x
     

İNANILMAZ!

2 Nisan 2024 Salı , 19:42
Okunma: 1016
0 Yorum

Sürekli neden?

 


Çiğli belediyesinde,
 
Yine Yönetim şeması,
 
DEĞİŞTİ!
 
Yine Bade Vardar,
 
Başkan yardımcısı,
 
2023 yılında kabul edilen Kamuda çalışan Sözleşmeli Personelin Kadroya geçirilmesini de içeren kanun sayesinde memur olan Bade VARDAR nasıl memur olur olmaz müdür ve akabinde başkan yardımcısı kadrosuna atanmıştır? 
 
Kadro, derecelerinde ve atamasında sıkıntı olduğu düşünüldüğünden atamasının ve kadro derecesinin ilgili bakanlık tarafından kontrolünün sağlanması gerektiğini düşünmekteyim,
Yanılıyor olabilirim,
 
Bunun tek doğrulama yöntemi var,
 
O da ilgili yerden inceleme yapılmasıdır,
 
Çok merak ediyorum yeni yönetimde,
 
Bu arkadaşlar kendilerine yer bulabilecekler mi?
 
Devlet Memurları Kanunu :
 
Derece yükselmesinin usul ve şartları:

Madde 68 -
B) (Değişik: 4/5/1984 – KHK-199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.(2)
(Değişik ikinci paragraf: 13/2/2011 - 6111/101 md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.(3)

İdari görevlere atanma:
Madde 69 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/11 md.)
Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 - 4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.
 


Kaynak:

Etiketler:

  • ,
  • İNANILMAZ!,
  •