x
     

Erkan Özkan'ın açtığı.,

24 Şubat 2023 Cuma , 19:51
Okunma: 2354
0 Yorum

Manevi Tazminat Davasına Cevap Dilekçesi

 

 

T.C.
KEMALPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
MENDERES
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE İLETİLMEK ÜZERE

ESAS NO : 2023/14 

AÇIKLAMALARIM;
 
Açılan dava eksik ve yanlış açılmıştır.
 
Açılan davada yer alan haber TEMİZ İZMİR DERNEĞİ yayın organı Gaze-temiz.com da yer alan haberlerdir.
 
Ben Temiz İzmir Derneği Başkanıyım.
 
Temiz İzmir Derneği Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele adına kurulmuş bir dernektir.
 
Yayın organımız Gaze-temiz.com kurulduğu günden bu güne tek bir reklam almadan yayın hayatını sürdürmektedir. Bu yüzden dolayı hiç bir kurum ya da belediye yakın değildir.
 
Vatandaştan gelen tüm ihbarları değerlendirir ve ilgili yerlere sorar ve bunları yayınlar.

Temiz İzmir Derneğin amacı;
 
1-Yolsuzluklara ve Haksızlıklara karşı, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarının ve dernek üyelerinin haklarını ve hukukunu korumak topluma zarar veren her türlü yolsuzluğun ve haksızlığın takipçisi olmak.
 
2-Kamunun ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarının haklarını ve mağduriyetlerini korumak adına her türlü girişimlerde ve hukuki mücadelede bulunmak.    
 
3-Merkezi ve Yerel Yönetimlerin yasalara aykırı topluma zarar verecek şekildeki uygulamalarının açığa çıkmasını, yargıya taşınmasını ve sonuna kadar sağlamak için, özel ve kamusal gayrimenkuller üzerinde hukuka aykırı imar uygulamaları, kamulaştırma, ihale, alım-satım vb. idari işlem ve eylemlerinden doğan mülkiyet hakkı ihlalleri ve kamu mallarına verilen zararlar nedeniyle mağduriyete maruz, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarının ve dernek üyelerinin yasalardan ve uluslar arası sözleşmelerden doğan her türlü ortak hak ve menfaatlerini korumak amacıyla dava açmak. 
 
6-Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili bilgi edinme hakkını kullanmaları için çıkarılan 4982 no' lu ''Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'' gereği doğacak olan hak ve sorumlulukları konusunda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarının ve dernek üyelerinin bilinçlendirilmesi ve bu kanunun uygulanması konusunda faaliyet ve çalışmalar yapar. 
 
9- Ülkemizde Merkezi ve Yerel Yönetimlerde  yaşanan  özellikli ve önemli yolsuzlukları ile ilgili, bilgi, belge ve arşiv kayıtlarını oluşturur.
 
11-Yolsuzlukla etkin mücadele etmek için devlet mekanizmalarını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacına yönelik kitap, dergi ve internet ortamında yayınlar çıkarır. 
 
Kaldı ki Menderes belediye başkan vekili Erkan Özkan'ı ne tanırız ne de husumetimiz vardır.
Vatandaştan gelen ihbarı derneğimizin yayın organında yayınlamamızdan sonra tarafımıza Av. MEHMET EMİN IŞIK  tarafından yollanan tekzip metnini de mahkeme kararı olmaksızın yayınladık.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başkan vekilinin ailesine ait olduğu petrol istasyonu ile ilgili yazışmalarımız devam etmektedir. Gelen yazışmaları da aynen yayınlamaktayız,
 
Hatta yazılarımızda "Elbet biz YANILIYOR olabiliriz!"
https://www.gaze-temiz.com/elbet-biz-yaniliyor-olabiliriz/HaberDetay/6042
Bu yazımızdan da anlaşılacağı üzere kimseyi suçlamadık ve suçlamayız.

İzmir BŞBnin 11/06/2012 tarihli 1745/39628sayılı işleminin iptali için açılmış olan İzmir 3.İdare mahkemesine açılan Esas No: 2015/770 , Karar No:2016/535 sayılı karar, Danıştay'ın 6.dairesince 24/04/2018 Tarih, Esas No:2016/9068, Karar No:2018/3786 kararı ile onaylanmıştır ve ardından yine Danıştay 6.Dairesince 23/10/2019 Tarihli Esas:2018/6303 , Karar:2019/9887 sayılı kararı ile kararın düzeltilmesi reddedilmiştir.
 
İzmir BŞBnin 11/06/2012 Tarihli, 1745/39628 sayılı işleminin konusu; İzmir İli Menderes İlçesi, Özdere Belde Belediyesinin Meclisinin 17/06/1994 Tarihli, 994/2sayılı kararları uyarınca Yapılan İmar Planı Değişikliği ve Özdere Belde Belediyesi Encümeninin 05/12/2003 Tarihli 110Sayılı Parselasyona ilişkin kararlarının, Meclis Kararlarının ve Eklerinin 3194 Sayılı İmar Kanununda belirlenen şekliyle Düzenlenmiş ve Onaylanmış bir İmar Planı Paftası Bulunmadığı ve Plan Yapma Esaslarına Uyulmadığından Dolayı 18/02/1988 Tarihinde Onanan 1/5000 Ölçekli Özdere(Kesre) Nazım İmar Planından başka düzenlenmiş,usulünce onaylanmış ve geçerli olmuş başka bir imar planı değişikliği bulunmayan alanda yer alan yapıların yasal imar planlarına (18/02/1988 tarihinde onanmış planlar) Aykırı Olarak yapılmış olmaları nedeniyle 3194sayılı imar kanununun 20.Maddesi uyarınca Yapı Ruhsatlarının, Tadilat Ruhsatlarının ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin İptali İşleminin tesis edilmesinin hukuka Aykırılık Görülmemiştir. Yani 18/02/1988 Tarihinde Özdere Belde Belediyesince Onaylanmış Olan Planlar Geçerlidir ve Tek Yasal Planlardır. Bu planlara aykırı verilmiş bulunan İnşaat Ruhsatları, Yapı Kullanma ve Oturma Ruhsatları Geçersizdir.
 
İzmir 3.İdare Mahkemesinin Esas No=2015/770,Karar No=2016/535 Kararları ile kesinleşmiş ve yasal geçerli olan Planlar 18/02/1988 Tarihli Planlardır.
 
Bu 18/02/1988 Tarihli 1/5000 Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Özdere uygulama İmar Planlarında da 349 Ada 5 Parselde “Benzin istasyonu” Tanımı ve kullanım kararı ifadesi yoktur. İnşaat Ruhsatları, Tadilat  Ruhsatları, Yapı Kullanma İzin Belgeleri, Oturma Ruhsatları Geçersiz Planlara Göre Verildiğinden Dolayı Ruhsatların Tümü Geçersizdir.
 
Dolayısı ile; Çalışma Ruhsatları ve Akaryakıt İstasyonu , Benzin İstasyonu Çalışma Ruhsatları da Geçersizdir. Yasal Değildir.
 
Ayrıca;
 
Menderes belediyesi avukatı Av. MEHMET EMİN IŞIK  hem belediye avukatı hem başkan vekil avukatı olarak nasıl görevlendirilmiştir?
 
Eğer vatandaştan gelen ihbar da yer alan benzin istasyonu yasalara aykırı ise belediyeye karşı işlenmiş bir suçta nasıl başkan vekilini savunacaktır.
 
Ekte sunduğum 3. İdare Mahkemesi kararında planların geçersiz olduğuna dair karar vardır.
 
Sonuç ve İstem;
 
Derneğimizin yayın organı gaze-temiz.com da yayınlanan haberlerde belediye başkan vekiline karşı yapılan kişisel saldırı olarak nitelendirilemez vatandaştan gelen ihbarı ilgili yerlere sormaktan ibarettir. Yargıtay kararlarına bakıldığında; gazetecinin haber yayma özgürlüğü vardır ve kişişel verilere bir saldırı söz konusu değildir. Ayrıca tanınır kişiler belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları vb kişilerin eleştirilere katlanma zorunluluğu da vardır. Ayrıca bahse konu benzin istasyonu hakkında yazdığımız yazılar da Menderes belediyesi başkan vekiline aittir diye bir yazı da mevcut değildir. Açıkladığım tüm nedenlerden dolayı manevi tazminat davasının reddini talep etmekteyim.

Nivent Kurtuluş


Kaynak: