x
     

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEYEN

22 Şubat 2023 Çarşamba , 19:37
Okunma: 1619
0 Yorum

YER İLE İLGİLİ İTİRAZIMIZI SÜRESİNDE YAPTIK!


T.C
KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE

İzmir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü Karar No;5 Karar Tarihi 09.01.2023 tarihli KARARA İTİRAZIMDIR.

AÇIKLAMALARIM;

Büyükşehir belediyesi Bilgi Edinme Birimine sorduğum sorulara "özel hayatın gizliliği" olarak nitelendirip cevaplanmaması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur suçlarına yaptığım şikayet sonrası inceleme başlatılmıştır.
 
İnceleme eksik yapılmıştır. İncelemede büyükşehir belediye başkanlığı Kiralama Takip Şube Müdürü İSMAİL SEDAT ARIK ile Emlak Yönetimi Daire Başkanı HALUK KARABULUT hakkında soruşturma yapılmıştır.
 
Oysaki 5393 sayılı Belediye Kanunun;
 
37. Maddesi;Belediye başkanı
 
Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
 
Belediye başkanının görev ve yetkileri
 
Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
 
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
 
Yukarıda yer alan 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan maddelere göre belediye başkanının sorumluluğu olduğundan incelemenin İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ Tarafından inceleme yapılması gerekmekteyken inceleme MEB Müfettişi tarafından yapılması YASALARA AYKIRIDIR.
 
Ayrıca "Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. "hükmünden yola çıkarak belediyeye ait taşınmazların korunması belediye başkanını ve bürokratlarını sorumluluğundadır.

 Yine soruşturma tutanaklarında yer alan;

İnceleme raporunda; "Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Türkiye Otomobil Federasyonlarının belediyemize yaptığı başvurular ile ülkemizde başka hiçbir kente yarışıla bilinir bir yarış pisti olmaması,"  
 
Ülkemizde yarışa bilinir başka pistler mevcuttur federasyonların yarış takvimine bakıldığında görülecektir (Körfez pisti ve İstanbul Park) Bu açıklama bile soruşturma İzni Verilmemesi kararının kaldırılması sebebidir.
 
"..,COVID-19 salgını nedeni ile ekonomik koşullar ile ticari faaliyet yapılamaz hale geldiğinden, tüm resmi kurumların salgın nedeniyle tam zamanlı çalışamaması nedeniyle 2020 yılının sonu ile 2021 yılının tamamında bu tahliye işleminin sağlanamadığını, 2020 yılı ile 2021 yılının bir kısmında yarış organizasyonu gerçekleştirilememesi nedeniyle kiralama ihalesi yapılamadığını, söz konusu alan için fuzuli sağıl işletmeye, piyasa koşullarında kira bedeli karşılığı ecrimisil uygulaması gerçekleştirildiğini.,"
 
COVİD 19 salgını da büyükşehir belediyesince yüzlerce ihale yapıldığı ortada iken yapılan incelemenin yetersiz olduğu da ortaya çıkmaktadır.
 
İşletmenin yapması gerekli tadilatları belediye tarafından yapıldığı konusu Sayıştay Denetimde rapor olarak sunulmuştur.
 
Belediye tarafından yapılmaması gereken   tadilat bittikten sonra da tekrar Ülkü Çeyize işletme tekrar teslim edilmiştir. İHALE OLMADAN KİRA KONTRATI OLMADAN YASALARA AYKIRI OLARAK!
 
İnceleme raporunda geçen “Aralık 2016 tarihinde kira sözleşmesi süresi sona eren söz konusu yarış pistinin 2020 yılı başına kadar kiralama ihalesi inşa faaliyetler dolayısıyla yapılmamıştır” denilmektedir. 
 
Oysaki araştırıldığında 2016-2018 yıllarında organizasyonları ve yarışları yapıldığı görülecektir.
 
2886 sayılı Kanunu’nun 75’inci maddesinin dördüncü fıkrasında da belirtildiği üzere, işgal edilen taşınmaz mal için mülki amire talepte bulunulması ve mülki amirce söz konusu taşınmazın 15 gün içinde tahliye ettirilmesi esastır.
 
Ayrıca işgalcinin tahliye ettirilmemesi ve ecrimisil bedelinin kira ödemesi gibi ileriye yönelik devam ettirilmesi, 2886 sayılı Kanun’un taşınmaz kiralamalarında ihale yoluna gidilmesi gerektiğini ifade eden amir hükümlerine de aykırıdır.
 
Bu itibarla, mülkiyetleri Belediyeye ait olup işgal altında olan bütün taşınmazların tespit edilerek tahliye yoluna gidilmesi ve ecrimisilin bir kiralama yöntemi olarak kullanılmayıp kuruma ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yapılmak suretiyle kiralanması gerektiği değerlendirilmektedir.
 
Büyükşehir belediyesinden gelen ekte sunduğum  Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Haluk KARABULUT tarafından imza altına alınan cevap dilekçesinde yer alan detaylar incelendiğinde konuya ilişkin gerçek dışı ifadelerin yer aldığı görülecektir.

Sonuç;
 
Yapılan inceleme MEB Müfettişi tarafından yapıldığı göz önüne alındığında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulundan dağıtılan bila tarihli genelgede Ön incelemelerin MEB Müfettişleri tarafından yapılmaması kararı mevcutken konuya hakim olmayan MEB Müfettişi tarafından yapılması, Yarış pisti içinde bulunan tarafımıza gelen iddialarda  "ruhsatsız kafeterya" konularının hiç inceleme raporunda olmadığı gibi işletmelerin maliye kayıtları kesilen fiş benzeri kayıtlarına yer verilmediği görülmektedir. Yukarıda açıkladığım nedenlerle, SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ  kararının kaldırılmasını kamu vicdanı adına talep etmekteyim.
 
Nivent Kurtuluş


Kaynak: