekreaktif alan kavramlarının birbirinden farklı kavramlar olduğu ve rekreasyon alanlarında belli koşullarda yapılaşmaya olanak sağlanırken rekreaktif alanlarda yapılaşmanın yasaklandığı, imar planında rekreaktif alan olarak belirlenen alanda, Kıyı Kanununa aykırı olarak kumsal içine yapılaşmanın yolunu açan Özdere Çukuraltı Sahil Projesinin İzmir 3.İdare Mahkemesinin E:2016/305, K:2016/1421 sayılı kararı ile iptal edilmesine karşın bu defa dava konusu plan değişikliği ile kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılaşmanın önünün açılmak istendiği, mevcut yapılaşmaya dava konusu plan ile yasal statü kazandırılmaya çalışıldığı, kumsal alanın ve sahil şeridinin dava konusu plan değişikliği ile şehircilik ilkeleri ve kamu yararı gözetilmeden daraltıldığı ileri sürülerek iptali istemiyle KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI'na karşı açılan davada,, mahkememizce mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiğinden..,”
 

Yarın Özdere Sahilinde olacağız. 


Kaynak: