x
     

Sayın Kayalar Gelen Cevap..,

25 Nisan 2021 Pazar , 21:33
Okunma: 1811
0 Yorum

Sizce uygun mu?

 

Geçtiğimiz ay,

Sayın başkan sizin haberiniz var mı?
 
Başlığı altında bir haber yaptık,
 
 
Sonrasında bir haber daha yaptık,
 
Menderes Belediyesi, Çevre ve Şehircilik, İzmir büyükşehir belediyesine Cimer üzerinden sorduk!!!
 
 
Haberimizden sonra Cimer üzerinden sorularımızı sorduk,
 
Haberimizin içeriğinde sorularımız da paylaştık,
 
Sorularımıza geçmeden önce,
 
Bütün ülkede ve Izmir'in bütün ilcelerinde Cevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından cikarilan Otopark Yönetmeliği uygulanmaktayken bir tek Menderes Belediyesinde mi baska bir  otopark yönetmeligi uyguluyor?
 
Kaldi ki, hic bir otopark yönetmeliğinde 9m nin altında otopark yapılmaz diye bir hukum yoktur.
Bu ve benzeri diğer itirazlarımızı  yaptık,
 
Şimdi verilen cevaba bir bakalım,
 
Cevap: MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (21.04.2021 14:44)
 
İlgi CİMER başvurusunda belirtilen İzmir İli, Menderes İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2086 ada, 25 parselde bulunan inşaatla ilgili;
 
6 m. den fazla cephesi olan ve 06.01.2021 tarihli ruhsatı bulunan parselin, imar durumu yoldan çekme mesafesi  , emsali,   bahçe   mesafesi, 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 2.    Maddesinde      belirlenen “    bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre ve mevzuata uygun  olarak    kısmen    veya tamamen yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında, imar planında aksine     bir     hüküm     bulunmamak kaydıyla yapı yaklaşma mesafeleri, kotlandırma,, arka bahçelerin   tesviyesi ile    parsel   dışına     taşmamak kaydıyla açık ve kapalı çıkmaları mevcut teşekküle göre belirlemeye idaresi yetkilidir.
 
Bu durumda yan bahçe mesafeleri ve açık ve kapalı çıkma ölçüleri parselin sağında ve solunda bulunan mevzuatına uygun mevcut binaların yan bahçe mesafesine ve bu mesafe içinde yapılan  açık   ve    kapalı    çıkmalara    uygun    olarak verilir.
 
Arka bahçe mesafeleri ve bu mesafe içinde yapılacak açık   ve   kapalı çıkmalar;   bitişik    nizam  yapı adalarında mevcut teşekküle ayrık nizam yapı adalarında ise bitişiğindeki komşu parsellerin yapılaşmasına uygun olarak belirlenir. “ hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının 3. Maddesinin e bendine göre ;  ( Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.04.13 gün ve 05/570 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiştir.) Bitişik ve ön bahçesiz nizamda parsel ve/veya bina cephesi 9,00 m ve daha küçük olan  parsellerin   otopark    ihtiyacının parseli bünyesinde ayırma zorunluluğu yoktur.Bu maddeye istinaden bina cephesi 9,00 m den küçük olduğu için otopark bedeli ödenmiştir.
 
Planlı Alanlar İmar yönetmeliğinin 4. Maddesinin r bendinde çatı piyesi “ çatı eğimi içinde kalmak şartıyla, altındaki bağımsız bölüme ait, bu bölümle içeriden irtibatlı yapılan, terasların da dahil olabildiği mekanları” olarak ifade edilmiştir. Çatı arasında yönetmeliğe   uygun   olarak   5.    Kattaki   bağımsızla   irtibatlı   piyes çözülmüştür.
 
Belediyemiz tarafından ruhsat eki   projelerine   uygun   olan    binalara   yapı    kullanma    izin    belgesi verilmektedir. Bilgilerinize sunulur.
 
Şimdide sorduğumuz soruya bakalım;

Sayın Yetkili

İzmir ili Menderes Merkezinde 2086 ada 25 parsel de bulunan taşınmazla ilgili aşağıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını istiyorum.

1- İnşaat Ruhsatı hangi tarihte alındı?
2-Ruhsata uygun mu inşaat devam etmekte?
3-Emsal belirtilmemiş parsellerde zemindeki inşaat alanı %40'ı geçemez hükmü uygulanmış mı?
4-Yoldan çekme mesafesi yönetmeliğe uygun mu?
5-Bahçe mesafesi yönetmeliğe uygun mu?
6-Parsel cephesi imara uygun mu?
7-Otopark yönetmeliğine uygun mu?
8-Çatı imar yönetmeliğine uygun mu?
9-İnşaat onaylı projesine uygun mu?
Yukarıdaki sorularımın yerinde incelenmesini ve süresinde cevaplanmasını talep etmekteyim.


Kaynak: