x
     

Sayın Başkan Vekili BİEN OTEL.,

20 Ağustos 2023 Pazar , 22:53
Okunma: 1425
0 Yorum

İçin mevzuatta geçenlerin hepsini yaptınız mı?

 

BİEN OTEL BİLMECESİ.,
 
HALEN DEVAM EDİYOR!
 
Menderes belediye başkanı,
 
Mustafa kayaları koltuğundan eden,
 
BİEN OTEL halen yıkılmadı!
 
Mahkemeden alınan YD Kararı ile yıkım durdu!
 
Menderes belediyesi hukuk servisi mahkemeye ruhsata bağlanması mümkün değil diye yazı vermediği sürece daha çok YD Kararları alınır,
 
Ayrıca hala neden RUHSAT İPTALİ YOK?
 
RUHSAT İPTAL OLSAYDI YD KARARI ALINAMAZDI!
 
BİLİNÇLİ OLARAK MI RUHSAT İPTALİ OLMUYOR?
 
Bien Otel yiçin Turizm Bakanlığı bir plan yaptı,
 
Hemen yanındaki parsellere ilişkin,
 
Aslına bakarsanız Kaçak bir oteli YASAL HALE Getirmek,
 
Planlama esaslarına AYKIRIDIR!,
 
Diyelim güç bazen yasaları da delebilir!
 
Ancak ortada KAPI GİBİ İMAR KANUNU VAR!
 
Yan parselleri aldın YOĞUNLUĞU HALLETTİN,
 
YA YÜKSEKLİĞİ NASI HALLEDECEKSİNİZ?
 
ÖZDERE SAHİL BOYUNU DA ALSALAR OLMAZ!!
 
Sizlerle İmar kanunun 32. Maddesini paylaşmadan önce önemli kısımlarından bahsedeceğim,
 
İmar Kanunun 32. Maddesinin son fıkrası gereği,
 
YAPI RUHSATININ ŞİMDİYE KADAR ÇOKTAN İPTAL EDİLMESİ GEREKİRDİ!
 
RUHSATI İPTAL ETMEYEN BELEDİYE GÖREVLİLERİ GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KUlLANMIŞ OLURLAR!
 
Sayın başkan vekili (emanetçi başkan) BİEN OTELİN RUHSATINI İPTAL ETTİNİZ Mİ?
 
ETMEDİYSENİZ GÖREVİ KÖTÜYE KULANMA SUÇU İŞLEMİŞ OLURSUNUZ!
 
KANUN DİYOR Kİ;
 
"Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz. "
 
Tapuya bildirim yaptınız mı Sayın Başkan vekili?
 
Üzülerek hakkınızda suç duyurusu yapacağım,
 
Yarın Özdere' 269 Ada 3 parsel ile ilgili gelen iddiaları kaleme alacağım,
 
Kaleme almadan önce ilgili yerlere sorularımı soracağım. Sorduğum soruları da sizlerle paylaşacağım.
 
İmar Kanunun 32. Maddesi
 
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar:
 
Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat
ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) (3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. (Ek cümleler:14/2/2020-7221/10 md.) Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz. (4)
 
Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır.
(Değişik cümle:14/2/2020-7221/10 md.) Bu tebligatın bir nüshası muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.
 
Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek
veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.
 
Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.
 
Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye
encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. (Ek cümleler:14/2/2020-7221/10 md.) Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım maliyetleri %100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 5779 sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

(Ek fıkra:29/11/2018-7153/15 md.) İdare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı üçüncü fıkrada düzenlenen bir aylık süre eklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır 


Kaynak: