x
     

İzmir Büyükşehir Belediyesinde benzinlik..,

11 Eylül 2022 Pazar , 21:28
Okunma: 1094
0 Yorum

Planı askıya da çıkmış!

 

Cuma akşamı,
 
Bu Alana Benzin İstasyonu., Olur mu?
 
 
Başlığı altında bir haber yaptık,
 
Bu planı yakinen takibe aldık,
 
İBB'nin bilgi edinmesinden sorduk,
 
Yanıtlar geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

 

  
T.C. 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI'NA
                      
 
 
İTİRAZ EDEN :  
KONU :  İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 2 Ada, 20 Parsele ilişkin  hazırlanan 13.12.2021 Tarih 15.1406 Sayılı Meclis Kararı İle Onaylanan 1/5.000
   
           Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine İtiraz Hakkında  
 
NEDENLER 
 
İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 2 Ada, 20 parsel özelinde, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hazırlanmış, 13.12.2021 Tarih 15.1406 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye meclis kararı ile onaylanarak 28.01.2022-28.02.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
 
Bilindiği üzere imar plan ve değişiklikleri, en iyi çözümü bulmak suretiyle belde halkının iyi yaşama düzeni ve koşullarını sağlamak , sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak  amacıyla kentin kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus alan yapı ilişkileri, güvenlik ve sağlık konuları gözönüne alınarak hazırlanacaktır. Planlar, insan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve ailenin mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak ,yatırımların yer  seçimi ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma/kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanmaktadır. Çok büyük bir zorunluluk olmadıkça değişiklik yapılmaması önemli planlama ilkelerinden biridir. (Danıştay 6.Dairesi 19.10.1999, 1998/4628 K.1999/4900) Plan değişikliğini zorunlu kılan nedenler ortaya çıkması halinde  ise planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olup  olmadığı çevre, ulaşım, trafik ilişkileri, şehir estetiği,  üst ölçekli plan ile uyum gibi hususlar da  irdelenmek suretiyle  plan değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik alt yapı dengesini bozmayacak şekilde kamu yararı amaçlı teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılması gerekecektir.
 
İmar planlarında değişiklik yapılmasının temel koşullarından biri de kamu yararının varlığıdır. İmar Plan ve değişiklikleri, Şehircilik İlkelere ve Planlama Esasları kriterlerinin yanında imar planının bütünlüğü ,genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri ve çevrenin korunması gibi olgularla birlikte “kamu yararı” ilkesinin esas alınması gerekecektir. Aksi halde “kamu yararı”nın yerine  “kişisel çıkarların” ön plana çıktığı bir kentsel biçimlendirme sürecine girilmesi kaçınılmaz hale gelecektir
2 Ada 20 parsel üzerinde önerilen Akaryakıt ve LPG İstasyonu etrafında 58 tane, etrafındaki 1 km çapındaki alanda ise 3 tane Akaryakıt İstasyonu bulunmakta olup, öneri plan değişiklinin nasıl bir kamu yararı gözettiği anlaşılamamaktadır. 
 
 
Öneri Akaryakıt-LPG İstasyonu Yakın Çevresindeki Akaryakıt İstasyonları
 
 
Konu plan değişikliği, her ne kadar nazım imar planı değişikliği olsa da, Akaryakıt İstasyonu önerilmesinden ötürü spesifik bir kullanım kararı olduğundan alt ölçek 1/1000 Uygulama İmar Planı kararları ile bir bütün olarak düşünülmeli, bu aşamada 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Akaryakıt istasyonu amaçlı olduğundan alt ölçek kararlarını trafik yükü, halihazır durum, ulaşımda yaratacağı tüm değişiklikler detaylı olarak incelenerek değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
MEVCUT NAZIM İMAR PLANI
Parsel yürürlükte bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı incelendiğinde 2 Ada 20 parsel, kısmen “MESKUN KONUT ALANI” kısmen “PARK VE YEŞİL ALAN” kısmen de “TAŞIT YOLU” olarak planlıdır. 
 
MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI
Parsele ait yürürlükte olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Ada 20 parsel, kısmen “KONUT ALANI” kısmen “PARK” plan kararında olduğu tespit edilmiştir. Konut Alanı kullanımında Ayrık-2 Kat yapı nizami belirlenmiş, TAKS/KAKS:0.20/0.40 yapılaşma hakları tanımlanmıştır. Ayrıca planda U koşulu belirlenmiş “Ada içinde kalan  diğer tüm parsellerde müstakil inşaat yapılabilmesi koşuluyla, kadastral parsele isabet eden yol, meydan yeşil ala, ,otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan tescile tabi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerleri ve ilgili tesisler için ayrılan alanlar kamu eline geçmeden parsel ölçeğinde uygulama yapılamaz” denmektedir. Uygulama İmar Planında parselin yer aldığı imar adası formu, parselin niteliği ve formu karşılaştığında parselin uygulama imar planına göre herhangi bir uygulama görmediği ve imar planı kararlarının uygulamaya geçmediği anlaşılmakta olup parsel halen kadastral parsel olarak varlığını sürdürmektedir. 
 
İTİRAZA KONU ÖNERİ 1/5000 NAZIM İMAR PLANININ İNCELENMESİ
Parsel özelinde hazırlanan nazım imar planı değişikliğinde parselin doğusunda bulunan park alanı parçalanarak parsel batısına alınmış, “MESKÛN KONUT ALANI”, “AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU” plan kararına dönüştürülerek fonksiyon değişikliği yapılmıştır. 
 
Öneri Nazım İmar Planı Değişikliği
 
 
Öneri Uygulama İmar Planı Değişikliği
 
“ 
Mevcut Uygulama İmar Planı
 MEVCUT uygulama İmar Planına göre, parselin doğusunda ve batısında YAYA YOLLARI planlanmıştır. Uygulama görmeyen 2 ada 20 parsel üzerinde yaklaşık 41 mt cephe 40,64 derinlik ile 1666.48 m2 Konut Alanı imarlı alan bulunmakta olup imar planına göre zayiat oranı yasal olarak alınabilecek zayiatın altında olmakla beraber %37.32’dir. 04.07.2019 tarihinde onaylanan Tapu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 18. Madde uygulamasında “…ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45’e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir “ hükmü uyarında parsellerden alınabilecek DOP Oranı %45’e olarak belirlenmiştir.
 
10.07.2019 tarihinde İmar Kanunu ile yasal zayiat oranı %45’ e çıkarılmış olup 2 Ada 20 Parselin mevcut imar planına göre uygulama yapıldığında bile zayiat oranı %37 değerinde ve kanunen alınması gereken %45 zayiat oranının altında kalmaktadır.
 
Mevcut imar planı uygulansa idi yaklaşık 1666.48 m2’lik 2 katlı konut yapılabileceği bir imar parseline sahip olabilecek malik, itiraza konu plan önerisi ile 2008 m2’lik bir akaryakıt istasyonuna sahip olacak olup söz konusu plan değişikliğinde kamunun eline geçmesi gereken yaklaşık 400 m2’nin kamunun elinden alınıp parsel maliki lehine parsel alanını büyütecek şekilde kullanılmasının kamu zararı doğurduğu açıktır.
 
 MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI-FİİLİ DURUM İLİŞKİSİ
 
 
Mevcut İmar Planı’nda yer Alan U koşuluna göre “…ayrılan alanlar kamu eline geçmeden parsel ölçeğinde uygulama yapılamaz” olarak belirtilmiş olmasına rağmen itiraza konu parsel çevresinde imar planı kararlarını tanımayan fiili kullanımlar bulunmakla beraber, kamuya ayrılan alanlar özel şahıslara hizmet etmeye başlamış, imar planı kararı olan yaya yolları ve park alanı gibi en önemli kamusal alanlar uygulama dışı kullanılarak taşıt yollarına-özel otopark alanlarına dönüşmüştür. Meri İmar planı ve fiili kullanımlar karşılaştırıldığında 2 Ada 20 Parselin mevcut imar planına ve U koşuluna göre terklerini yapması gereken bu tasarruftan kaçınarak kamusal alanların kullanımı kısıtlamıştır. İtiraza konu plan değişikliği ile de bu durum “AKARYAKIT ISTASYONU” kullanımı ile daha karmaşık hal alacağı ve kamu zararının büyüyeceği aşikardır.
Parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği bir fonksiyon değişikliği içerdiğinden ve Akaryakıt İstasyonu amaçlı olduğundan uygulama imar planı ile birlikte ve tabi Akaryakıt İstasyonu yapılmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesinin 25.10.2013 tarih ve 1291 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren, Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonlarının Yer Seçimi ve İmar Planlarında belirlenmesine ilişkin kriterler kapsamında değerlendirilmelidir. Çünkü, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi imar planı ve kriterler gözetmeksizin onaylanır ise uygulamada kriterler ve imar planlarında herhangi bir sorun çıktığında geri dönülemez hatalara neden olabilir. Bu doğrultuda Öneri Uygulama İmar Planı-İzmir Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt kriterleri ile beraber değerlendirilmeli bu ölçekte bir sorun öngörülüyor ise itiraza konu meclis kararı ile konu plan değişikliği iptal edilmelidir.
     
Komşu parselleri uygulama görerek, yapılaşmalarını tamamlamış, 2658.53 m2 büyüklüğündeki parselde öneri imar planı ile 2008 m2 Akaryakıt İstasyonu önerilmiş olup, mevcut imar planında ki yasal zayiatın altındaki %37.32 değeri daha da düşürülerek %24.47 olarak belirlenmiş ve yaklaşık %12 oranında bir alan kazanımı malik lehine sağlanmıştır. Söz konusu plan değişikliğinin kamu yararı gözetmeden yapıldığı ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesine aykırılık teşkil ettiği açıktır. ”MADDE 26 –(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.”  Belirtildiği üzere Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinde; plan değişikliklerinin “…kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır “ doğrultusunda yapılacağı tariflenmiş ve sosyal ve teknik altyapıları eksilten plan değişiklikleri olmaması gerektiğinden bahsetmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt Kriterlerindeki minimum parsel büyüklüklerini sağlamak amacıyla zorlama ve mevzuata aykırı olarak 2008 m2 belirlenen Akaryakıt İstasyonu imarlı alan zaten mevcutta uygulama görmemiş ve terklerini yapmamış ve kamu zararı oluştururken yapılan itiraza konu plan değişikliği ile de kamuya olan zararı meşrulaşmıştır. Ayrıca planda2 Ada 20 parsel ve çevresinin mevcut imar planı kararları-fiilen kullanım alanları arasındaki uyumsuzluklar bulunmakta ve itiraza konu plan değişikliğinde fiili durumda yaya yolları taşıt yolu olarak kullanılmakta ve hatta parselin doğusunda bulunan, imar planında yaya yolu ve park olarak belirlenen alan 372/12. Sokak numarası ile taşıt yolu olarak kullanılmaktadır. Bilindiği üzere akaryakıt istasyonlarının giriş-çıkış ve trafik güvenlikleri önemli olan plan kararlarıdır. İtiraz konu plan değişikliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın bu konu hakkında herhangi bir görüşü bulunmadığı gibi ilgili birim trafik güvenliğini etkileyen alanlarda ulaşım etütleri hazırlatmakta, ulaşım güvenliğinin nasıl sağlanacağını plan sonucu nasıl bir ulaşım ağı olacağını anlamak adına inceleme yapmakta ve görüş bildirmektedir. Fakat itiraza konu plan değişikliğinde herhangi bir ulaşım etüdüne veya ilgili birim uygun görüşüne rastlanmamıştır. 
 
Mevcut Uygulama İmar Planı’nda 2Ada 20 Parsel ve Kongre Merkezi İlişkisi
Öneri Akaryakıt ve LPG İstasyonu’nun yer aldığı planda, taşınmazın yaklaşık 300 metre güneydoğusunda, Bornova Belediyesi tarafından 1.500 kişilik bir kültür merkezi projesi bulunmaktadır. Kültür Merkezi Projesi hayata geçtiğinde bölgede trafik yükünün artacağı düşünülürken birde bu trafik yükünün üzerine Akaryakıt ve LPG istasyonu kullanımını eklemek ulaşım ağına ve çevre donatıların erişebilirliğine yani kamu yararına ciddi zarar verecektir. 2 Ada 20 Parsel numaralı taşınmazın yakın çevresinde bulunan fonksiyonların hep birlikte değerlendirildiği kapsamlı bir trafik sayımı ile Ulaşım Etüt Raporu ve Analizi yapılması gerekirken askıda bulunan plan değişikliğinde böyle bir rapor  yer almakta olup sadece Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan görüşe yer verilmiştir. Ancak parsel, karayolu cepheli değildir.
İtiraza konu plan değişikliği teknik ve temel planlama anlayışı ile değerlendirirken aynı zamanda mevzuat/yönetmelikler açısından da değerlendirilmeli, mevzuata uygun, planlama ilke ve esaslarına paralel işlemler olması gerekmektedir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölümünde yer alan Mekânsal Planların Yapımına Dair Esaslar açısından plan değerlendirilmelidir.  Madde-8 Araştırma ve Analiz Madde 9 Plan raporu başlıkları altında yer  alan fıkralara göre plan değişikliği hazırlanırken ilgili kurumlardan kurum görüşleri alınmalı ve bu görüşler plana yazılı ve teknik anlamda aktarılmalıdır. Fakat itiraza konu plan değişikliğinde sadece 5 kurumdan görüş alınmış, dilekçede daha öncede belirttiğimiz gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi-Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan herhangi bir görüş alınmamıştır. Aynı yönetmeliğin 9. Maddesinde “(4) Plan değişikliklerinde, değişiklik gerekçesi ve yapılan gereklilik analizlerini ayrıntılı açıklayan plan raporu hazırlanması zorunludur.” denmekte olup plan değişikliğinin gerekçelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. İtiraza konu plan değişikliğinin GEREKÇELERİNE ise plan açıklama raporunda rastlanmamış olup mevzuat açısından konuyu tartışmaya açık hale getirmiştir.
 
Yine plan değişikliği dosyası Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde yapılması gereken, analiz-sentez ve raporlama açısından incelendiğinde 20.02.2020 tarihinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen 8.madde gereğince eksik bilgi ve belgeler içermektedir. Ek 8. Kanun maddesinde “Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur.” denmekte olup kamuoyuna paylaşılan ve askıda olan plan değişikliği dosya eklerinde herhangi bir Sosyal ve Teknik Altyapı Etki Değerlendirme Raporu’na rastlanılmamıştır.  
Dosya içeriğinde 3194 Sayılı İmar kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre yapılması gereken, planının onanması ve yürütebilmesi için gerekli olan iş ve işlemlerde eksikler bulunmakta olup itiraza konu plan değişikliğinin kamusal faydasının sorgulanmasına neden olmakta ve kamuoyuna tam ve eksiksiz bilgi belgeler ile plan gerekçeleri oluşturulmayan plan değişikliği önerisi kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Bu nedenle de kamu yararı içermediği açıkça ortada olan plan değişikliği; şehircilik ilke ve esasları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre aykırı olduğu yönünde değerlendirme ile iptal edilerek yapılan hatadan geri dönülmesi gerekmektedir. 
AKARYAKIT, LPG VE SERVİS İSTASYONLARININ YER SEÇİMİ VE İMAR PLANLARINDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KRİTERLER
 
İtiraza konu taşınmazlar hakkında Akaryakıt İstasyonu amaçlı plan değişikliği hazırlandığından konunun planlama mevzuat/kanunlar ile değerlendirildiği gibi bu kriterlere göre de planın bu aşamasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Tabi ki Akaryakıt İstasyonunu kriterleri üzerinden değerlendirmeden önce bu kriterlerin “Planlama İlkeleri ve Şehircilik Esasları ile Kamu Yararına Aykırı olmayan durumlarda” geçerli olduğu unutulmamalı, yazı içeriğinde de olduğu gibi öncelikle bu kavramlar üzerinden değerlendirilmelidir. İtiraza konu plan değişikliği dosyası “Planlama İlkeleri ve Şehircilik Esasları ile Kamu Yararına Aykırı” olsa da konunun  bu kriterleri ile birebir ilgilendirmesinden dolayı ve onayı halinde bu kriterlerin uygunluğunun aranacağı için itiraz yazısında yer verilmiştir.  
 
Söz konusu parselin mevcut yüz ölçümü toplamı 2638.53 m2 , öneri imar planı değişikliği ile oluşan imar adası 2008 m2 ve oluşan imar adasının yola cephesi  50.33 m. olduğundan ; İlgili kriterlerin 2. Maddesinde belirlenen en az 40 metre cephe şartı ve 2.000 m2 parsel büyüklüğü şartlarına göre akaryakıt istasyonu yapılmasına engel teşkil etmemektedir.  Fakat yazının başında da belirtildiği gibi 2008 m2 imarlı alan oluşması için %24.47 oranında zayiat verilmesi gerekmekte olup parselin Akarkayıt-Lpg İstasyonu için belirlenen 2008 m2’lik minimum parsel büyüklüğü sağlanması amacıyla plan değişikliğinde mevzuat dışı bir uygulamaya gidilmiştir. Çünkü, uygulama imar planının zayiat oranıyla veya komşu parsellerin uygulama gördüğü zayiat oranı ile bir uygulama imar planı önerisi oluşturulsa kriterlerin 2. Maddesindeki minimum 2000 m2 parsel şartı sağlanamayacaktır. Bu konu ne kadar imar planı konusu olsa da parsel büyüklüğü üzerinden hesap yapıldığından bir sonraki kademede ne olacağı aşikârdır.
 
Kriterlerin 13. Maddesinde de uygulamalardan bahsedilmiş “İmar Planlarında 18. Maddeye Tabi Alanlarda İmar Uygulaması tamamlanmadan talepler değerlendirilemez” hükmü kapsamında parsellerin uygulama görmüş parseller olması gerektiği belirtilmiş, kadastral parseller üzerinde Akaryakıt-LPG İstasyonu yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir.
 
 
Kriterlerin 5. Maddesinde “Kavşak halihazırda var, imar planında yok ise talep plan uygulanıncaya kadar uygun görülemez.” Hükmü kapsamında halihazırda gözüken bir kavşak alanı bulunmakta olup, mevcut imar planına yansıtıldığından bu plan uygulanıncaya kadar akaryakıt  istasyonu yapılmasına engel teşkil etmektedir.
 
Kriterlerin 3.maddesinde “Kavşaktan istasyon girişine uzaklık 40 metre istasyon girişinden sonra parsel cephesi 40 metre olacaktır” hükmü kapsamında  yeni oluşan imar parselinin cephesi 50.33 metre halihazırda gözüken kavşağın orta noktasının parselin batı  cephesine uzaklığı 10 metre olduğundan  bu kritere göre “istasyon girişinden sonra parsel cephesi 40 metre olacaktır” 
 
 
Kriterlerin 10.maddesinde yer alan “tesis talep edilen parselin can güvenliği trafik akışı ve şehir estetiği açısından sakıncalı yerler ile toplu insan sirkülasyonunu olduğu sağlık eğitim dini tesis kullanış kararı bulunan alanlara en az 50 metre mesafesi bulunacaktır.” Hükmü kapsamında, parselin kuzeyindeki toplu insan sirkülasyonu oluşturan Ege Üniversitesi  Kampüs Alanının yer aldığı parsele uzaklığı 19.7 metre olduğundan  bu durum akaryakıt  istasyonu yapılmasına engel teşkil etmektedir. 
 
NOT:16 adet kriterden Akaryakıt ve LPG İstasyonu kullanım kararına aykırı olanlar hakkında itiraz yazısında yer verilmiştir.
 
Yine belirtmek gerekir ki, parselin batısında ve doğusunda fiili olarak taşıt yolu kullanımları bulunmakta ve bu alanlardan parselin kuzeyden cephe aldığı yola giriş çıkışlar yapılmaktadır. Bu konu hakkında hem plan değişikliği açısından hem de Akaryakıt-LPG İstasyonunun ulaşım güvenliğine ve çevreye olacak etkisi hakkında kesinlikle İzmir Büyükşehir Belediyesi-Ulaşım Daire Başkanlığı’nın görüşü alınması gerekmekte olup bu konu itiraza konu taşınmazın iptal edilmesi gerekliliğini hem planlama hem de Akaryakıt kriterleri açısından ortaya koymaktadır.
 
2 Ada 20 Parselin çevresinde mevcut fiili ulaşım bağlantılarına bakıldığında, refüj alanı bulunmayan 372 sokak üzerinden karşılıklı sokaklara girişler bulunmakta, Ege Üniversitesi Kampüs Alanı içerisinde bulunan alışveriş merkezine girişler yapılmakta, parselin etrafında bulunan konut alanı ve donatılara bu taşıt yolları üzerinden ulaşımlar sağlanmaktadır. Konunun bir plan değişikliği sorunu olduğu gibi aslında bir ulaşım sorunu yaratacağı, halihazırda kadastral sorunları olan parselin bu plan değişikliği ile kamuya, ulaşım ve kullanım kararı olarak zarar vereceği itiraza konu gerekçeler-görseller ve sayısal veriler ile dilekçe içeriğinde belirtilmeye çalışılmıştır. Çevresinde yoğun konut yapısı ve konuta hizmet eden donatı alanları bulunan alışveriş merkezinin karşısında ve önemli bir taşıt yolu 372 sokak üzerinde bulunan parsel üzerinde onaylanan plan değişikliğinin bölgedeki kentsel kullanımlarla uyumsuz olacağı ve kentsel alt ve üst yapılara zarar vereceği öngörülmektedir.
 
Plan Değişikliği ile Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 2 Ada,20 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG İstasyonu Yer Alabilir) olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin  bir zorunluluktan kaynaklanmadığı gibi kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına açıkça aykırı olduğu açıktır.Nazım İmar Plan Değişikliğine konu parselin bir km çevresinde 3 adet akaryakıt istasyonu, on  km çevresinde ise 58 adet akaryakıt istasyonu bulunmaktadır. Zorunluluk bir yana akaryakıt istasyonu ihtiyacının dahi bulunmadığı sabittir. Toplu insan sirkülasyonunun, trafiğin yoğun olduğu, eğitim ve  konut alanları ile ticaret kompleksinin çevresinde yer alan taşınmaza konut işleviyle tampon bölge oluşturulmadan  ada bazında öngörülen fonksiyonu ile örtüşmeyecek şekilde ayrıcalıklı bir konumda Akaryakıt ve LPG İstasyonu kullanımı sağlanması sözkonusudur.Getirilmek istenen İmar Plan  Değişikliği ile  ikinci sınıf gayrı sıhhi müessese niteliğindeki yapıya komşu olan konutlarda yaşayan müvekkillerin ve çevre sakinlerinin  sağlıklı ve dengeli bir çevrede esenlik içinde yaşama hakkını ihlal edici sonuçlar ortaya çıkacağı net bir şekilde görülmektedir.
Emsal Danıştay Kararları da itiraza konu İmar Plan Değişikliğinin, yukarıda açıklanan ilke ve esaslar ile hukuka açıkça aykırı olduğunu ortaya koymaktadır.
 
“İmar planları bölgenin planlı gelişiminin sağlanması için çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla hazırlandığından, yalnızca taşınmazın mevzuatta belirtilen tüm teknik koşulları sağlaması nedeniyle belirli bir işleve ayrılması mümkün olmayıp, o kullanıma yönelik olarak bölgenin ihtiyacı, şehircilik ve planlama ilkeleri ve taşınmaz ile çevresinin durumu plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek taşınmazın plandaki fonksiyonuna karar verilmelidir. Aksi bir düşünce mevzuattaki koşulları sağlayan tüm parsellerin şehircilik ve planlama ilkeleri açısından uygun olan değil istenilen fonksiyona dönüştürülmesi anlamına gelir. Oysa planda akaryakıt istasyonu kullanımının plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.Belirtilen hususlar doğrultusunda, şehircilik ve planlama ilkeleri gözetilmeden ve konut adası içinde konut işleviyle tampon bölge oluşturulmadan uyuşmazlığa konu taşınmaza mevcut imar planında konut parselleri arasında plan bütünlüğü gözönüne alındığında ada bazında öngörülen fonksiyonlarla örtüşmeyecek şekilde ayrıcalıklı bir konumda akaryakıt ve LPG istasyonu kullanımı getirilmesinde şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır.”(Danıştay 6.Daire 2013/5536E. 2104/2440K. 28.03.2014) 
 
İmar planı değişikliklerinin bireysel çıkarları koruyucu, artırıcı nitelikte değil, kentin güzelleştirilmesi, işlevlerini görmesini kolaylaştırıcı, halkın esenlik, güvenlik ve rahatını artırıcı, yeşil alanlarını çoğaltan, trafik güvenliğini sağlayan, bu amaçlarla yollarını düzenleyen, genişleten ve plan bütünlüğünü koruyan  nitelikleri içermesi gerekecektir. Şehirlerimizin yaşanabilir bir mekânsal dokuya sahip olması hali o  kentte yaşayanları mutlu kılacağı unutulmamalıdır.
 
 
İtiraza konu Nazım İmar Plan Değişikliğine konu parsel ile   komşu ve semt sakini ve taşınmaz maliki olmamız dolayısıyla   söz konusu plan değişikliği ile oluşturulmak istenen ikinci sınıf gayrı sıhhi müessese niteliğindeki yapıdan zarara göreceğimiz ve  menfaatlerimizin  etkileneceği açıktır. 
 
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan gerekçeler, görseller, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile 25.10.2013 tarih ve 1291 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren, Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonlarının Yer Seçimi ve İmar Planlarında belirlenmesine ilişkin kriterlere aykırılık teşkil ettiği, kamu yararı içermediği açıkça ortada olan plan da parsel maliki lehine ancak kamunun aleyhine olan yaklaşık 400 m2’lik alanın kamusal kullanımdan çıkartılarak parsel malikinin alacağı imar parselini büyüterek kamu zararı oluşturan ve yaşayan halkın taşıt-yaya ulaşımını imkansız hale getirecek olan İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi 2 Ada 20 Parsele İlişkin Hazırlanan 13.12.2021 Tarih 15.1406 Sayılı Meclis Kararı İle Onaylanan  ve 28.01.2022-28.02.2022 tarihleri arasında askıya çıkan 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine İtiraz eder, gereğinin yapılmasını arz  ve talep ederiz.24.02.2022
 
İtiraz Eden
 
 
 
 
 
 
EKLER:
Mevcut İmar Planı-Cephe Uzunluk  ve Alan Analizi
Mevcut İmar Planı-Fiili Durum İlişki Analizi
Mevcut İmar Planı-Öneri İmar Planı
Öneri İmar Planı-Uydu-Uzunluk İlişki Analizi
2 Ada 20 Parsel Çevresi Fiili Ulaşım Durumu
Akaryakıt-LPG-Servis İstasyonlarının Yer Seçimi ve İmar Planlarında Belirlenmesine İlişkin Uyulacak İlke ve Esaslar
Tapu Senedi 
Kimlik Fotokopisi
 
 


Kaynak: