x
     

YİNE SATIŞ VE KAPALI İHALE

1 Mart 2024 Cuma , 09:35
Okunma: 1023
0 Yorum

NEDEN?

 

 ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Birim: Emlak ve istimlak Müdürlüğünden İlan
İhale Durumu: ihale
İhale Tarihi: 04.03.2024
                            
ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN

İLAN

Aşağıda adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve  saati belirtilen Belediyemize ait taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. Söz konusu  parsel  1/1000 ölçekli İmar Planında  Konut alanında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları Ayrık Nizam Taks:0.15, Kaks:0.30,  2 kat,  h:6.80m.,  2 bağımsız birimden fazlası yapılamaz şeklindedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanun’unun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının  P bendi gereği KDV’den istisnadır. Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir. İhale Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda İhale komisyonu  huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak için isteklilerin en geç ihale gün ve saatine kadar İsteklinin kimliği, İkametgah belgesi, tebligat için adres beyanı, Geçici Teminat makbuzu, İhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği, İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletnamesi, İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir.  İhale  şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 25.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için  ihale şartnamesinin satın alınması  zorunludur.            İlanen duyurulur.
 

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Niteliği

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

İzmir İli, Çeşme İlçesi,

Ilıca Mahallesi

 

 

8171

 

 

15

 

 

614,00 m2

 

 

Arsa

 

 

40.000.000,00  TL

 

1.200.000,00 TL

 

04.03.2024

Saat: 14:00

 

 

 

 


Kaynak: