x
     

Çiğli Belediyesi Muhalefet Şerhi.,

6 Ekim 2022 Perşembe , 20:38
Okunma: 1164
0 Yorum

7. ve 8. Maddeleri

 

 
 
 
 
 
 
 
7. İCRA İNKÂR TAZMİNATI, YARGILAMA GİDERİ, AVUKATLIK ÜCRETİ gibi ÖDEMELERİN KAMU ZARARI OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI, İLGİLİLERİNE RÜCU EDİLMESİ İŞ VE İŞLEMLERİNE KARAR VERİLİP VERİLMEDİĞİ TESPİT EDİLEMEMİŞTİR.
  
2021 yılına ilişkin olarak Yevmiye kayıtları ve ekleri incelendiğinde; Diğer işlemler başlığı altında yer verilen İcra Müdürlüğü ödemelerinde; icra inkâr tazminatı, faizi, yargılama gideri ve avukatlık ücreti gibi ödemeler dikkat çekmektedir. 
 
2004 sayılı İCRA VE İFLAS KANUNU 'nun 67. maddesinin 2. fıkrasında ; “  Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu;  ...diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın  “yüzde yirmisinden” aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkûm edilir.” 
 
Hükmü ile icra inkâr tazminatı tanımı yapılmıştır. Görüldüğü üzere BORCUNA İTİRAZ EDEN BORÇLUNUN HAKSIZLIĞINA karar verildiği takdirde ceza olarak asıl alacağın  %20' si oranında icra inkâr tazminatına mahkûm edilmektedir. 
 
Bu açıklamalar ışığında borca haksız yere itiraz edilmesine sebebiyet vererek Belediyenin kasasından neticede tazminat ve diğer ödemeler yapmasına sebebiyet vererek KAMU ZARARINA sebebiyet veren ilgililere RÜCU HAKKININ kullanılıp kullanılmadığı ilgili belgelerde tespit edilememiştir. 
 
Özellikle Belediye ye açılan el atma davalarında ciddi bir külfet oluşmaktadır. Kazanılan davalarda, teknik açıdan, daha evvel 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği işlem tesis edilmemesinin nedenleri araştırılmalıdır. İdareden kaynaklı ihmal varsa, kaybedilen dava giderleri, sorumlu personele rücu edilmelidir. Ayrıca Sözleşmesi feshedilen ve davayla geriye dönen personellerin, geriye dönük maaşları, buna sebebiyet veren harcama yetkilisine rücü edilmelidir. 
 
Bu nedenle kamu zararına sebebiyet verenlere karşı sorumlu oldukları şekil ve oranda RÜCU İŞLEMLERİNİN ivedilikle yapılması gerektiği kanaatindeyim. 
 
8. 29.06.2021 tarih 2021/14 sayılı CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİYLE, Belediyeleri de içine alan Tasarruf Tedbirleri içerikli genelgeye aykırı davranılmıştır. 
 
Bu genelge de geçen ‘Taşıtların verimli kullanımı ile işletme maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesine ilişkin gerekli önlemler idarelerce alınacaktır. Bu kapsamda taşıtların masrafları gider türleri itibariyle plaka bazında düzenli olarak kayıt altına alınacak, harcama yetkililerince taşıtların çalışma süresi güzergâhı ortalama yakıt tüketim değeri bakım maliyetleri ve sürücü performansı düzenli olarak incelenecektir. ‘ maddesi yer almaktadır.  
 
Bu maddeye istinaden harcama yetkililerinden, belediye bünyesinde kullanılan araçlara ilişkin evraklar talep edilmiş, evrakların tarafımıza verilemeyeceği şifahen bildirilmiştir. Harcama kalemlerinin büyük bir bölümünü oluşturan araç giderleriyle ilgili araç bazında denetim yapılamamıştır. Genelgeye istinaden bu denetimin yapılması Belediye başkanının sorumluluğundadır. 
 
Ayrıca bu genelgeye aykırı olarak, Çiçek alımı, farklı türde organizasyonlar, konserler, sinema filmi gösterimi, film çekimi, apartman site yöneticilerine kahvaltı, stratejik yönetim toplantısı, kitap basımı, basın ilan giderleri, önemli gün ve haftalar programlarında organizasyon hizmet alımı yapılması vb. harcamalar yapılarak genelgeye aykırı davranılarak suç işlenmiştir. Haberleşme giderleriyle ilgili, harcama kalemlerinin ayrıntıları dosyada yer almadığından, genelgeye ilişkin bir değerlendirme yapılamamıştır.  

Devam edeceğiz.


Kaynak: