x
     

EKO başkan biz kapalıyız,

4 Ocak 2023 Çarşamba , 12:08
Okunma: 2551
0 Yorum

Açık yaparsak mekruh dur caiz değil mi diyorsunuz?

 

Bu gün Resmi Gazete de,

Yer alan ilana göre,

Çeşme belediyesi,

Alaçatı Yat Limanını,

Kiralama İhalesine çıkıyor,

Yine kapalı ihale,

" 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince,.."
-
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 maddesi;

Madde 35 – Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:
 
a) Kapalı teklif usulü,
b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,
c) Açık teklif usulü,
d) Pazarlık usulü,
e) Yarışma usulü.
 
İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Kanun hükümlerine uyularak idarelerince tespit edilir.

Neden ilk şık?
 
Neye göre, kime göre bu karar verildi?

Kimin malını kimden gizliyorsunuz?

EKO başkan biz kapalıyız,
 
Açık yaparsak mekruh dur, caiz değil mi diyorsunuz?
 
Açık yaparsak herkes görür  mü diyorsunuz?
 
Taşınmazlarımız da kapalı teklif usulü satıldı,
 
Bu konuda hala bilgi edinme sorularımıza yanıt bekliyoruz.
 
Resmi Gazete de yer alan ilan;

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
 
İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından:

1- 25.07.1997 tarih 97/9706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediyemize devredilen ve Ulaştırma Bakanlığı ile 10.10.1997 tarihli Kesin Devir ve Teslim Tutanağı çerçevesinde teslim alınan “Kamusal Alan” olarak kayıtlı; inşa edildiği dönemin Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafında kalan yaklaşık 70.000 m2 yüzölçümüne sahip su alanı ve yaklaşık 33.000 m2 yüz ölçüme sahip kara alanını kapsayan, üzerinde tesis ve taşınmazların yer aldığı, Alaçatı Yat Limanı Tesisi’nin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince, tesisten elde edilecek gayrisafi gelirin %20’si muhammen bedelle ve on (10) yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin ihale ilanıdır.
 
Teklifler, gayrisafi gelirinin yüzde yirmisinin (%20’sinin) artırılması şeklinde verilecektir.
 
En yüksek gayrisafi gelir oranını teklif eden istekli üzerinde ihale kalacaktır. İlk bir yıl için ödenecek kira 7.000.000,00-TL’nin altında olamaz. İlk yılın sonunda gayrisafi gelirin ihalede sonuçlanan oranına (%) karşılık gelen yıllık gayrisafi gelir, ilk yıl için belirlenen minimum kira bedelinden fazla ise aradaki fark 30 (otuz) gün içinde istekli tarafından defaten yatırılır. Yıllık gayrisafi gelirden hesaplanan kira bedeli, peşin ödenmiş olan kira bedelinden az ise başkaca bir ödeme veya iade yapılmaz.

2- Geçici teminat 2.100,000.00.-TL’dir 


Kaynak: