x
     

Sayın Kaymakam Neden Bu kadar.,

11 Ağustos 2023 Cuma , 10:50
Okunma: 1269
0 Yorum

Israr Ettiniz Bu Plan İçin

 

Dün akşam kaleme aldığım,
 
Yine İmzasız Cevap.,
 
Bu plan daha çok yazılır!
 
 
Yazımı sonlandırırken,
 
Yarın alınan meclis kararlarını yayınlayacağım,
 
Neden oybirliği ile planın geçmediğine değineceğim,
 
Ayrıca bu planın hangi gerekçelerle yapıldığını açıklayacağım. 
 
Evet söz verdiğim gibi devam ediyorum,
 
318 ada 1 parselin batısında bulunan ve yürürlükteki Uygulama İmar Planı'nda kamuya terkli "Park ve Yeşil Alanlar" içerisinde Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.09.2022 tarih ve 05.1136 sayılı Kararı ile uygun bulunmamıştır.
 
16.09.2022 tarihli meclis kararında kabul görmeyen plan için meclis tutanaklarına nasıl geçmiş bir ona bakalım;
 
".., İmar Planı Değişiklik önerisi, azaltılan yeşil alan için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine göre eş değer yer ayrılmadığı, söz konusu tesisin kamuya terkli alan yerine ve bölgedeki konut yapıları özelinde kullanılacağı da göz önüne alındığında, özel kullanıma yönelik altyapı tesislerinin ruhsat, kontrol, denetim ve bakım konuları açısından hizmet vereceği mülkiyet içinde çözümlenmesinin daha uygun olacağı gerekçeleriyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmamıştır. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir."
 
Uygun bulunmayan plan bir ay sonra Urla belediyesi tekrar teklifte bulunmuş,
 
"..,“Park Alanı” iken “Atık Su Tesisleri Alanı (Arıtma)” olarak plan değişikliği yapılmasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olduğu ve kamuya terk edilmiş alan olması sebebiyle Kuruma herhangi bir kamulaştırma maliyeti yüklemeyeceği, plan değişikliği öncesi meri planda “Teknik Altyapı Alanı” kullanım kararı olan 263 ada, 29 parselin “Park Alanı” olarak değiştirilmesi ile plan değişikliği sınırı içerisinde yeşil alanda herhangi bir eksilme olmadığı bu nedenle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olduğu, 263 ada, 29 parselin özel mülkiyet olmasına karşın bulunduğu alanda henüz imar uygulaması yapılmadığı, yapılacak imar uygulaması sonrası DOP kesintisi yapılarak mülkiyet hakkının korunacağı, imar uygulaması yapılacak alanda olması sebebiyle kamulaştırma maliyeti oluşturmayacağı, plan değişikliğinin alanda ihtiyaç duyulan teknik altyapı tesisi ihtiyacını karşılaması sebebiyle kamu yararına olduğundan oyçokluğu ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir."
 
Ne olmuş derseniz karşı oylarla OYÇOKLUĞU ile geçmiş,
 
"Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Bağımsız Meclis Üyeleri Alpaslan KOPARAL ile Hasan ÜNAL’ın karşı yöndeki oylarına istinaden, söz konusu raporun İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereği, Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi."
 
Yine meclis karar tutanaklarına geçen ifade de yer alan;
 
  “Park ve Yeşil Alanlar” içerisinde “Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma)” olarak belirlenmesine ilişkin, UİP-35237379 işlem numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi, azaltılan yeşil alan için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine göre eş değer yer ayrılmadığı, söz konusu tesisin kamuya terkli alan yerine ve bölgedeki konut yapıları özelinde kullanılacağı da göz önüne alındığında, özel kullanıma yönelik altyapı tesislerinin ruhsat, kontrol, denetim ve bakım konuları açısından hizmet vereceği mülkiyet içinde çözümlenmesinin daha uygun olacağı gerekçeleriyle Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmamıştır. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur." 
 
EŞDEĞER YER AYRILMAYAN bir yerde niye bu ısrar?
 
Park yapılan alan Özel Mülkiyet olması nedeniyle mülkiyete sahibinin yasal izni yasal olarak alınmak zorunludur kişinin izni alınmadan plan değişikliği  ile plan kararı değiştirilmez, ayrıca buranın DOP ileride konu olucağı  belirtilmiş meclis kararında,
 
İnşaat yapılacak alan ruhsata tâbidir, ada, parsel no alması zorunludur,
 
Mal sahibinin izni olduğunu zannetmiyorum, bu konuyuda soracağım meclis kararı tarihinde mal sahibinin izni var ise yinede olmaz ama oldu diyelim,
 
Ya mal sahibinin izni yok ise, o zaman bence görevi kötüye kullanma, suç duyurusu yapılabilir diye düşünmekteyim,
 
Devam ediyorum;
 
Aynı bölgede bir eşdeğer alan park olarak ayrılması gerekir, park olarak ayrılan bölge ayrı bir uygulama sahası içinde, parselasyon yapılmayan ayrı bir 18.madde uygulama sahası icindedir
Urla Belediyenin ilk teklifi16.09.2022 tarih ve 05.1136 sayılı Kararı ile uygun bulunmamıştır, 
Karar reddelince,Urla belediyesi06.0.202022tarih ve296sayili meclis kararı ile onanan yeni atıksu , İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.11.2022 tarih ve 05.1429 sayılı kararı ile onanmistir,
 
Aslında öneriler, plan değişikliği aynı yanlız  meri plandaki teknik ve sosyal yapı alanının bir kısmı yeşil alan yapılarak, şekil olarak yasaya uydurulmaya çalışılmıştır,
 
Nereden bakarsanız bakın bu plan SAKAT KARARDIR! Burada birilerine çıkar sağlanmakta mıdır?
 
Zaten meclise gelen maddeyi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Bağımsız Meclis Üyeleri Alpaslan KOPARAL ile Hasan ÜNAL’ın karşı yöndeki oylarına KARŞIN ONANMIŞ!
 
Burada ki ısrar niye?
 
Orada bulunan özel konut sitesi için yapıldığını karşı oy veren meclis üyeleride belirtmişken neden önce kabul görmeyen bir planı tekrar ısrarla gündeme taşımak!
 
Bu konuya ilişkin Mülkiye Başmüfettişleri tarafından inceleme isteyeceğim,
 
Akşama Urla ilçesinde YAPI TATİL TUTANAĞI yapılan bir inşaatı kaleme alacağım.


Kaynak: