x
     

Sayın Başkan REKABET KOŞULLARINDAN.,

2 Ekim 2022 Pazar , 20:46
Okunma: 1168
0 Yorum

Bihaber misiniz?

 

Çiğli Belediyesinin,
 
Denetim Raporunu yazacağımızı,
 
Yazımızda belirtmiştik,
 
Gündem yoğunluğundan,
 
Bu güne kısmet oldu,
 
Çiğli Belediyesi 3 Ocak tarihinde,
 
Bir komisyon oluşturulmuş,
 
O komisyon üyelerine ulaşmaya çalıştıysak da,
 
Çabalarımız sonuçsuz kaldı,
 
Kimse konuşmaya yanaşmadı,
 
Lakin biz bu denetim raporuna bir şekilde ulaştık,
 
Bu denetim raporunun ilk iki maddesiyle başlayalım,
 
Diğer maddeleri hafta içi yayınlamaya devam edeceğiz,
 
İki maddeyi ele alalım;

1.  2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen MAL ALIM ihalelerinde büyük bir oranda istisnai bir yöntem olan DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ kullanılmıştır. 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesinde doğrudan temin usulü ve bu usule göre yapılan alımlarda riayet edilmesi gereken hususlar açıkça belirtilmiştir. Doğrudan temin süreci bir ihale usulü olmayıp idareler tarafından gerçekleştirilen bir alım sürecidir. 4734 sayılı kanunun 22. maddesinde belirtilen durumlar için gerçekleştirilecek olan doğrudan teminler, ihtiyaçların kanunun 18. maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın, ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan kanunun 10. maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak, temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durum suiistimallere açık bir durum olduğundan bu usule göre yapılan alımlarda azami dikkat ve piyasa araştırması kuralına uygun hareket edilmesi, belediyenin zarara uğratılmaması için ilgililerce gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir. 
 
4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU 'nun 5. maddesinin 4. paragrafının ilk cümlesinde “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.
 
Bilindiği üzere Doğrudan temin yöntemi istisnai bir yöntem olup bedeli düşük olmasına rağmen acil bir ihtiyacının kısa sürede temini amacıyla kullanılan bir araçtır. Bu yöntemin uygulanmasında diğer usullere göre kanunda pek çok kolaylık sağlanmıştır. Piyasa araştırması, tekliflerin toplanması, değerlendirilmesi gibi aşamalar bu yasal düzenlemeler sayesinde kolay ve seri bir şekilde geçilebilmektedir. 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerini düzenleyen 5.maddesi “İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 
 
Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.” hükmü, amaç olduğundan, madde hükmüne uyulma ve daha titiz mal ve hizmet alımlarının yapılması, aksi durumların hukuki sorumluluk doğuracağı unutulmamalıdır. 
  
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi doğrultusunda yapılan alımlarda sektör bazında sürekli aynı firmalardan teklif alındığı gözlenmiştir. Bu tür alımlar belirlenerek açık ihale usulü ile satın alınması veya hizmetin yaptırılması sağlanmalıdır. 
 
İstisnai bir yöntem olan Doğrudan Temin yönteminin büyük bir oranda kullanılmış olmasının USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞU KANAATİNDEYİM.
 
Sayın Utku başkan  denetim raporuna yansıyan aynı firmalar kimdir?
 
Neden sürekli Doğrudan Temin sistemini kullanıyorsunuz?

2. Doğrudan Temin yöntemiyle MAL ve HİZMET ALIMLARINDA ŞEFFAFLIK VE REKABET ORTAMI ZEDELENMİŞTİR.
   
4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU 'nun 5. maddesinin 1. paragrafının ilk cümlesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır. Rekabetin daha iyi sağlanması için piyasa araştırmasının daha kapsamlı ve varsa aynı iş kolunda alternatif başka firmaların da tespit edilerek yapılması gerektiği gibi, teklif alınan ve davet edilen firmalar bakımından da bu ilkeye uyulması gerektiği ve ortaklık yapılarının dikkate alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  Doğrudan temin yöntemiyle Mal ve Hizmet Alımına ilişkin yevmiye fişleri ve ekleri incelendiğinde; 
 
2.1. İlgili komisyon üyelerinin ihtiyaç duyulan mal ve hizmet konusunda uzman devlet memurlarından oluşturulmadığı, 
 
2.2. İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin piyasa rayiç ve emsal fiyatlarının yeterli, saydam ve denetime elverişli bir şekilde ön araştırmasının yapılmadığı, yevmiye fişi ve eklerinde fiyat araştırmasının nasıl, hangi yöntemlerle hangi şartlar dâhilinde yapıldığını gösterir denetime elverişli Fiyat Araştırma Tutanağı tanzim edilmediği,
   
2.3. Firma tekliflerinin genel itibariyle el yazısıyla, resmi usul ve yazışma usullerinden uzak bir halde kabul edildiği, bazı tekliflerdeki yazıların çıplak gözle bakıldığında yazım şekli itibariyle benzerlikler içerdiği, 
 
2.4. Mal ve Hizmet Alımı dosyalarının pek çoğunda AYNI FİRMALARDAN TEKLİF ALINDIĞI, bazı ürünlerin ise yıl boyunca sürekli aynı firmadan alındığı, ayrıntılı olarak incelendiğinde BAZI FİRMALARIN SAHİPLERİNİN AYNI KİŞİLER OLDUĞU, FARKLI FİRMA İSİMLERİYLE AYNI KİŞİLERLE iş yapıldığı,
  
2.5. Bu firmaların dikkat çekecek derecede birçoğunun “ORGANİZASYON“ unvanlı olduğu, unvanlarındaki faaliyet konularının birbirlerinden çok farklılık arz ettiği, şirket merkezlerinin ticari alanlardan uzak apartman daireleri olduğu, 
 
2.6. Kurumun ihtiyaçlarının temini için gerekli malların teknik detaylarının YA ÇOK AYRINTILI YA DA teknik detaylara hiç yer verilmeyen teklifler alındığı, kabul edildiği, bu şekilde malın teknik detayları ve ya fiyat rekabeti olumsuz etkilenerek halk arasındaki tabirle ADRESE TESLİM şüphesini yaratacak alımlar gerçekleştirildiği, gözlemlenmiştir. 
 
Bu haliyle Kanuni düzenleme ile belirlenen saydamlık, sağlıklı bir rekabet ortamı sağlama, eşit muamele etme, güvenirlik,  kamuoyu denetimine elverişli işlem yapma, ihtiyaçların uygun şartlarda giderilmesi ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlama ilke ve esaslarına AYKIRI TUTUM VE DAVRANIŞLARDA bulunulduğu yevmiye fiş ve dayanağı belgelerde görülmüştür.
  
Sayın Utku Başkan neden Fiyat Araştırması yapmadınız?
 
"Firma tekliflerinin genel itibariyle el yazısıyla, resmi usul ve yazışma usullerinden uzak bir halde kabul edildiği, bazı tekliflerdeki yazıların çıplak gözle bakıldığında yazım şekli itibariyle benzerlikler içerdiği," Bunun adı aynı kişilerce yazılan teklifler alındığı,
 
BAZI FİRMALARIN SAHİPLERİNİN AYNI KİŞİLER OLDUĞU, FARKLI FİRMA İSİMLERİYLE AYNI KİŞİLERLE iş yapıldığı," Bunlar gerçekten ciddi ithamlardır,
 
".,halk arasındaki tabirle ADRESE TESLİM şüphesini yaratacak alımlar gerçekleştirildiği, gözlemlenmiştir."
 
Çok vahim durum!
 
"Bu haliyle Kanuni düzenleme ile belirlenen saydamlık, sağlıklı bir rekabet ortamı sağlama, eşit muamele etme, güvenirlik,  kamuoyu denetimine elverişli işlem yapma,"
 
161 adet belediye taşınmazında da rekabet koşulları oluşmadı,
 
Siz REKABET KOŞULARINDAN bihaber misiniz?
 
Devam edeceğiz.


Kaynak: