x
     

Yine İmzasız Cevap.,

10 Ağustos 2023 Perşembe , 22:10
Okunma: 1379
0 Yorum

Bu plan daha çok yazılır!

 

Pazar akşamı sizlerle,
 
Bu Meclis Kararı Hangi Yönetmeliğe.,
 
Göre Alındı?
 
 
Başlığı altında bir haber yayınladım,
 
Haberi yayınlamakla kalmadım,
 
Urla Kaymakamlığına sorularımı da yöneltim,
 
Bu gün cevap geldi, yine imza yok!
 
Bu cevabın altına bende olsam imza atmazdım,
 
Soru ve cevaba geçmeden önce sizlerle konuya ilişkin yorumumu yapayım;
 
Belediyenin ilk teklifi 30.11.2022tarihve 1429 sayılı yazı ile reddedilince,
 
Urla belediyesi 06.0.202022tarih ve296sayili meclis kararı ile onanan yeni atıksu alanı 30.11.2022 tarih ve 5216sayili kararı ile onanmıştır,
 
Aslında öneriler, plan değişikliği aynı yalnız  meri plandaki teknik ve sosyal yapı alanının bir kısmı yeşil alan yapılarak, şekil olarak yasaya uydurulmaya çalışılmıştır,
 
Ancak park olarak ayrılan bölgedeki yeşile verilmesinde ilgili mülkiyet sahibinin oluru alınması şarttır, 
 
Tahminimce hazineye ait bu alanda milli emlak müdürlüğünün izni de  şarttır,
 
Ayrıca park alanına dönüşen alanda imar uygulaması yapılmadığından eşdeğer bir  alandan bahsedilemez,.,,
 
Belediye zaten plan bütünde 18.madde uygulaması yapmadığından kent suçu işlemiş midir?
 
Teknik ve sosyal altyapı alanları kamu eline geçmeden imar plan uygulamalarını birkaç yandaş holdingi kayırarak yapmış mıdır? Ona bakmak lazım,
 
Kalanında DOP alanları %60 çıktığından plan uygulamalarını yapmak imkansız hala getirmiştir,
 
OYAK inşaat plan değişiklikleri de mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Başka plana ilişkin iptal kararları da bulunmaktadır,
 
Yarın alınan meclis kararlarını yayınlayacağım,
 
Neden oybirliği ile planın geçmediğine değineceğim,

 

Ayrıca bu planın hangi gerekçelerle yapıldığını açıklayacağım. 


Urla Kaymakamlığı'na

Urla belediyesi tarafından meclis kararında;
 
Karar Tarihi :13.05.2022
 
Toplantı No :5
 
Birleşim No :2
 
Karar No :139
 
BİRLEŞİME KATILANLAR:
 
Belediye Başkan V. : Murtaza DAYANÇ
 
Üyeler : Nuray DEMİRKOL, Aysu KAHRAMAN.
 
KARAR 139: İlçemiz Bademler Mahallesi, 318 ada 1 parselin batısında bulunan kamuya terkli "Park ve Yeşil Alan" olarak planlı kısmın "Atıksu Tesisleri Alanı ( Arıtma)" olarak planlanmasına ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Bademler Mahallesi (Çamlı - Ulamış
Yerleşmeleri Arası) Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulüne, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda oybirliği ile karar verildi."

1- Alınan karar HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE VERİLDİ?
 
Atıksu arıtma  tesis alanı plan lejantında teknik altyapı alanına girer, ve ve parselasyon planında parsel no alması gerekir,

Yani %45lik DOP Alanına girmez ve planda kaldırılan yeşil alan park alanı kadar planda yer ayrılması imar yasası gereğince zaruridir,

Eşdeğer yeşil alan olmadan plan tadilatı da yapılamaz !

Arıtma Tesisi nasıl yapılmıştır ayrıntılı açıklamasını istiyorum.

2-Ayrıca planda arıtma tesisi yapılacak alanlar ayrılmıştır, daha yeni imar planları  onanmıştır, İmar planları ile ilgili durdurma ve iptal kararları verilmiştir, meslek odaların itirazı üzerine, bu plan hangi gerekçeyle yapılmıştır?

3-Urla Bademler Mahallesi, 315 ada, 1 parsel, 316 ada, 1 parsel, 317 ada, 318 ada, 1 parsel, 1 parsel, 322 ada, 1 parsel, 324 ada 1 parsellerde yapılan sitenin içinde arıtma tesisi var mıdır? Yoksa bu site için mi arıtma tesisi yapılmak in plan değişikliğine gidilmiştir?

İmzasız gelen cevap;


07.08.2023 tarihli e-posta ile, Belediye Meclisimizin almış olduğu 13.05.2022 tarih ve 139 sayılı kararı ile Bademler Mahallesi 318 ada 1 parselin batısında yer alan Park ve Yeşil Alan olarak planlı ksımın kısmen “Atıksu Tesisleri Alanı( Arıtma)”   olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Bademler Mahallesi ( Çamlı- Ulamış Yerleşmeleri Arası) Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne karar verildiği belirtilerek plan değişikliğine ilişkin bilgi talep edilmiştir.

Urla Belediye Meclisi'nin 13.05.2022 tarih ve 139 sayılı kararı ile uygun bulunan ve değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletilen, İlçemiz Bademler Mahallesi 318 ada 1 parselin batısında bulunan ve yürürlükteki Uygulama İmar Planı'nda kamuya terkli "Park ve Yeşil Alanlar" içerisinde Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.09.2022 tarih ve 05.1136 sayılı Kararı ile uygun bulunmamıştır. Belediye Meclisimizin almış olduğu ve e-postanızda belirtilen meclis kararı doğrultusunda plan değişikliği bulunmamaktadır.

İlçemiz Bademler Mahallesi, 318 ada 1 parselin batısında kalan “Park Alanı”nda 1 adet “Atıksu Tesisleri Alanı (Arıtma)” ve 263 ada 29 parselde “Teknik Altyapı” olarak planlı alanın “Park Alanı” kullanım kararı belirlenmesine ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi,  Belediye Meclisimizin 06.10.2022 tarih ve 296 sayılı kararı uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.11.2022 tarih ve 05.1429 sayılı kararı ile “ 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır. Söz konusu plan değişikliği askı sürecini tamamlamış olup, itirazsız yürürlüğe girmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereği eşdeğer alan ayrılmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2022 tarih ve 1429 sayılı kararında “318 ada, 1 parselin batısında bulunan alanın kamuya terkli alan olduğu, bu nedenle kamusal kullanım olan “Park Alanı” iken “Atık Su Tesisleri Alanı (Arıtma)” olarak plan değişikliği yapılmasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olduğu ve kamuya terk edilmiş alan olması sebebiyle Kuruma herhangi bir kamulaştırma maliyeti yüklemeyeceği, plan değişikliği öncesi meri planda “Teknik Altyapı Alanı” kullanım kararı olan 263 ada, 29 parselin “Park Alanı” olarak değiştirilmesi ile plan değişikliği sınırı içerisinde yeşil alanda herhangi bir eksilme olmadığı bu nedenle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olduğu, 263 ada, 29 parselin özel mülkiyet olmasına karşın bulunduğu alanda henüz imar uygulaması yapılmadığı, yapılacak imar uygulaması sonrası DOP kesintisi yapılarak mülkiyet hakkının korunacağı, imar uygulaması yapılacak alanda olması sebebiyle kamulaştırma maliyeti oluşturmayacağı, plan değişikliğinin alanda ihtiyaç duyulan teknik altyapı tesisi ihtiyacını karşılaması sebebiyle kamu yararına olduğundan” uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Bademler Mahallesi Çamlı Ulamış Yerleşmeleri Arası Uygulama İmar Planı’nda plan bütününde yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı bulunmamaktadır. Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Teknik Altyapı Alanları umumi ve kamu hizmet alanlarındadır.
 
Bademler Mahallesi 315 ada 1 parsel, 316 ada 1 parsel, 317 ada 1 parsellerde imar planlarında arıtma tesisi bulunmamakta olup; Belediyemiz internet sitesinden ada ve parsel bilgileri doğrultusunda plan bilgisi sorgulanabilmektedir. Bilgilerinize rica ederim.


Kaynak:

Etiketler:

  • Yine,
  • İmzasız,
  • Cevap.,
  •