x
     

İstinye Park'a kötü haberlerimiz..,

3 Ekim 2019 Perşembe , 17:12
Okunma: 3205
0 Yorum

var!!!

 

Haberlerimiz var çünkü bir değil,

 

İki mahkeme kararı var!

 
İzmir İstinye Park projesi 

 
İmar Planına karşı açılan 2. İdare Mahkemesi  2018/1424 sayılı davada
 
İzmir İli, Balçova İlçesi, Inciraltı Mahallesi, 6165 ada, 8 parsel (eski 1 parsel) sayılı taşınmaza ilişkin olarak hazırlanan Bakanlığın 09/07/2018 tarih ve E. 120212 sayılı işlemi ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
 
Öte yandan; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde, plan sürecinin devam edeceği ve planlama bölgesinin kapsamı alındığında dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğabileceği açıktır.
 
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 18/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
 
ÇED Sürecine ilişkin açılan 2.İdare Mahkemesi 2019 554 sayılı  davada ise,
 
İzmir İli, Balçova İlçesi, Bahçelerarası Mahallesi, 6165 ada ve 8 sayın parselin, OİOJ acıa, ı ve 6 sayılı parsellerin tevhidi sonucunda oluştuğu, bu bağlamda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 3. maddesinde ifade edilen, herhangi bir sahanın her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamayacağı kuralı da gözetildiğinde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Öte yandan; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı doğrultusunda proje sürecinin devam edeceği ve yürütülen projenin kapsamı dikkate alındığında dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğabileceği de açıktır.
 
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, uyuşmazlığın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesi kapsamında ivedi yargılama usulüne tabi olduğu anlaşıldığından, aynı madde uyarınca bu karara karşı itiraz yolunun kapalı olması nedeniyle kesin olmak üzere 18/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Merak ettiğimiz, 
 
Balçova Belediyesi, YD kararını uygulayacak mı?
 
Konuya ilişkin yazacaklarımz var.
 


Kaynak: